Войти
Закрыть

Биология 10 класс Балан, Вервес, Полищук (уровень стандарта, академический уровень)

10 Клас

На протяжении предыдущих лет обучения вы ознакомились с разнообразным миром организмов: бактерий, растений, грибов, животных. Вы также детально изучали строение и процессы жизнедеятельности человека. В 10-м классе вы ознакомитесь с достижениями таких биологических наук, как биохимия, цитология, гистология и др. Вы узнаете об общих закономерностях функционирования живой природы на различных уровнях ее организации (молекулярном, клеточном и организменном) и обобщите полученные ранее знания. Эти знания помогут вам лучше сориентироваться в сложном, разнообразном и чрезвычайно интересном мире живых существ, понять их взаимосвязи со средой обитания, единство органического мира. Надеемся, что вы осознаете необходимость беречь окружающую природную среду и улучшать ее состояние, охранять и рационально использовать природные ресурсы. Важными составляющими урока биологии являются лабораторные и практические работы, которые помогут вам глубже усвоить теоретический материал и приобрести элементарные практические навыки в разных отраслях биологии. Учебник, кроме обязательных для уровня стандарта данных, содержит материал, изучение которого предусмотрено программой для учащихся, осваивающих биологию на академическом уровне. Этот материал особым образом выделен в тексте. Впрочем, эти сведения интересны и полезны и для десятиклассников, изучающих основы биологии на уровне стандарта....

Біологія 10 клас Балан, Вервес, Поліщук (рівень стандарту, академічний рівень)

10 Клас

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини. У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси. Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні роботи, які допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал та набути елементарних практичних умінь у різних галузях біології. Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріал, вивчення якого передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Цей матеріал певним чином виділений у тексті. Утім, ці відомості є цікавими та корисними і для тих десятикласників, які вивчають основи цієї науки на рівні стандарту....

Біологія і екологія 10 клас Шаламов

10 Клас

«Біологія і екологія» — таку назву має курс про живу природу в старшій школі. Поєднання біології та екології в одному предметі є свідченням того, що людство прагне до збереження довкілля взагалі й живої природи зокрема. Нам потрібно так жити в світі, щоб тим, хто прийде після нас, залишилася багата, здорова й чиста планета, приваблива для життя. Дорогі читачі й читачки цієї книги! Автори вмістили в підручник тексти, що дають відповідь на два запитання (на нашу думку, це ті запитання, на які повинен давати відповідь будь-який підручник): чому зараз ми так думаємо, і як мені може знадобитися отримана інформація сьогодні, завтра і пізніше. Відповідь на перше запитання прихована в наших пояснювальних текстах, що відтворюють хід людської думки на шляху до певних відкриттів. А от на друге запитання відповідь не є такою очевидною. Її вам доведеться шукати на сторінках підручника самотужки. Чи знадобляться вам уміння прогнозувати стан власного здоров’я після певних дій? Чи зможете ви в майбутньому довести партнеру/партнерці, що планування народження дитини краще за несподіваність? Чи будуть корисними для вас і вашого оточення навички гігієнічної і природоохоронної поведінки? Якщо ви впевнено відповідаєте «так» на ці та подібні запитання, ця книга для вас! Що ж до наших колег і колежанок, які працюватимуть за цим підручником, то для них авторський колектив розробив зручний методичний апарат, призначений для формування ключових компетентностей і критичного мислення в учнівства. Наш курс складається із чотирьох тем. Тема «Біорізноманіття» присвячена знайомству зі світом живої природи на рівні найвищих таксонів. Тут важливо зрозуміти сучасні досягнення, що спираються на дані геноміки, протеоміки,...

Біологія і екологія 10 клас Царик, Царик, Вітенко (профільний рівень)

10 Клас

Радою ЮНЕСКО на 166 сесії у 2003 р. проголошено десятиліття освіти для сталого розвитку, впродовж якого потрібно докорінно змінити роль освіти, зокрема й екологічної, у повсякденному житті людей. Основним пріоритетом сталого розвитку є турбота про людей і їхні права на здорове і продуктивне життя в гармонії з природою. Охорона навколишнього середовища є невід’ємною частиною процесу сталого розвитку. Екологічна підготовка, окрім світоглядних знань, формує особистісне ставлення до природи, її проблем, які стають дедалі складнішими. Тому набуті екологічні знання необхідні кожному для мотивації своєї поведінки у природі, виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини в природі, уміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей, оцінювати та оберігати природу рідного краю і власне здоров’я. Екологічна освіта і виховання, які є невід’ємними складовими екологічної культури, мають бути своєрідними оберегами для кожної людини і загалом для людства від сучасних екологічних викликів, загроз і небезпек. На сторінках підручника ви знайдете продумані, аргументовані і виважені відповіді на життєво важливі запитання. Набуті екологічні знання, уміння і навички будуть вам дороговказом на шляху до безпечних і гармонійних відносин із природою....

Біологія і екологія 10 клас Задорожний (профільний рівень)

10 Клас

Шановні десятикласники, цього року ви вивчатимете такі теми біології: Біорізноманіття Обмін речовин і енергії Спадковість і мінливість Репродукція та розвиток Увесь необхідний матеріал ви знайдете у підручнику. Його поділено на чотири розділи відповідно до тем, що будете вивчати. Підручник побудовано таким чином, щоб вам було зручно з ним працювати. Погортайте сторінки і ознайомтеся з його структурою. 1. Кожний параграф розташований на одному розвороті. Увесь матеріал одного уроку — перед очима. Крім того, таке розташування полегшить пошук потрібного параграфа. 2. На початку кожного параграфа перелічено теми, які необхідно пригадати, перш ніж вивчати новий матеріал. 3. У деяких параграфах, де це необхідно, наведено практичні роботи, 4. Закінчується кожний параграф двома рубриками: «Ключова ідея» — це головна думка, висновок; «Запитання та завдання» — компетентнісні завдання. 5. Багато інформації наведено у вигляді схем, таблиць, ілюстрацій. Вони полегшать сприйняття й запам’ятовування нового матеріалу. 6. Кожний розділ закінчується узагальнюючим розворотом, у якому стисло подано інформацію, викладену в темі, що вивчалася. 7. У кінці підручника ви знайдете: узагальнюючі завдання для індивідуальної та групової роботи за всіма темами підручника та теми навчальних проектів; предметний та іменний покажчики, що полегшать пошук необхідної інформації. Крім того, до підручника додається електронний додаток, що розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua. У ньому ви знайдете додаткову інформацію до параграфів, словник термінів, інформацію про вчених, тестові завдання до тем та інші додаткові матеріали....

Біологія і екологія 10 клас Задорожний (рівень стандарту)

10 Клас

Шановні десятикласники, цього року ви вивчатимете такі теми біології: «Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення енергії», «Спадковість і мінливість», «Репродукція та розвиток». Цей підручник містить увесь необхідний матеріал, який ви будете вивчати протягом року....

Біологія і екологія 10 клас Остапченко (рівень стандарту)

10 Клас

Цього року ви продовжуєте опановувати науку, яку справедливо вважають наукою ХХІ сторіччя, — біологію. Протягом попередніх років навчання ви відкривали для себе дивовижний світ різноманітних організмів — прокаріотів (бактерій і археїв) та еукаріотів (рослин, грибів, тварин). Ви також ознайомилися з будовою та процесами життєдіяльності людини як біосоціальної істоти. Минулого року ви дізналися про таку важливу властивість живої матерії, як здатність до історичного розвитку — еволюції. Саме у процесі еволюції поступово сформувалися різні рівні організації живої матерії: від молекулярного до біосферного. Протягом цього та наступного років навчання ви матимете можливість закріпити набуті раніше знання й поповнити їх. Інформацію, яку ви вже вивчали протягом минулих років і яку потрібно пригадати, щоб розширити знання із цього питання, позначено. Головні тези, які важливо засвоїти на кожному уроці, виділено в рубрику Запам'ятаємо. У центрі уваги нашої з вами роботи — здоров’я людини та основи його збереження. Ви дізнаєтеся про особливості обміну речовин та механізми його регуляції, закономірності спадковості та мінливості людини, біологію індивідуального розвитку. Також ви докладніше ознайомитеся з різноманіттям біологічних систем різного рівня. Особливу увагу буде приділено неклітинним формам життя — вірусам, віроїдам і пріонам як збудникам небезпечних захворювань людини, тварин і рослин. Важливою складовою курсу біології та екології є лабораторні й практичні роботи. Вони допоможуть вам самостійно засвоїти систему знань, сформувати спеціальні та практичні вміння. Для узагальнення та систематизації знань використовуйте таблиці, діаграми, схеми. Формуванню навичок самостійної роботи, умінь пошуку потрібної інформації в додаткових літературних джерелах слугуватимуть навчальні проекти....

Біологія і екологія 10 клас Соболь (рівень стандарту)

10 Клас

ЖИТТЯ! Якими прекрасними й дивними є його прояви! Як дивовижно поєднуються у біосистемах перервність і неперервність, стабільність і змінність, домінантне й рецесивне, чоловіче та жіноче, позитивне й негативне. Все це породжує здатність до самоорганізації й руху вперед. Підручник містить теоретичний й практичний матеріал, щоб зацікавити вас, мотивувати, вказати на необхідність пізнання феномену життя, його найзагальніших закономірностей функціонування та збереження в сучасних умовах екологічної кризи. У цьому підручнику, як і у попередніх, зміст ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із застосуванням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати теоретичні знання. Він допоможе вам у продуктивній й творчій діяльності та формуванні ставлення до навколишнього світу. Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики. Вступна частина містить епіграф до параграфа, рубрики «Основне поняття й ключові терміни», «Пригадайте!», «Знайомтеся!», «У світі цікавого», «Новини науки», «Поміркуйте!», а також ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації до навчання. Крім того, подано завдання, кольорові ілюстрації, відомості про живу природу, кросворди....

Біологія і екологія 10 клас Андерсон, Вихренко, Чернінський (рівень стандарту)

10 Клас

Ця книжка продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, ви маєте пригадати раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів. Адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого. Ви вже знаєте, що підручник - не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виокремлювати та запам’ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спочатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його структурою. Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на непарній сторінці, а закінчується - на парній. Рисунки, фотографії, схеми, таблиці розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання в тексті параграфа. Там само до них запропоновано завдання - це дасть вам змогу ретельно опрацьовувати частину змісту параграфа відразу під час його вивчення. Ви будете покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання, а значить, краще підготуєтеся до подальшої роботи над новим навчальним матеріалом. Виконуючи лабораторні, практичні роботи та проекти, ви матимете змогу практично застосовувати набуті знання, розвивати свою дослідницьку інтуїцію. Тестові завдання рубрики «Самоконтроль навчальних досягнень» до кожної теми допоможуть вам ґрунтовно проконтролювати рівень власних навчальних досягнень, удосконалити навички роботи з тестовими завданнями різних форм. Це стане вам у пригоді під час підготовки до державної підсумкової атестації та складання зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання з відкритою відповіддю спонукатимуть до роздумів над складними або проблемними питаннями. Є в підручнику й додаткова інформація. Сподіваємося, вона буде для вас справді цікавою. Водночас пам’ятайте, що сучасна біологія - захоплива, але дуже складна, багатогранна наука. І шкільний підручник - лише своєрідний дороговказ у світі знань про неї. А факти, закони, гіпотези й теорії надто численні, щоб умістити їх на сторінках підручника. Тож радимо вам користуватися додатковою літературою та інтернет-ресурсами - джерелами, які дадуть вам змогу розширювати межі відомого, поповнювати скарбницю власних знань, знаходити відповіді на найрізноманітніші та найскладніші запитання....

Краткий словарь терминов и понятий

10 Клас

Авитаминоз - заболевание, вызванное отсутствием или невосприятием определенных витаминов. Автотрофные организмы (автотрофы) - живые существа, способные синтезировать органические вещества из неорганических с использованием световой энергии (фотосинтетики) или энергии определенных химических реакций (хемосинтетики). Адаптация - приспособление живых систем (организмов, популяций, экосистем и т. п.) к определенным изменениям их внешней или внутренней среды. Алкалоиды - биологически активные органические соединения в основном растительного происхождения. Большинство из них ядовиты для человека и животных, некоторые оказывают наркотическое влияние. Считают, что они защищают растения от выедания животными. Аллелопатия - взаимное влияние растений различных видов вследствие выделения ими определенных биологически активных веществ. Аминокислоты - органические соединения, которые одновременно обладают щелочными и кислотными свойствами. 20 основных аминокислот являются мономерами белков. Заменимые аминокислоты синтезируются всеми организмами; незаменимые - лишь растениями, бактериями и грибами. Амфифильные вещества - органические соединения, одна часть молекулы которых обнаруживает гидрофильные свойства, другая - гидрофобные. Анатомия - наука, исследующая форму и отроение отдельных органов, систем органов и многоклеточного организма в целом. Подразделения анатомии: анатомия животных, человека, растений....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 57
Назад

Навігація