Войти
Закрыть

Географія 10 клас Бойко, Брайчевський, Яценко (рівень стандарту)

10 Клас

У 10 класі ви вивчатимете курс «Географія: регіони та країни», який допоможе вам краще усвідомити, яким різноманітним є світ навколо. Ви дізнаєтеся про загальні риси політичної карти, населення і господарства регіонів світу, докладніше вивчите особливості життя окремих країн. Завдяки цьому курсу ви зможете краще зрозуміти причини поділу країн на багаті й бідні, чому одні держави розвиваються швидше за інші, порівняти розселення, етнічну й економічну карти Європи, Азії, Африки, Америки та Океанії, розібратися з регіональною та локальною специфікою глобальних процесів і взаємодій. Опановуючи знання з країнознавства, ви здобудете вміння бачити особливості й розуміти унікальний суспільно-географічний контекст кожної території на карті світу, і це допоможе вам краще орієнтуватися у складних процесах світової політики, економіки та культури. Автори...

Географія 10 клас Довгань (профільний рівень)

10 Клас

Ви розгорнули першу сторінку свого підручника з географії. Вас, напевно, цікавить, що знайдете в ньому. Минулого року ви вивчали закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, знайомилися зі структурою світового господарства, питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, навчалися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукали шляхи їх вирішення. Цей навчальний рік мине в захоплюючій мандрівці країнами та регіонами світу. Ви подорослішали й завдяки попереднім курсам географії вже добре підготовлені для того, щоб зрозуміти та осягнути суть питань, які вивчає новий шкільний курс. Географічні закономірності, проявляючись на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, впливають на всі сторони людської діяльності впродовж усього життя. Матеріал підручника об’єднано в сім розділів. У п’яти з них розглядаються великі регіони світу та їх ключові країни. Перший розділ розповідає про глобалізований світ загалом, а останній охоплює теми, присвячені Україні в системі міжнародних економічних відносин. Як побудовано підручник? У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними запитаннями, які допоможуть залучити до роботи знання, які вам уже відомі....

Географія 10 клас Довгань, Стадник (рівень стандарту)

10 Клас

Минулого року за допомогою географії ви вивчали закономірності розміщення господарства нашої країни та інших країн і регіонів світу, знайомилися зі структурою світового господарства, питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, навчалися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукали шляхи їх розв’язання. Цього року ви продовжите знайомство з країнами та регіонами світу. Завдяки попереднім курсам географії ви добре підготовлені для того, щоб зрозуміти суть проблем, яким присвячений новий шкільний курс. Проте вам доведеться вирішувати складні питання не тільки на уроці. Ви вже знаєте, що географічні закономірності, проявляючись як на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, мають вплив на всі сфери людської діяльності впродовж усього життя. Весь матеріал підручника представлений шістьма розділами. У п’яти з них розглядаються великі регіони світу та їх ключові країни. Останній розділ, що завершує курс, охоплює теми, присвячені Україні в системі міжнародних економічних відносин. Як побудовано підручник? У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступною рубрикою «Пригадайте». Вона допоможе залучити до роботи знання, які вам уже відомі....

Географія 10 клас Кобернік, Коваленко (рівень стандарту)

10 Клас

Цього навчального року ви продовжите здобувати базову географічну освіту. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою, населенням і господарством України та світу, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Географія: регіони та країни» продовжить ваше ознайомлення зі світовим господарством, особливостями участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці, розкриє роль географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства, а також покаже місце України в міжнародному просторі. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним. Під час ознайомлення з текстом параграфа зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано відстоювати власну позицію з будь-якого проблемного питання. Підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал - малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми, таблиці. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій....

