Войти
Закрыть

Географія 11 клас Кобернік, Коваленко (рівень стандарту)

11 Клас

Цього навчального року курсом «Географічний простір Землі» ви завершуєте шкільну географічну освіту. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою, населенням, господарством України та світу, особливостями економічного розвитку регіонів світу та окремих країн. Завершальний курс розкриє вам сутність географічної науки в цілому. Він узагальнить набуті вами в попередніх класах знання про природу Землі, місце людини та її господарську діяльність у геосистемах; сформує уявлення про основні закономірності будови та розвитку географічної оболонки, загальні суспільно-географічні закономірності. Курс сприятиме набуттю вами компетентностей у сферах елементарного геоекологічного моделювання й прогнозування; використання різноманітних географічних знань та умінь у побуті й підготовці до майбутньої професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього середовища. Підручник стане надійним помічником вам у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним. Кожному параграфу передує рубрика «Пригадайте!». Вона передбачає повторення матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем. Це налаштує вас на опанування нового матеріалу та допоможе глибше його зрозуміти....

Географія 11 клас Безуглий, Лисичарова (рівень стандарту)

11 Клас

Вітаємо вас із початком останнього навчального року у школі! Пропонуємо за допомогою нашого підручника опанувати заключний курс шкільної географічної освіти. Новий курс 11-го класу сприяє досягненню багатьох навчальних цілей: актуалізує, розширює та поглиблює ваші компетентності, що ви набули раніше, вивчаючи географію; знайомить із сучасними досягненнями географічної науки; допомагає досягти відповідного рівня вашої готовності до складання ДПА та ЗНО з географії. Наш підручник забезпечує формування предметної географічної компетентності учнів (ПГКУ), складниками якої є змістовий (система географічних знань, які мають бути сформовані під час вивчення курсу), операційний (уміння і навички, що формуються у процесі навчання географії), прикладний (досвід застосування географічних знань, виконання теоретичних і прикладних завдань на продуктивному та творчому рівнях), емоційно-ціннісний (установки, ставлення, ціннісно-визначальні погляди й переконання щодо довкілля та людської діяльності в ньому) та світоглядний (наукове географічне бачення довкілля на підґрунті географічної картини світу) компоненти в тісному зв'язку з міжпредметними географічними компетенціями (природничо-математичними, країнознавчими, картознавчими та іншими компетенціями особистості). Тож порадимо, як ліпше працювати з підручником. Кожен розділ розпочинається з нагадування «На які знання спираємося?» і «На які вміння спираємося?» та інформації щодо очікуваних результатів засвоєння вами матеріалу. Кожен параграф містить рубрику «Пригадайте», що допоможе поглибити ваші компетенції. У багатьох параграфах є рубрика «Зауважте», що має на меті звернути вашу увагу на різнобічність матеріалу, який ви вивчатимете. Параграфи, що орієнтують на розв'язання географічних задач, оснащені зручними й наочними алгоритмами для їхнього виконання....

Географія 11 клас Пестушко, Уварова, Довгань (рівень стандарту)

