Основні поняття й ключові терміни: СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО. Довкілля. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. 

Пригадайте!  Що таке екологія?

Поміркуйте! 

Блакитна іграшкова куля (англ. The Blue Marble) – відома фотографія Землі, зроблена 7 грудня 1972 р. командою космічного апарату «Аполлон-17» на відстані приблизно 45 000 км. Блакитна іграшкова куля була першою чіткою фотографією освітленої частини Землі. Вона була опублікована під час становлення інвайронменталізму (соціального екологічного руху) та розглядається як відображення тендітності, вразливості Землі. А що таке інвайронментологія?

ЗМІСТ 

Який об’єкт та завдання науки про стан довкілля?

Діяльність людини охопила біосферу, глибокі шари літосфери, стратосферу, гідросферу, вийшла за межі біосфери – в навколоземний космічний простір. Через те виникла необхідність постійного спостереження за станом навколишнього середовища, пізнання закономірностей змін довкілля під дією різних чинників і вивчення способів збереження й охорони, що стало основним завданням науки, що вже понад десятиліття активно розвивається.

СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО, або інвайронментологія (від англ. Environmental Science) – наука про стан довкілля і місце людини в ньому. Під довкіллям (синонім – навколишнє середовище) розуміють комплекс природних, антропогенних і соціальних чинників життя людини. Середовищезнавство має прикладний характер, а традиційна екологія слугує фундаментальною основою. Серйозними передумовами для становлення інвайронментології стали:

• Стокгольмська конференція з питань навколишнього середовища (1972) та створення Наукового комітету з проблем навколишнього середовища;

• Генеральна Асамблея ООН та створення Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку під керівництвом Г. Х. Брундтланд (1982);

• Конференція ООН з довкілля і розвитку у Ріо-де-Жанейро (1992) і декларація «Програма дій. Порядок денний на ХХI століття» щодо поступового переходу до сталого розвитку суспільства.

Об’єктом досліджень інвайроментології є соціосфера як «самоорганізована, саморегульована планетна система, до якої належать біосфера, охоплені виробничою діяльністю геосфери та прилеглий до Землі космос, а також людське суспільство з усіма наслідками його … діяльності» (М. А. Голубець).

Спорідненою із середовищезнавством є охорона довкілля.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ (інвайронменталістика) – система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність правових, економічних, політичних і соціальних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу діяльності людини на довкілля.

Отже, середовищезнавство й охорона довкілля є прикладними галузями знань, основою для розумного використання ресурсів довкілля, його охорони та забезпечення умов сталого розвитку суспільства. 

Які спільні ознаки, причини та групи глобальних екологічних проблем?

Одним із важливих завдань середовищезнавства є визначення глобальних екологічних проблем біосфери, що створюють загрозу для існування людства.

Сучасні принципи організації діяльності людини є згубними для довкілля. Практично будь-яка галузь небезпечна для природи, але найбільшою мірою виникнення екологічних проблеми спричиняють сільське господарство, металургія, хімічна промисловість, транспорт і енергетика.

Спільними ознаками глобальних екологічних проблем є: масштабність (стосується усіх держав світу); наявність тотальної загрози (загострення кризових екологічних ситуацій призводить не тільки до економічних збитків, а й уможливлює фізичне знищення людства); необхідність міждержавного співробітництва.

Раніше екологи визначали як найважливіші такі глобальні проблеми: 1) забруднення середовища; 2) потепління клімату; 3) кислотні опади; 4) руйнування озонового шару; 5) спустелювання територій; 6) зниження біорізноманіття. Згідно із сучасними дослідженнями, результати яких опубліковано в доповіді ООН «Глобальна екологічна перспектива» (ГЕО-2007), актуальними екологічними загрозами людському благополуччю є:

1) зміни глобального клімату, що негативно впливають на здоров’я людини, виробництво продовольства, безпеку та доступність ресурсів;

2) стихійні лиха та екстремальні погодні умови, що все більшою мірою впливають на вразливі людські спільноти, особливо на найбідніші;

3) забруднення довкілля як усередині, так і зовні приміщень;

4) деградація земель, що зменшує продуктивність сільського господарства й загострює продовольчу безпеку;

5) скорочення об’єму чистої води, що небезпечно для здоров’я людини;

6) загроза продовольчій безпеці через різке зменшення рибних запасів, лісових ресурсів;

7) скорочення біорізноманіття й збільшення темпів вимирання видів, що через втрати загрожує генетичному фонду.

