Войти
Закрыть

Біологія 7 клас Соболь

7 Клас

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з надзвичайно різноманітним, вражаючим, повчальним світом тварин. Ви дізнаєтесь про їхні особливості життєдіяльності, будови, поведінки, про їхню різноманітність, взаємозв’язки між собою та іншими організмами, про вплив природи на них і про їхні можливості у зміні самої природи. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, але й допоможе сформувати власні способи діяльності і творити власні освітні продукти. Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Кожен параграф складається з таких основних частин. Вступна частина містить цитату або вираз, рубрики «Основне поняття і ключові терміни», «Пригадайте», «Знайомтеся», «У світі цікавого», «Новини науки», «Поміркуйте» та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації навчання. У цій частині є завдання, кольорові ілюстрації, відомості про тварин, рекорди тваринного світу, кросворди тощо. І все це для вашого зацікавлення і стимулювання діяльності. «ЗМІСТ» - включає матеріал, спрямований на організацію засвоєння й формування знань, умінь, навичок, способів діяльності та ваших ставлень і переконань. Вчитель пояснює, демонструє, ілюструє, навчає називати, наводити приклади, розпізнавати, характеризувати, описувати тощо, але робить все це обов’язково з вами. У змісті великими буквами синього кольору виділені ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ що організовують найважливішу інформацію, а малими синіми буквами - ключові терміни, що узагальнюють якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є обов’язковими для запам’ятовування, на відміну від понять, поданих курсивом. З їхньою допомогою виділяються визначення, назви видів тварин, поняття, що будуть вивчатися пізніше. Матеріал змісту поділений на розділи, до яких подаються запитання, а в кінці - узагальнюючий висновок. Велика увага у підручнику приділена ілюстративному апарату, який містить малюнки, рисунки, світлини, таблиці, схеми тощо та допомагає задіювати різні види пам’яті. «ДІЯЛЬНІСТЬ» - містить матеріал для формування способів продуктивної діяльності, розвитку творчої активності й дослідницьких умінь, здійснення міжпредметного поєднання знань тощо. Метою цієї частини параграфа є зміцнення, поглиблення, розширення знань шляхом самостійного виконання завдань та створення власних освітніх продуктів, якими є: міні-проекти, описи тварин, малюнки, рисунки, висновки, дослідження, здобута інформація, презентація,...

Биология 7 класс Соболь

7 Клас

Учебник, который вы держите в руках, познакомит вас с разнообразным, впечатляющим, поучительным миром животных. Вы узнаете об особенностях их жизнедеятельности, строения, поведения, об их многообразии, взаимосвязи между собой и другими организмами, о влиянии природы на них и об изменении природы под влиянием животных. Этот учебник даст вам не только новые знания, но и поможет освоить новые способы деятельности и создавать собственные образовательные продукты. Материал учебника разделён на темы и отдельные параграфы. Каждый параграф состоит из таких основных частей. Вводная часть содержит цитату или высказывание, рубрики «Основные понятия и ключевые термины», «Вспомните!», «Знакомьтесь», «В мире интересного», «Новости науки», «Подумайте» и иллюстративные задания, вводные упражнения, классические эксперименты для формирования мотивации обучения. В этой части есть задачи, цветные иллюстрации, сведения о животных, рекордах животного мира, а также кроссворды и т. п. И всё это - для развития вашего интереса и стимулирования деятельности. «СОДЕРЖАНИЕ» включает материал, направленный на организацию усвоения и формирования знаний, умений, навыков, способов деятельности, ваших отношений и убеждений. Учитель объясняет, показывает, иллюстрирует, учит называть, приводить примеры, распознавать, характеризовать, описывать, но делает всё это обязательно вместе с вами. В «Содержании» крупным шрифтом синего цвета выделены ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, организующие важнейшую информацию, а мелким - ключевые термины, которые обобщают какую-то часть информации. Основные понятия и ключевые термины являются обязательными для запоминания в отличие от понятий, представленных курсивом. С их помощью выделяются определения, названия видов, понятия, которые вы будете изучать позже. Материал «Содержания» состоит из разделов, к которым сформулированы вопросы, а завершает его обобщающий вывод. Иллюстративный аппарат учебника содержит рисунки, фотографии, таблицы, схемы, что помогает задействовать различные виды памяти....