11 Клас

Від класу до класу ви рухалися сходами пізнання географії. В одинадцятому класі вивчення цього шкільного предмета закінчує цікавий курс «Географічний простір Землі». Він про все, що ви вже вивчали впродовж п'яти попередніх років. Його мета - узагальнити ваші географічні знання і вміння, аби після закінчення школи вам простіше було орієнтуватися у природному, економічному, політичному просторі нашої планети, у життєвому просторі вашого населеного пункту, які утворилися, існують і розвиваються в географічному просторі. Узагальнення і систематизація знань, відпрацювання умінь у процесі вивчення курсу «Географічний простір Землі» допоможуть вам оволодіти сукупністю навчальних та інноваційних навичок, які необхідні людині ХХІ століття. Серед них: критичне географічне мислення, творчість та ініціативність, підприємливість, комунікативні навички та навички співробітництва, інформаційна грамотність та комп'ютерні навички, життєві і кар'єрні навички - усе те, що буде основою ваших географічних і загальних (ключових) компетентностей упродовж життя. Тексти параграфів і методичний апарат цього підручника допоможуть вам узагальнити географічні знання й оволодіти відповідними вміннями та навичками. Так, на початку кожної нової теми ваша увага акцентується на тому, для чого вам потрібні ці знання, виокремлюючи вміння і навички, якими ви точно оволодієте. Основні теоретичні питання кожного параграфа висвітлюються у вигляді уявного діалогу («діалогової сторінки»), у якому сформульовані питання, що розкривають зміст теми параграфа, та подано відповіді на них. У підручнику реалізовано принцип «навчатися виконуючи». Тому в кожному параграфі в рубриці «Перевірте себе», крім коротких теоретичних підсумків «Маєте знати», подається практичний блок - «Від теорії до практики», який містить практичні завдання, задачі і вправи різного рівня. До нього включено також практичні роботи і теми досліджень, передбачених навчальною програмою....

Географія 11 клас Гільберг, Савчук, Совенко (рівень стандарту)

11 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географічний простір Землі». Він пов'язаний не тільки з попередніми курсами географії, а й є узагальнювальним, а також інтегрує знання, здобуті на заняттях з астрономії, фізики, економіки, історії, інформатики, біології тощо. Підручник починається зі вступу. Основна частина підручника складається із чотирьох розділів: «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки Землі», «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України». Підручник має практичне спрямування. Різноманітні рубрики й завдання передбачають розгляд найскладніших тем курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, а також самостійної роботи з літературою, інтернет-ресурсами, економічними, політичними та фізичними картами, обробки й аналізу статистичних і картографічних матеріалів. Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики: Цілісний світ — інформація про політичну, економічну, культурну, науково-освітню взаємодію країн, їхню єдність у розв'язуванні глобальних проблем, впровадження ідей сталого розвитку....

Географія 11 клас Масляк (профільний рівень)

11 Клас

У межах розділів виділені теми та параграфи, кожен із яких розпочинається вступними запитаннями, що спираються на знання, уміння та навички, якими ви вже володієте. Основна частина підручника — це текст, який треба уважно прочитати та проаналізувати, звернувши увагу на виділені географічні терміни й поняття. їх тлумачення наведені українською та найбільш поширеною у світі мовою міжнародного спілкування — англійською в рубриці «Словник». Спеціально підібрані схеми, графіки, діаграми, статистичні таблиці й інші ілюстрації, що унаочнюють та доповнюють зміст параграфів, допоможуть уявити й швидше зрозуміти закономірності географічних процесів і явищ та їхні особливості. Кожна ілюстрація спонукає не просто до розглядання, а до активного мислення й творчого її опрацювання. Різноманітні завдання підручника спрямовані на розкриття важливих і актуальних проблем сучасної географії та низки суміжних наук. Щоб ваша мандрівка географією була не тільки приємною, але й корисною, доведеться не лише читати та дивитися, а й чимало працювати: виписувати, порівнювати, робити висновки, аналізувати, узагальнювати. Усі ці вміння знадобляться вам як у подальшому професійному навчанні, так і в повсякденному житті....

Географія 11 клас Довгань, Стадник (рівень стандарту)

