Войти
Закрыть

Історія України 9 клас Власов (повторне видання) 2022

9 Клас

Протягом цього навчального року ви докладно вивчатимете події української та світової історії від кінця XVIII до початку XX ст. Окреслений період є продовженням нового часу - історичної епохи, вивчення якої ви розпочали у 8 класі. Досліджуючи минуле, цьогоріч довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов відбувалось українське національне відродження та як було сформовано ідеї української національної держави. Дізнаєтесь, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник. Кожен параграф підручника відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики. Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме переживали події, про які довідуєтеся на уроці, тогочасні люди, що жили в Україні, вам допоможе робота з джерелами, що збереглися від згаданої доби (уривки з документів, подорожні нотатки, листи та спогади очевидців, матеріали тогочасної преси), а також оцінки учасників описуваних подій та сучасних істориків. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які ви вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували....

Історія України 9 клас Власов

9 Клас

Цього навчального року в курсі «Історія України» ви вивчатимете події від кінця 18 ст. до 1914 р. - початку Першої світової війни. Сучасні історики називають цей період довгим, бо українське 19 ст. було історичною епохою, яка виходила за межі календарного хронологічного століття. У цю історичну добу Україну не позначали на картах як окрему державу, її землі входили до складу двох імперій - Російської та Австрійської. Утім, тривала бездержавність зумовила, як це здебільшого трапляється в історії, потужну хвилю національного піднесення, стосовно якого вживають термін національне відродження. Власне, «довге» українське 19 століття, події якого вивчатимете цього року, - це передусім століття національного відродження. Зауважте, що поняття «національне відродження», в основі якого лежить метафоричний образ, набуло поширення саме в 19 ст. для означення процесів, пов’язаних із пробудженням національної самосвідомості бездержавних народів Європи. Згодом згадане поняття стало терміном. Отже, національним відродженням називають культурно-політичний процес, під час якого етнос (народ), усвідомлюючи свою історичну, культурну й економічну єдність, прагне здобути політичну самостійність. І це прагнення перетворює його в націю. Початок національного відродження, а згодом і його піднесення пов’язані з діяльністю нового соціального прошарку - національної інтелігенції. Цей прошарок в Україні почав формуватися саме в 19 ст. Поява інтелігенції, яка уособлювала культурну еліту, зробила можливим поширення і збереження національних традицій у народному середовищі, стала передумовою українського відродження. Тому історію появи та розвитку української інтелігенції розглядатимемо як одну зі складових історії національного відродження в Україні....

Історія України 9 клас Гісем, Мартинюк (поглиблене вивчення)

9 Клас

Перед тим як розпочати вивчення нового періоду історії України, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Матеріал об’єднано у вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з кількох пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять. Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти й схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включені до нього документи і відповісти на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. До деяких із них слід виконати завдання. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події і які зміни вони спричинили. Наведені в параграфах схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їх особливості тощо.  ...

Історія України 9 клас Бурнейко

9 Клас

Підручник з історії України для 9 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від кінця XVIІІ до початку ХХ ст. Завдання для учнів, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч з базовим авторським текстом, служать цитати авторитетних дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя/учительки та учнів на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником. ...

Історія України 9 клас Пометун, Гупан, Смагін

9 Клас

Минулого навчального року ви розпочали вивчення нової історії України. Цьогоріч запрошуємо вас до знайомства з модерною Україною, історія якої допоможе вам осягнути складні шляхи історичного розвитку української нації та її державності. Як і раніше, надійним помічником на шляху пізнання історії стане підручник. Користування ним буде зручнішим, коли ви розумієте, як побудовано навчальну книжку та які позначки вам допомагатимуть. Працюючи з текстом, подумайте — перед вами завдання, які треба виконати під час або після читання тексту пункту параграфа. Працюймо разом — завдання, які виконуватимете на уроці самостійно або разом з однокласниками в парі чи в малій групі. Перевірте засвоєне на уроці — таку рубрику ви знайдете після кожного параграфа. Надруковані звичайним шрифтом запитання й завдання спрямовані на повторення змісту параграфа. Виділені курсивом — складніші, вони спрямовані на перевірку вашого розуміння матеріалу уроку загалом. Але не залишайте їх поза увагою, намагайтеся відповісти на всі типи запитань, працюючи в класі або вдома. Домашнє завдання — для вдумливого виконання вдома. Більшість таких завдань передбачає дослідницьку роботу: обмірковування теми уроку, відвідування бібліотеки, проведення екскурсії чи пошук необхідної інформації в енциклопедіях, в Інтернеті тощо. Для того щоб успішно виконати домашнє завдання, обов’язково повторіть матеріал теми за підручником і дайте відповіді на запитання попередньої рубрики....