Тварини лікують 7 клас Драгулян

7 Клас

Наша планета сповнена життя. Воно вирує всюди — від найвищих гір до найглибших океанічних западин. На Землі нема такого місця, де б не було живих істот. Учені вказують на майже два мільйони відомих видів. Тільки одних тварин науці відомо понад півтора мільйона: від мікроскопічних хробаків, що копирсаються в ґрунті, до велетенських китів, які розтинають простори океану! Людина, самоусвідомивши себе, виокремилась зі світу тварин, але не розірвала свого зв’язку з ним. Ще з кам’яного віку тварини залишаються поруч: одні з них одомашнилися, а інші були піднесені до рангу божеств. Люди спостерігали за тваринами, підмічаючи їхні дивовижні властивості, яких не мали самі. Поважне ширяння орла, холодна стриманість змії, прудкість кішки, ефемерна краса метелика, величність лева... Віра в те, що ці сили можна отримати від тварин, так глибоко укорінилась в людській уяві, що тварини-тотеми були невід’ємними атрибутами культури давніх племен. Шамани й знахарі своїми магічними ритуалами лише утверджували думку про те, що тварини є оберегами, поводирями крізь життєві негаразди, рятівниками й друзями людини. То чи дійсно бджолина отрута є ліками? Чи справді коти — чудові психотерапевти? Чи можуть коні вилікувати церебральний параліч, краби — жовтяницю, а медузи — астму? У цій книзі ми спробуємо надати відповіді на ці та інші запитання, що ґрунтуються на наукових дослідженнях та доказовій медицині. Спробуємо познайомити тебе з різними тваринами, пояснити їхню поведінку. Ти зрозумієш, чому вчені вивчають тварин та що знання про цих істот і любов до них дає нам, людям. Численні дослідження, представлені в посібнику, навчать тебе не тільки вивчати природу, як це роблять дорослі учені, але й задумуватися над тим, що ти бачиш довкола, планувати експерименти та робити обґрунтовані висновки із власних спостережень. Окремі експерименти можуть видатися тобі складними в реалізації. У таких випадках не бійся просити допомоги в дорослих — вчителів чи родичів. Ба більше, ці людини є прекрасними порадниками не лише під час організації досліджень, але й на етапі аналізу результатів та формулювання висновків....

Биология 7 класс Запорожец, Черевань, Воронцова

7 Клас

Прежде всего, откройте содержание учебника. Обратите внимание на то, что весь материал занимает пять разделов, каждый из которых состоит из параграфов. В конце учебника размещены словарь биологических терминов, разработки лабораторных исследований, практических работ и экскурсий, а также приложение. Каждый раздел начинается с небольшого вступления, а заканчивается выводами, в которых в краткой форме изложено то, что вы изучили. Одна и та же иллюстрация начинает и заканчивает раздел. Откройте любой параграф. Внимательно ознакомьтесь с ним. Он занимает один или два разворота. Каждый параграф начинается кратким вступлением, а заканчивается выводами и вопросами. Текст параграфа разбит на небольшие части, у которых есть свои заглавия. Кроме основного материала, он содержит иллюстрации и дополнительную информацию, размещенную в рубрике «Узнайте больше». Начинает и заканчивает параграф, как и раздел, одна и та же иллюстрация....

Біологія 7 клас Запорожець, Черевань , Воронцова

7 Клас

Перед вами незвичайна книга! Це підручник з біології — науки про життя. А життя завжди незвичайне й незбагненне. Кожна істота — це унікальний витвір природи, результат тривалої еволюції. Знайомлячись із тваринними організмами, про які йдеться в підручнику, ви усвідомите, що вони мають багато спільного з бактеріями, рослинами, грибами і нами, людьми. Тож, пізнаючи природу, тварин, ми пізнаємо самих себе. Познайомтеся - ваш підручник Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що весь матеріал поділено на п’ять великих розділів, кожний з яких складається з параграфів. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, розробки лабораторних досліджень, практичних робіт та екскурсій, а також додаток. Кожний розділ починається з короткого вступу, а закінчується висновками, у яких стисло нагадується, про що в ньому йшлося. Одна й та сама ілюстрація починає розділ і закінчує його. Відкрийте будь-який параграф. Уважно розгляньте його. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф починається з короткого вступу, а закінчується висновками й запитаннями. Текст параграфа поділений на невеликі частини, які мають свої заголовки. Крім основного матеріалу, він містить ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше». Починає й закінчує параграф, як і розділ, одна й та сама ілюстрація....