Географія 10 клас Безуглий, Лисичарова (профільний рівень)

10 Клас

Вітаємо вас із початком нового навчального року і вибором профілю вашої майбутньої професії. Географічні курси попередньої школи (6-9 класів) підготували вас до поглибленого вивчення навколишнього світу на глобальному, регіональному і країнознавчому рівнях. Новий курс посідає особливе місце поміж предметів профільної школи: він доповнить ваше уявлення про географічну картину світу, розкриє географію як конструктивну науку і сформує географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і практичного підходів. Для досягнення цілей географічного курсу 10 класу пропонуємо вам підручник, у якому значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії. Компетенція - це сукупність знань, умінь і навичок, які потрібні для конкретної роботи; здатність і готовність ефективно застосовувати знання на практиці. Отож цей підручник не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативно-інформаційні) та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості). Тож порадимо, як ліпше працювати з підручником. Кожен розділ розпочинається з інформації щодо очікуваних результатів засвоєння вами матеріалу, а кожен параграф має рубрику «Пригадайте», що допоможе пов’язати ваш життєвий досвід з новим матеріалом і поглибити та розширити ваші компетенції....

Географія 10 клас Безуглий, Лисичарова (рівень стандарту)

10 Клас

Вітаємо вас із початком нового навчального року. Географічні курси попередньої ніколи (6-9 класів) підготували вас до вивчення навколишнього світу на глобальному, регіональному і країнознавчому рівнях. Новий курс посідає особливе місце поміж навчальних предметів середньої школи: він доповнить ваше уявлення про географічну картину світу, розкриє географію як конструктивну науку і сформує географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і практичного підходів. Для досягнення цілей географічного курсу 10 класу пропонуємо вам підручник, у якому значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії. Компетенція - це сукупність знань, умінь і навичок, які необхідні для конкретної роботи; здатність і готовність ефективно застосовувати знання на практиці. Отож цей підручник не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, умінню вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативні й інформаційно-географічні), та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості)....

Географія 10 клас Пестушко, Уварова, Довгань (рівень стандарту)

10 Клас

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Утім географія є важливим предметом і на цьому етапі вашого навчання. Адже нині у світі відбуваються значні перетворення, що пов’язані насамперед із процесами всеохопної глобалізації. Суспільство перейшло на новий постіндустріальний етап розвитку з потужною інформатизацією, новою конфігурацією сил на політичній карті. Виникає необхідність кардинального переосмислення ролі регіонів і держав у сучасних геопросторових процесах, у виявленні їхнього соціально-економічного, культурологічного потенціалу. З огляду на це вкрай важливо визначити місце України на міжнародній арені, пріоритети її зовнішньоекономічного й зовнішньополітичного розвитку. Саме тому вивчення курсу «Географія: регіони і країни» є надзвичайно актуальним. Засвоївши основний матеріал курсу, поданий у цьому підручнику, ви розширите свої знання про світове господарство та національну економіку окремих держав, знатимете, які соціально-економічні процеси відбуваються на сучасному етапі в окремих регіонах і країнах, як вони впливають на розвиток нашої держави. За допомогою набутих знань і вмінь ви зможете приймати конкретні економічні рішення, правильно оцінювати ті виклики, що висуває сучасний світ до окремої людини і суспільства загалом, і реагувати на них. Здобуттю важливих ключових і предметних компетентностей сприятимуть впроваджені в підручнику спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність»....

Географія 10 клас Гільберг, Савчук, Совенко (рівень стандарту)

10 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географія: регіони і країни». Він інтегрує знання про природу й суспільство, здобуті під час вивчення фізичної та соціально-економічної географії. Знання про країни й регіони допоможуть вам розуміти й оцінювати систему взаємозв’язків між людьми, територією та природним середовищем. Курс «Географія: регіони і країни» тісно пов’язаний з географією «Україна і світове господарство» та є його логічним продовженням на рівні регіонів і країн світу. Підручник починається зі вступу, у якому розкрито особливості формування політичної карти світу, проаналізовано ключові проблеми й тенденції міжнародних господарських процесів. Подано основні терміни і поняття країнознавства. Основна частина підручника присвячена розкриттю особливостей економічної і соціальної географії окремих країн, на прикладі яких розглядаються закономірності та особливості сучасного соціально-економічного розвитку світу. Економіко-географічна характеристика окремих країн і регіонів спирається на географічні методи. Зокрема, на аналіз географічного положення та природних умов, демографічних особливостей та економічного розвитку, що визначає стан і місце країни в системі міжнародного поділу праці. Подано відомості щодо лідерства країн світу. У розділах І—V основну увагу приділено економіко-географічному вивченню регіонів світу й окремих країн, найбільш типових або тих, які визначають господарський розвиток того чи іншого регіону. Розкрито особливості розвитку провідних країн світу....