11 Клас

Цього року вам належить опанувати курс, що завершує шкільну географічну освіту, — «Географічний простір Землі». Він допоможе вам зрозуміти суть географічної науки загалом; інтегрувати знання про природу, людину й господарську діяльність; скласти уявлення про основні закономірності будови та розвитку географічної оболонки й загальні суспільно-географічні закономірності світу. Весь матеріал курсу представлений у підручнику чотирма розділами. У розділі I «Топографія та картографія» подано аналіз різних видів географічних карт, розкрито особливості роботи та можливості їх використання в побуті та господарській діяльності. Розділ II «Загальні закономірності географічної оболонки Землі» містить характеристику сфер географічної оболонки Землі, розкриває закономірності та зв'язки в географічній оболонці. У розділі III «Загальні суспільно-географічні закономірності світу» розглядаються розміщення та розвиток видів економічної діяльності й суспільства в сучасному світі. Завершальний розділ IV «Суспільна географія України» характеризує основні просторові закономірності демографічних процесів в Україні та національної економіки в міжнародному поділі праці. У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступною рубрикою Пригадайте. Вона допоможе залучити до роботи знання, які вам уже відомі. У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять алгоритми розв'язання типових географічних задач, роз'яснення щодо використання спеціальних графіків і діаграм, приклади прояву та наслідків різноманітних географічних явищ і процесів тощо....

Конкурентні переваги України на світовому ринку послуг

11 Клас

Міжнародні транспортні коридори на території України. Транспортні послуги - одні з найважливіших у міжнародних економічних зв'язках України. У країні діють практично всі види транспорту: залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, річковий, авіаційний, електронний. Вигідне географічне положення України зумовлює проходження її територією чотирьох з десяти європейських міжнародних транспортних коридорів (МТК) (мал. 140). За результатами досліджень англійського інституту «Рендел» щодо коефіцієнта транзитності, Україна посідає 1-ше місце в Європі, але ступінь використання її транспортної інфраструктури ще досить низький. Створення транспортних коридорів і входження їх до міжнародної транспортної системи визнано пріоритетними загальнодержавними напрямами розвитку інфраструктури України. Найбільший важливий - це меридіональний МТК-9, що сполучає узбережжя Балтійського моря з берегами Чорного та Середземного морів. Територією України він проходить через міста Чернігів - Київ - Умань - Одеса. Коридор з'єднує нашу державу із сімома країнами Європи. Крім того, Україною проходять через міста Львів - Житомир - Київ два широтні міжнародні транспортні коридори: МТК-3 та МТК-5. Перший з них сполучає Україну з Польщею та Німеччиною, другий - із шістьма країнами Європи й має вихід до Адріатичного узбережжя. МТК-7 має назву Дунайський водний шлях, що сполучає Україну з дев'ятьма країнами Європи. Україна пропонує включити до мережі МТК ще три: Гданськ - Одеса (Балтійське море - Чорне море), «Євразійський» (Чорноморського економічного співробітництва) (Чорноморськ - Поті (Батумі) - Тбілісі - Баку) та «Європа - Азія» (від Німеччини до Китаю). Останній називають «Великим Шовковим шляхом XXI сторіччя». Він охоплює 16 країн....

Конкурентні переваги України на світових ринках побутових товарів

11 Клас

Виробництво фармацевтичної продукції: чинники та особливості розташування підприємств. Фармацевтична індустрія України виробляє близько чверті відомих у світі найменувань лікарських препаратів. Цьому сприяють економічний (наявність споживача) та соціальний (наявність наукової бази та кваліфікованої робочої сили) чинники. Водночас сировинна база (діючі речовини ліків) українських виробників поки що залежить від імпортних поставок, що збільшує собівартість продукції. Нині фармацевтична промисловість України об'єднує близько 160 різних підприємств колективної (77 %), державної (18%) та приватної форм власності. Великих 22 виробники дають 85 % загального обсягу вітчизняної продукції. Серед основних виробників лікарських засобів в Україні є підприємства Києва: «Фармацевтична фірма "Дарниця"» (майже 15% загального обсягу вартості продукції), «Київмедпрепарат» (14,4 %), «Фармак» (11 %), «Борщагівка», «Індар», «Київський вітамінний завод». Серед інших міст фармацевтичною продукцією вирізняються Харків («Здоров'я»), Львів («Галичфарм»), Одеса («Біостимулятор»), Тернопіль, Умань. На вітчизняному ринку працюють провідні виробники фармацевтичної продукції країн Європи: Німеччини, Швейцарії, Великої Британії, Франції, де зосереджено головні офіси провідних фармацевтичних ТНК. Швидкими темпами освоюють український ринок корпорації Індії....