Біологія 7 клас Остапченко, Балан

7 Клас

Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям. Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Прочитайте назву теми та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики «Пригадайте». Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому....

Біологія 7 клас Шабанов, Кравченко

7 Клас

Цього року ви продовжуватимете вивчати предмет «Біологія». Ви ознайомитеся з тваринним світом нашої планети. Він дуже різноманітний, тож попереду на вас чекає багато нового та цікавого. Наприкінці кожного параграфа є рубрика «Запам’ятайте найголовніше», у якій виокремлено найважливіші дані. Ключові слова — терміни, з якими ви ознайомилися на уроці, перераховані в рубриці «Вільно володійте цими поняттями». Щоб оцінити якість засвоєння матеріалу, скористайтеся запитаннями й завданнями рубрики «Дайте відповіді на запитання, поясніть свою думку». Нехай вас не турбує складність завдань, позначених зірочкою. Буде добре, якщо ви впораєтесь із ними. Що робити із запитаннями в тексті, які виділені так само, як цей рядок? Часто відповідь на це запитання ви знайдете в поданому нижче тесті підручника. Однак не поспішайте! Отримайте задоволення від самостійного пошуку відповіді на цікаве запитання. Якщо в тексті немає відповіді, шукайте її в додаткових матеріалах, у рубриці «Дізнайтеся більше». Лабораторні дослідження та практичні роботи вміщено наприкінці підручника в додатках 1 і 2. Щоб задовольнити вашу потребу в поглибленні знань, пропонуємо вам на вибір кілька тем для самостійної підготовки виступів і повідомлень у додатку 3 «Міні-проекти»....

Біологія 7 клас Остапченко (нова програма)

7 Клас

Ви починаєте вивчати новий розділ біології: науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб, хтось допомагає батькам піклуватися про сільськогосподарських тварин: корів, свиней, курей тощо. Наш підручник ознайомить вас із різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, спричиняють захворювання людини й свійських тварин, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям. Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Перед опануванням певної теми прочитайте її назву та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючись на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому....

Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення

7 Клас

Які особливості та значення багатощетинкових червів? До багатощетинкових кільчастих червів, або поліхет, належать види, які переважно живуть у морях, де ведуть придонний спосіб життя. Багато поліхет є хижаками, але серед них трапляються й рослиноїдні, детритоїдні та всеїдні форми. Є серед цих червів і такі, що живуть усередині губок, в черепашках раків-самітників або на морських зірках. По дну вільно повзають морські миші, схожі на їжаків, зі щетинками всіх кольорів веселки. Інші види активно плавають і зариваються в мул, як нереїс. У нього змієподібне тіло з добре відокремленою головою й численними параподіями, що мають пучки жорстких опорних щетинок. Зариваючись у м’який мул, нереїси роблять різкі бічні вигини тіла й наче занурюються в дно. Прижився нереїс у Каспійському морі, інтенсивно там розмножився та став важливою складовою частиною живлення осетрових риб. А такі черви, як піскожили, можуть глибше зариватися в пісок. Під час риття в піскожилів головну роль відіграють дуже розвинені м’язи тіла й гідравлічний спосіб руху шляхом проштовхування порожнинної рідини з одного кінця тіла в інший. Живляться...

Додатки

7 Клас

Науковий опис - фіксування певними способами суттєвих ознак об’єкта, явища або результатів дослідження. За допомогою опису зібрана інформація перетворюються на мову понять, знаків, схем, малюнків, графіків і цифр, приймаючи таким чином форму, зручну для подальшого опрацювання (систематизації, класифікації й узагальнення). Правило-орієнтир використання опису передбачає такі основні дії: 1. Визначення об’єкта, явища, збір інформації, результатів дослідження, які підлягають описуванню. 2. Вибір способу фіксування інформації, результатів дослідження. 3. Створення плану для опису визначених об’єктів чи явищ. 3. Проведення опису. 4. Формулювання висновку. Спостереження - цілеспрямоване й організоване дослідження об’єктів чи явищ для точного й повного виявлення їхніх ознак. Це найпростіший метод наукового дослідження, який часто є основою чи складовою частиною інших методів. Правило-орієнтир використання методу спостереження передбачає такі основні дії: 1. Визначення й чітке формулювання завдань для спостереження. 2. Визначення певних ознак об’єктів чи явищ для цілеспрямованого спостереження. 3. Складання плану проведення спостереження (хід роботи)....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
Назад

Навігація