Географія 10 клас Масляк, Капіруліна, Бродовська (рівень стандарту)

10 Клас

Ви тримаєте в руках підручник «Географія», який допоможе осягнути взаємопов’язаність глобалізованого світу, у якому ми живемо. Зі шкільного курсу географії 9 класу ви дізналися про те, наскільки раціонально населення України й інших країн світу використовує ресурси планети; який рівень розвитку має наша держава порівняно з іншими країнами й економіками світу; що треба зробити, щоб забезпечити гідне життя населення України й мешканців інших країн. Як свідчить світовий досвід, багатство та процвітання будь-якої країни, щасливе й заможне життя кожної людини починаються з любові до рідної землі та дбайливого ставлення до її природних багатств. Шкільний курс «Географія: регіони та країни» узагальнює знання про господарську діяльність людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу, підбиває підсумки сформованості цілісної географічної картини світу. Нині географічні знання потрібні кожній освіченій людині. Без них неможливо зрозуміти динамічні зміни на політичній карті світу, осягнути сутність взаємодії суспільства й природи, усвідомити особливості розвитку та розміщення населення й господарства, опанувати особливості розвитку світового господарства в умовах постіндустріальної науково-технічної революції, вирішити нагальні економічні та соціальні проблеми сучасності....

Міжнародні економічні зв’язки України

10 Клас

§ 45. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ • Пригадайте, які ТНК працюють в Україні. • У чому полягає концепція сталого розвитку? МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ. Становлення світового господарства як цілісної системи економік суверенних держав і недержавних утворень (ТНК, регіональних інтеграційних систем, міжнародних економічних організацій, світових міст тощо) відбувається за умов розвинутої торгівлі й руху капіталу, розгалуженого міжнародного поділу і кооперації праці, сформованих систем глобальної інфраструктури (телекомунікації, транспорт, зв’язок). Нині світосистемі притаманна глобальна економічна єдність, сформована в умовах науково-технічної та інформаційно-технологічної революції. Ці революційні перетворення внесли кардинальні зміни в технологію та організацію сучасного виробництва, для якого характерна широка інтелектуалізація (так звана економіка знань), що супроводжується його електронізацією, роботизацією, комп’ютеризацією, розвитком біотехнологій тощо. У ХХІ ст. формується постіндустріальне суспільство, в господарській діяльності якого більшого значення набуває інформаційно-технологічна діяльність і діяльність міжнародної фінансової сфери. Постіндустріальна економіка передбачає наступність і зв’язок з попередньою стадією розвитку світової цивілізації і водночас є якісно новим щаблем розвитку суспільства. Подорож у слово Постіндустріальний розвиток світового господарства і суспільства полягає у всебічному вдосконаленні технологій, зрушеннях у структурі господарства, посиленні ролі третинного сектору, революційних змінах в інформаційно-комунікаційних технологіях, зрештою, зростанні значення мережевих структур у суспільних комунікаціях та організації господарства. Визначальною рисою постіндустріального господарства є володіння знаннями, яке споконвіку було важливим для розвитку суспільства. У часи інформаційно-технологічної революції формується економіка знань, інтелектуальний капітал стає в один ряд з іншими базовими чинниками функціонування економіки — природними ресурсами, працею, капіталом, мистецтвом управління. У сучасній світосистемі встановили зв’язок і взаємовплив між господарством окремих країн і світовим як якісно новою системою. У господарській діяльності окремих країн визначальними чинниками є ті, що формуються під впливом світогосподарських процесів. Глобальне господарство, що склалося, охоплює такі складові: • міжнародну технологічну сферу; • систему міжнародного...
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
Назад

Навігація