Конкурентні переваги України на світових ринках продукції важкої промисловості

11 Клас

Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Україна є великим виробником і водночас споживачем електроенергії. У 2018 р. було одержано 163,7 млрд кВт•год, що становить 0,7 % світового виробництва (27-місце в світі та 8-ме місці в Європі). Найбільшими споживачами електроенергії в Україні є промисловість (близько 2/3), побут (понад 1/4), транспорт (майже 1/10), сільське господарство та будівництво. Виробництво електроенергії в країні ґрунтується на використанні атомної енергії (АЕС), спалюванні вугілля, мазуту, природного газу (ТЕС), використанні енергії води (ГЕС), сонця (СЕС) та вітру (ВЕС). Значення різних типів електростанцій у паливно-енергетичному балансі України за останні 25 років суттєво змінилося (табл. 8). Тривалий час переважали теплові електростанції. Через зростання цін на імпортний природний газ, а потім через військові дії та втрату контролю над вугільними шахтами Донбасу значно зросла роль атомної енергетики. Роль гідроенергетики є допоміжною. Проводяться роботи з розширення використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). У країні велике значення має атомна енергетика. Роботою АЕС керує державне підприємство «Енергоатом», якому підпорядковуються чотири АЕС: Запорізька (найпотужніша електростанція в Європі й 3-тя за потужністю серед АЕС у світі), Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька (мал. 131). За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає 7-ме місце в світі. На діючих АЕС працює 15 енергоблоків загальною потужністю понад 13,8 млн кВт. Планується доведення частки виробництва електроенергії на АЕС до 60 %....

Конкурентні переваги України на світових ринках сировини та металів

11 Клас

Сучасні риси національної економіки України. За підсумками 2017 р. економіка України посідає 62-ге місце серед всіх економік світу та 22-ге з-поміж країн Європи за загальним розміром ВВП, який становить 93,55 млрд доларів США. З розрахунку ВВП на одну особу - 133-тя позиція в світі - $2 205,67 на рік. Україна - потенційно багата країна, що усвідомлює себе й сприймається ззовні як політична й економічно міцна індустріально-аграрна держава рівня Польщі або Туреччини. Після розпаду Радянського Союзу Україна пережила жорстку економічну депресію: крах економіки та гіперінфляція призвели до катастрофічного скорочення ВВП. Починаючи з 2000 р., економіка України стабільно зростає, аж до 7 % річних. Економіка України сильно постраждала від світової економічної кризи 2008 р., коли гривня знецінилась на 38 % відносно долара США. У той самий час виробництво було спрямоване на експорт, який давав надприбутки, відповідно високою була ціна продукції на внутрішньому ринку. У 2010 р. Україна повністю змінила економічний курс, метою якого став розвиток внутрішнього ринку. Почалося зростання економіки. Однак внаслідок військової агресії Росії на Донбасі 2014 р. економіка України зазнала нищівного удару. Протягом 2014-2015 рр. через політичну та економічну кризу, військові дії сумарне падіння ВВП становило близько 16 %. Зниження реальної заробітної плати та висока інфляція спричинили звуження внутрішнього споживчого попиту через військовий конфлікт на сході України. За останні 3 роки національна економіка почала поступово зростати: приблизно на 2,4 % щороку. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Завдяки комфортним природним умовам і багатим земельним ресурсам сільське господарство є одним з провідних виробництв в економіці України. Воно не лише може забезпечувати населення нашої держави якісними продуктами, а й становить значну частку в зовнішній торгівлі України. Українські виробники постачають сільськогосподарську продукцію до 190 країн світу. Частка сільського господарства в структурі ВВП України становить 14,4 %. За вартістю виробленої за рік сільськогосподарської продукції наша держава є першою в Європі. У структурі вартості переважає рослинництво, на яке припадає 69,3 % (мал. 129). Решту 30,7 % дає тваринництво....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28
Назад

Навігація