Войти
Закрыть

Біологія 8 клас Задорожний (нова програма)

8 Клас

Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим системам органів людського організму або його загальним особливостям. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток. Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше». Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете знайти в електронному додатку. Там також розміщено відеоролики та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання для перевірки ваших знань....

Біологія 8 клас Задорожний 2021 (нова програма)

8 Клас

Шановні восьмикласники і восьмикласниці! Перед вами новий підручник із біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про свій організм. Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим системам органів людського організму або його загальним особливостям. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток. Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше»....

Биология 8 класс Задорожный (новая программа)

8 Клас

Уважаемые восьмиклассники, перед вами новый учебник по биологии, из которого вы узнаете много интересного о своем организме. Прежде всего ознакомьтесь со структурой учебника и основными принципами размещения материала в нем. Откройте содержание учебника. Обратите внимание на то, что текст разделен на темы, которые посвящены отдельным системам органов организма человека или его общим особенностям. В конце учебника вы найдете словарь биологических терминов, алгоритмы выполнения лабораторных исследований, работ и исследовательских практикумов, а также приложение. Откройте любой параграф. Он располагается на одном или двух разворотах. Каждый параграф начинается с вопросов для повторения изученного ранее, а заканчивается кратким обобщением. После него вы найдете вопросы для проверки знаний. Кроме основного материала, параграфы содержат иллюстрации и дополнительную информацию, размещенную в рубрике «Узнайте больше». Обратите внимание, что в конце каждой темы предлагаются тесты для самоконтроля по изученному материалу. Ответы к ним вы найдете в электронном приложении. Там также размещены видеоролики и дополнительный материалы к некоторым параграфам, а еще онлайн-задания для проверки ваших знаний....

Біологія 8 клас Соболь 2021 (нова програма)

8 Клас

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з особливостями життєдіяльності, будови й поведінки людини. Але перед тим, як розпочати вивчення, запам'ятайте, що організм людини - це не лише біологічна система, що складається із клітин, тканин, органів й систем органів. Людина - найдосконаліший витвір природи з дивовижним внутрішнім світом. Кожна людина - неповторність, якої не було, немає в даному часі й не буде в майбутньому. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, а й допоможе сформувати власні способи діяльності, для того щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити. А для цього потрібно пізнати самих себе. «Пізнай себе і ти пізнаєш світ», - говорили древні мудреці. Пізнання самого себе відкриє вам можливості власного прогресу, успіху, щастя та поваги самих до себе і в людей, які вас оточують. Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики. Вступна частина містить цитату до параграфа, рубрики «Основні поняття й ключові терміни», «Пригадайте!», «Знайомтеся!», «Цікаво знати», «Новини зі світу науки», «Поміркуйте!» та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації до навчання. У цій частині також подано завдання, ілюстрації, відомості про організм людини, кросворди тощо....

Біологія 8 клас Соболь (нова програма)

8 Клас

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з особливостями життєдіяльності, будови й поведінки людини. Але перед тим, як розпочати вивчення, запам’ятайте, що організм людини - це не лише біологічна система, що складається із клітин, тканин, органів й систем органів. Людина - найдосконаліший витвір природи з дивовижним внутрішнім світом. Кожна людина - неповторність, якої не було, немає в даному часі й не буде в майбутньому. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, а й допоможе сформувати власні способи діяльності, для того щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити. А для цього потрібно пізнати самих себе. «Пізнай себе і ти пізнаєш світ», - говорили древні мудреці. Пізнання самого себе відкриє вам можливості власного прогресу, успіху, щастя та поваги самих до себе і в людей, які вас оточують. Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики. Вступна частина містить цитату до параграфа, рубрики «Основні поняття й ключові терміни», «Пригадайте!», «Знайомтеся!», «Цікаво знати», «Новини зі світу науки», «Поміркуйте!» та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації до навчання. У цій частині також подано завдання, ілюстрації, відомості про організм людини, кросворди тощо....

Биология 8 класс Соболь (новая программа)

8 Клас

Учебник, который вы держите в руках, ознакомит вас с особенностями жизнедеятельности, строения и поведения человека. Но перед тем, как начать изучение, запомните, что организм человека - это не только биологическая система, состоящая из клеток, тканей, органов и систем органов. Человек - наиболее совершенное творение природы с удивительным внутренним миром. Каждый человек - неповторим, такого, как он, не было, нет в настоящем времени и не будет в будущем. Этот учебник даст вам не только новые знания, но и поможет сформировать собственные способы деятельности, чтобы вы смогли реализовать одну из самых высоких человеческих потребностей - потребность творить. А для этого нужно познать самих себя. «Познай себя и ты познаешь мир», - говорили древние мудрецы. Познание самого себя откроет вам возможности собственного прогресса, успеха, счастья и уважения к себе и тех, кто вас окружает. Материал учебника разделён на темы и отдельные параграфы. Основными частями параграфов учебника являются такие рубрики. Вводная часть содержит цитату, рубрики «Основные понятия и ключевые термины», «Вспомните!», «Знакомьтесь!», «Интересно знать», «Новости из мира науки», «Подумайте!», а также иллюстративные задания, вводные упражнения, классические эксперименты для формирования мотивации к обучению. В этой части, кроме того, представлены задания, иллюстрации, сведения об организме человека, кроссворды и др. «СОДЕРЖАНИЕ» содержит материал для усвоения и формирования новых знаний, умений, навыков, способов деятельности. В нём большими буквами синего цвета выделены ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, организующие важнейшую информацию, а малыми синими буквами - ключевые термины, обобщают какую-то часть информации. Основные понятия и ключевые термины являются обязательными для запоминания в отличие от понятий, представленных курсивом. С их помощью выделяются определения, названия явлений, понятия, которые вы будете изучать позже. Материал содержания разделён на рубрики, к которым поставлен вопрос, а в конце - обобщающий вывод....

Біологія 8 клас Матяш 2021 (нова програма)

8 Клас

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою. З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я). Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак....

Біологія 8 клас Матяш (нова програма)

8 Клас

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою. З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я). Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак....

Биология 8 класс Матяш (новая программа)

8 Клас

В предыдущих классах вы изучали биологию растений, грибов, бактерий и животных. В этом году вы получите знания об организме человека. Знания основ наук о человеке раскроют вам особенности строения и функций вашего организма, важность сохранения здоровья, помогут организовать здоровый образ жизни. Усваивая эти знания, вы убедитесь, что здоровье является наибольшей индивидуальной и социальной ценностью. Это то, что позволяет человеку активно жить: учиться, работать, заниматься любимым делом. Для лучшего усвоения содержания учебника материал в нем поделен на темы и параграфы. Прочитайте название темы и информацию о том, что вы в ней узнаете. Обратите внимание на задания и вопросы рубрики Вспомните. Они помогут вам вспомнить материал, усвоенный раньше, и лучше воспринять новые знания. В некоторых параграфах, особенно начальных, вам встретится рубрика Активизируйте свои знания. В ней кратко повторен материал, который вы уже изучали в курсе «Биология» в предыдущих классах, а также других предметов (например, физики, химии, основ здоровья). Рубрика Интересно знать расширит ваши знания и подтолкнет к дальнейшему изучению предмета. Рубрика Здоровье человека акцентирует внимание на практическом применении полученных знаний в повседневной жизни. Внимательно рассматривайте рисунки учебника, читайте надписи на них, находите все обозначенные на них элементы. В тексте параграфов, подписях под рисунками имеются учебные задания. В них заложена ваша учебная деятельность, направленная на изучение текста, анализ содержания рисунков, на сравнение материала....

Біологія 8 клас Страшко, Горяна, Білик (нова програма)

8 Клас

Цього року ви продовжуватимете вивчати предмет «Біологія», з якого дізнаєтеся про особливості будови та функції свого тіла; отримаєте поради, як зберегти здоров’я; усвідомите місце людини серед інших живих істот; довідаєтеся, що вона — не тільки біологічний об’єкт, а й особистість, гідна поваги, любові та співчуття. Сподіваємося, що завдяки цьому підручнику ви вдосконалите вміння визначати зміни в організмі й доглядати за своїм тілом, зрозумієте значення здоров’я для людини й цінність життя. Навчання — складна й копітка діяльність, що має свої правила. Уміти навчатися означає усвідомлено організовувати свою працю, зокрема роботу з підручником. У попередніх класах ви вивчали живі об’єкти — бактерії, гриби, рослини, тварин — і вже знаєте деякі способи їхнього дослідження, тобто вмієте характеризувати, порівнювати, визначати взаємозв’язок будови та функцій, ознаки пристосування до умов існування, робити висновки, узагальнення тощо. У цьому році ви вдосконалюватимете прийоми логічного мислення. Біологічна наука, як і будь-яка інша, потребує певних розумових дій. У біології розумові дії мають свої особливості, тобто всі вони починаються з аналізу біологічних об’єктів, метою якого є умовне розкладання об’єкта або явища на суттєві складові. Наступним етапом розумової дії є синтез. Він полягає у формуванні висновків про причини подібності та відмінності об’єктів, які вивчаються. Кожне біологічне поняття, висновок, явище, процеси, закони — це узагальнення істотних ознак. Для цього необхідно проаналізувати, чим ці ознаки подібні, а чим вони різняться, визначити головні з них. Причинно-наслідкові зв’язки між біологічними об’єктами встановлюють, з’ясувавши, що відбулося раніше, на що вплинула причина, які зміни обов’язкові й можливі. У природі немає випадковостей. Кожне явище має свою причину. Отже, будь-яка форма розумової дії розпочинається аналізом, а закінчується синтезом — висновком....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 107
Назад

Навігація