Отже, ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ – це зміни стану  довкілля внаслідок дії масштабного техногенного впливу,  що порушує організацію соціосфери. 

Яка сучасна екологічна ситуація в Україні?

Згідно з дослідженнями українських учених найбільшої шкоди завдають довкіллю:

• транспорт як головний забруднювач повітря, водойм і ґрунтів;

• промисловість як основне джерело утворення відходів (підприємства гірничо-добувного, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство);

• енергетика (близько 80 % всіх шкідливих викидів у повітря, що є наслідком процесів добування, переробки й використання паливних енергоресурсів);

• сільське господарство; призводить до виснаження родючих чорноземів, забруднення ґрунтів пестицидами й добривами.

Які ж екологічні проблеми є найбільш актуальними в Україні?

Скорочення об’ємів чистої води через зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод. В Україні 80 % населення використовує воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком погіршується. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових вод, надмірна насиченість органікою призводить до того, що нині забрудненість практично всіх водойм наблизилася до ІІІ класу.

Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн тонн шкідливих речовин. Головними забруднювачами є промисловість й транспорт.

Деградація земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під господарські потреби й забудови, через розвиток негативних процесів у ландшафтах (ерозії, підтоплення і заболочення) і зменшення родючості землі.

Знищення лісів. Споживацьке ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають стійкість, а цінні деревні породи (дуб, бук) заміщуються малоцінними (березою, осикою).

Побутові відходи. Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України є проблема утилізації і переробки відходів різних видів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд тонн.

Шкідливий вплив військових об'єктів. Системи й устаткування господарського комплексу об'єктів і гарнізонів Збройних сил України застаріли, працюють зі значним перевантаженням і становлять потенційну загрозу довкіллю.

Радіаційне забруднення. На радіоактивних територіях сьогодні розміщено понад дві тисячі населених пунктів, в яких проживає майже півтора мільйона людей.

Скорочення біорізноманіття рослинного й тваринного світу та зміни в його генофонді.

Отже, екологічна ситуація в Україні характеризується як глибока  еколого-економічна криза, що зумовлена закономірностями  функціонування колишньої адміністративно-командної економіки.

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота з таблицею. Глобальні екологічні проблеми 

За допомогою таблиці визначте сутність та причини глобальних екологічних проблем.

Назва

Сутність

Причини

Зміни глобального кліматуСтихійні лихаЗабруднення довкілляДеградація земельСкорочення об’ємів чистої водиЗагроза продовольчій безпеціСкорочення біорізноманіттяБіологія + Географія. Організми-екстремали й зміни клімату 

Кожного року група дослідників здійснює подорож до віддаленого куточка Тибетського плато, що розкинулось на висоті близько 5 км над рівнем моря. Науковці збирають зразки організмів, які живуть і процвітають в умовах середньорічної температури – 4 °C, низького вмісту кисню, замороженого ґрунту й сильного ультрафіолетового випромінювання. Яке гео графічне положення Тибетського плато? Оцініть значення цих досліджень в умовах клімату на планеті, що зміниться відповідно до найбільш песимістичних прогнозів експертів.

СТАВЛЕННЯ 

Біологія + Англійська мова. The Global Environment Outlook 

«The Global Environment Outlook (GEO) is a consultative and participatory process to prepare an independent assessment of the state of the environment, the effectiveness of the policy response to address these environmental challenges and the possible pathways to achieve various internationally agreed environmental goals. The process also builds capacity for conducting integrated environmental assessments and reporting on the state, trends and outlooks of the environment. The Global Environment Outlook (GEO) is also a series of products that informs environmental decision-making for not only governments but also various stakeholders such as the youth, businesses and local governments and aims to facilitate the interaction between science and policy». Перекладіть текст і визначте мету програми «ГЕО». Оцініть значення глобальних екологічних досліджень і проектів для розв’язування екологічних проблем.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 – 6

1. Що таке інвайронментологія? 2. Що таке довкілля? 3. Назвіть основні

 глобальні екологічні проблеми. 4. Що таке глобальні екологічні проблеми?

 5. На звіть основні забруднювачі довкілля в Україні. 6. Наведіть приклад найактуальніших екологічних проблем України.

7 – 9

7. Який об’єкт і завдання науки про стан довкілля? 8. Які спільні ознаки, причини та групи глобальних екологічних проблем? 9. Які сучасна екологічна ситуація в Україні?

10 – 12

10. Яке значення екологічних досліджень для розв’язування глобальних екологічних проблем?


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы