Войти
Закрыть

Всесвітня історія 10 клас Гісем, Мартинюк (профільний рівень)

10 Клас

У 10 класі ви продовжите вивчення курсу всесвітньої історії. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, необхідно ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал курсу об’єднано у вісім розділів, кожен із яких складається з параграфів. Для зручності параграфи розподілено на пункти — окремі логічно завершені частини, що послідовно розкривають зміст теми. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. На них треба звертати особливу увагу. Історія, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, персоналії історичних діячів. Працюючи з матеріалом параграфів, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви їх запам’ятали. Краще засвоїти навчальний матеріал допоможуть історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Під час роботи з параграфом необхідно обов’язково прочитати включений до нього документ і відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Схеми розкриють зв’язки між складовими історичних явищ, пояснять їх особливості тощо. Параграф завершують висновки, які допоможуть вам визначити провідні ідеї теми. Запитання та завдання до параграфів спрямовані на формування різноманітних умінь та навичок....

Всесвітня історія 10 клас Гісем, Мартинюк (рівень стандарту)

10 Клас

Матеріал підручника надасть змогу школярам опанувати закономірності розвитку суспільства в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах, допоможе їм набути навички історико-культурного, цивілізаційного підходів в оцінці соціальних явищ періоду, що вивчається. Підручник містить документи та запитання до них, що передбачають комплексний аналіз різних джерел інформації. Запитання й завдання підручника, а також практичні заняття спрямовані на розвиток основних предметних компетентностей і навичок. У 10 класі ви продовжите вивчення курсу всесвітньої історії. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Навчальний матеріал у ньому структуровано за рубриками, що позначені певними символами. Пригадайте. Запитання, що розпочинають параграфи, допоможуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Цікаві факти. У цій рубриці ви знайдете додаткову інформацію, пов’язану зі змістом матеріалу параграфа. ? Запитання і  завдання. До параграфів складено запитання і завдання, що поділяються на чотири групи. Звертайте увагу на умовні позначення, які підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. Перевірте, як ви запам’ятали. За допомогою цих запитань ви зможете здійснити самоперевірку й дізнатися, чи добре ви запам’ятали розглянутий матеріал. Подумайте і дайте відповідь. Запитання цієї рубрики дозволять вам осмислити прочитане. Виконайте завдання. Виконання цих завдань розвиватиме ваші навчальні вміння (працювати з історичною картою, складати плани, таблиці тощо). Творче завдання. Тут ви знайдете багато цікавих завдань, які слід виконувати за допомогою Інтернету або додаткової літератури. Підручник містить електронний додаток і , у якому зібрано матеріал,...

Всесвітня історія 10 клас Щупак (рівень стандарту)

10 Клас

XX століття було унікальною добою в історії людства, характеризується піднесенням людського духу та злочинами проти людства, фантастичними відкриттями, що перетворили життя людей і навколишній світ, і використанням наукових досягнень для війн, появою загрози знищення самого життя на планеті. XX століття знаменувалось піднесенням національної самосвідомості та прагнення до свободи народів і масовими вбивствами «інших» за національними, релігійними, соціальними ознаками. На початку XX століття визвольний рух українського народу завершився поразкою, а наприкінці століття постала незалежна Українська держава. Після XX століття минуло ще дуже небагато часу, Ваші батьки й діди пам’ятають його драматичні події. Але різні люди мають різне розуміння того, що відбувалося на їхніх очах. Історики запекло дискутують щодо оцінок минулого, а політики часто використовують історію в політичній боротьбі. Суперечки з приводу історії, її фальсифікація інколи призводять до гострих міжнародних і внутрішніх конфліктів і навіть воєн, військової агресії з боку країн-сусідів. Не оминуло це лихо й сучасну Україну. Дехто дорікає історикам, що вони «постійно переписують історію». Але «переписування», а точніше — оновлення відбувається в кожній науці. Так, ідеї Ейнштейна змінили погляди на природу та її закони, що панували у фізиці з часів Ньютона. А сучасна фізика елементарних частинок неймовірно змінилася за останні десятиліття й навіть роки. Хімія відкрила нові властивості речовин, які використовуються в сучасній біології тощо. Звичайно, історія відрізняється від природничих наук, про що Ви будете дізнаватися під час навчання. Водночас підкреслимо, що історична наука теж не стоїть на місці. Оновлення історії визначається тим, що ми дізнаємось про досі невідомі факти минулого або позбавляємось від їх міфологічного викривлення. Це стосується, наприклад, міфів про Радянський Союз чи про Другу світову війну, про що, зокрема, йтиметься і в нашому підручнику. По-друге, історики пропонують нове розуміння історичних процесів і явищ. Бурхливі зміни сучасного суспільного життя, міжнародних відносин, врешті — зміни в самій людині інформаційної доби спонукають більш уважно поглянути на раніше, здавалося, незначні сторінки історії, по-новому осмислити їх....

Всесвітня історія 10 клас Полянський (рівень стандарту)

10 Клас

У 10 класі Ви продовжите вивчати всесвітню історію (1914-1945). Перед Вами підручник, створений на засадах компетентнішого підходу. У сучасному світі Вам необхідно набути потрібних умінь і навичок, знайти своє місце в суспільстві. Компетентніший підхід полегшить Вам навчальну діяльність, допоможе в майбутньому свідомо вибрати професію. Компетентність включає обізнаність, ініціативність, практичність, комунікацію, самовираження, соціальні й громадянські навички, роботу з цифровими носіями, а найголовніше — уміння вчитися, уміння працювати з інформацією. Оволодівши компетентнішим підходом, Ви зможете зробити усвідомлений вибір, застосувати на практиці набуті знання та вміння. Текстова частина підручника складається зі вступу й восьми розділів. Кожен розділ розпочинається з блоку «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності», а закінчується «Узагальненням», у якому стисло викладено ключові тези вивченого матеріалу. Залежно від складності й обсягу матеріалу, розділи поділено на параграфи. Зверніть увагу на запитання перед параграфом. Вони допоможуть Вам повторити й узагальнити матеріал, вивчений у 9 класі. Важливою складовою підручника є рубрика «Свідчення» - висловлювання істориків, відомих політиків, військових діячів, митців, пересічних людей, які були свідками описуваних подій. Історичний опис минулого не завжди є фотографічною копією подій. Деякі події були забуті чи спотворені, деякі — міфологізовані. У підручнику наведено суперечливі, а подеколи й протилежні оцінки фактів чи історичних постатей. До висловлювань подано запитання й завдання....

Всесвітня історія 10 клас Сорочинська, Гісем (рівень стандарту)

10 Клас

У 10-му класі вам належить ознайомитися з новітнім періодом всесвітньої історії — безпосереднім продовженням історії нового часу. Між новою та новітньою історією немає такої відчутної різниці, як між античною епохою та середніми віками. Новітній період започаткували події другого десятиріччя XX ст., і триває він дотепер. Відтин новітнього періоду всесвітньої історії, що його вивчатимете, складний і суперечливий за змістом. Він увібрав у себе безліч подій і фактів, неоднозначних за характером явищ і процесів світового розвитку, — економічний, технічний та інтелектуальний прогрес і виснажливі війни, національно-визвольні та соціальні рухи і розпад імперій, боротьбу сил демократії й тоталітаризму, розкол світу на ворогуючі табори, національно-державне розмежування та інтернаціоналізацію економічного життя. На відлік новітньої історії істотний вплив мали революційні події 1917 р. в Росії, внаслідок яких азіатсько-європейська держава відійшла від еволюційного шляху розвитку і на величезних просторах здійснила безпрецедентний соціальний експеримент, що його змушена була пережити й Україна. Отже, у всесвітньо-історичному розвитку людства в першій половині XX ст. переважало творче й руйнівне начало, а спроби великих держав домогтися політичного та економічного панування поєднувалися з боротьбою народів за національну незалежність, демократію, право вільного вибору форм організації суспільства. Упродовж першої половини XX ст. колосальні за масштабами та якістю зрушення охопили економічну, політичну, наукову й культурно-освітню діяльність народів планети. І якби не світові війни 1914-1918 рр. та 1939-1945 рр., то соціально-економічний поступ людської цивілізації міг би бути набагато успішнішим. З одного боку, ці війни засвідчили нездатність провідних держав світу розв’язувати проблеми мирними засобами, а з іншого — стали серйозною пересторогою для майбутнього співіснування країн і народів....

Всесвітня історія 10 клас Ладиченко (рівень стандарту)

10 Клас

У підручнику висвітлюються події світової історії, які охоплюють період між Першою і Другою світовими війнами, розумінню яких сприятимуть пропоновані інтернет-ресурси, документальні, статистичні, картографічні матеріали та запитання й завдання до них. Зміст підручника відповідає вимогам нової навчальної програми із всесвітньої історії рівня стандарту.
...

Основні поняття і терміни

10 Клас

Авторитаризм — державний лад, для якого характерні режим особистої влади, диктаторські методи управління за допомогою репресивного апарату й соціальної демагогії. Агресія — застосування якою-небудь державою сили першою. Анархізм — суспільно-політична течія, що заперечує необхідність державної та іншої політичної влади й пропагує необмежену свободу особистості. Анексія — насильницький акт приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія — один із видів агресії, що спричиняє міжнародно-правову відповідальність. Антисемітизм — одна із форм національної нетерпимості, яка виражається у ворожому ставленні до єврейського населення і прагненні обмежити його права. Аншлюс (приєднання, союз) — ідея об'єднання Австрії з Німеччиною; анексія Австрії Німеччиною 12—13 березня 1938 р. Біржа — торговельно-фінансовий заклад ринкової економіки, який регулює оптовий ринок товарів, цінних паперів та іноземної валюти. Фондова біржа здійснює операції із цінними паперами. Бліцкриг («блискавична війна») — теорія ведення агресивної війни, розрахована на капітуляцію противника в найкоротші строки внаслідок раптового нападу на нього й швидкого просування в глиб країни. Блокада — військова, політична або економічна ізоляція чи оточення держави або її частини, групи держав, їхніх збройних сил, насильницьке порушення їхніх зовнішніх зв'язків із метою примусити виконати вимоги організаторів блокади. Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. — конференція, на якій вирішували питання обмеження озброєнь і співвідношення сил між державами на Далекому Сході та басейні Тихого океану, що склалося після Першої світової війни....

Література й мистецтво

10 Клас

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА МИСТЕЦТВА. У 1920—1930-ті рр. тривав розвиток літератури й мистецтва. Поряд із тенденціями, започаткованими наприкінці XIX — на початку XX ст., виникали нові жанри, напрямки, школи. На межі XIX—XX ст. відбувався перехід до нових ідей, що ламав традиційні уявлення про мистецтво. Цей перехід мистецтвознавці іноді називають декадансом (занепадом). Хоча насправді це був не занепад, а пошук нових форм художнього зображення дійсності. У 1920—1930-ті рр. на розвиток мистецтва й літератури величезний вплив мали Перша світова війна, революції, зародження й становлення тоталітаризму. У цей час на зміну традиційним течіям прийшли нові, що урізноманітнило культурне життя. Новим явищем у розвитку культури стала поява масової та елітарної культур. Масова культура була спрямована на масового споживача культурних надбань людства. На відміну від традиційної культури, основним двигуном масової культури є вигода — фінансова, політична тощо, а основною якістю — доступність і розважальність. Поява масової культури була зумовлена збільшенням кількості міського населення й поширенням грамотності, розвитком засобів масової інформації (преса, радіо, кіно, звукозапис тощо) та технологізацією тиражування мистецьких творів....

Освіта та наука

10 Клас

ОСВІТА. До початку XIX ст. абсолютна більшість людей у світі була неосвіченою. Це значно гальмувало подальший розвиток індустріального суспільства. Щоб подолати це негативне явище, із кінця XIX ст. в країнах Західної Європи та Америки почали вводити систему загальної обов’язкової початкової освіти, а з початку XX ст. — загальну обов’язкову середню освіту. Існували різні типи шкіл: духовні, світські, платні та безкоштовні, початкові, середні, вищі, державні, приватні. У XX ст. у зв’язку з розвитком педагогічної науки систему освіти було дещо вдосконалено: проведено чіткий розподіл навчальних закладів, запроваджено міжнародні дипломи, для спілкування вчителів та учнів використовувалися здобутки психології. Так, у Великій Британії в 1918 р. було прийнято закон про обов’язкове навчання до 14 років. Активно розвивалася система професійного навчання (початкова й середня). Центрами вищої освіти були університети: Кембриджський, Оксфордський, Единбурзький та ін. Вони одночасно стали й центрами розвитку світової науки. У США закони про обов’язкову початкову освіту було прийнято в 1918 р. в усіх штатах. Усіх учнів було поділено на «академічно здібних» і «практично мислячих», а програми пристосовано до практичних потреб людини в житті. Крім того, розвивалася університетська система. Найбільш відомими стали Гарвардський, Колумбійський, Каліфорнійський, Іллінойський, Стенфордський університети....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23
Назад

Навігація