Історія України 9 клас Гісем, Мартинюк

9 Клас

Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Тож ознайомимося з його структурою. Матеріал поділено на вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які слід звернути увагу та запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять. На початку параграфа подані запитання, які допоможуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти й схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати вміщені до нього документи і відповісти на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події і які зміни вони спричинили. Наведені в параграфах схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їх особливості тощо. Параграфи завершуються висновками, які допоможуть вам визначити розглянуті в них провідні ідеї. Перевірити свої знання вам дозволять запитання і завдання, наведені після кожного параграфа. Підсумувати матеріал розділу ви зможете за допомогою узагальнюючих запитань і завдань....

Історія України 9 клас Турченко, Мороко

9 Клас

Шановне учнівство! У підручнику, який ви розгорнули, викладено курс історії України для 9 класу. Хронологічно це період від втрати залишків автономії у складі Російської імперії наприкінці XVIII ст. до початку Першої світової війни в 1914 р., під час якої почалася Українська революція і відбулася перша в новітній історії спроба України відновити свою незалежність. У підручнику розглядається адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій, їхнє становище в системі міжнародних відносин, соціально-економічні зміни (господарство, власність і матеріальне становище різних категорій населення, відносини між соціальними станами тощо), культура й релігійні процеси, розгортання боротьби українського народу за національне визволення і формування власної держави. Про те, як наприкінці XVIII - на початку XX ст. прокладався нелегкий шлях до свободи, вам і розкажемо в цьому підручнику....

Історія України 9 клас Сорочинська, Гісем (нова програма)

9 Клас

Підручник, що перед вами, допоможе дізнатися про нову добу української історії, котра тривала від кінця XVIII до початку XX ст. За цей час трапилося багато важливих і цікавих подій, але головною з них став початок українського національного відродження. Саме тоді українці, розділені між Австрійською та Російською імперіями, усвідомили свою єдність, належність до одного народу зі спільними мовою, історією, культурою, традиціями. Український народ, прокинувшись після тривалого «сну», почав шукати свого місця у світі. У цих пошуках українці не були одинокими. Те саме відбувалося й у наших сусідів: чехів, словаків, поляків, угорців, білорусів, росіян та ін. Не втратили своєї актуальності й дотепер ті питання, які цим народам, а серед них і українцям, довелося вирішувати на шляху до свого національного відродження. Це створення і захист власної літературної мови, пошуки історичних коренів, написання історії власного народу, дослідження і збереження народної культури, пізніше — відстоювання цих здобутків першими національними політичними партіями, депутатами у парламентах, а іноді й зі зброєю у руках. Отже, цей підручник розповість вам не лише про історію українських земель та події, які тут відбувалися, а й про те, як українці стали українцями, як почалася їхня боротьба за свою незалежність. Адже недарма видатний український історик Іван Лисяк-Рудницький назвав цей час «українським XIX століттям»....

Історія України 9 клас Реєнт, Малій

9 Клас

У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українського народу, що охоплює період кінця XVIII - початку XX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історичних подій. Серед них заснування Харківського університету, видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, діяльність товариства «Просвіта». Ви ознайомитеся з досягненнями науки та техніки, розвитком мистецтва. Зі сторінок підручника постануть історичні діячі. Миколу Лисенка називали «сонцем української музики», Юліан Бачинський першим обґрунтував необхідність політичної самостійності України. Іван Могильницький, Володимир Антонович, Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко, Софія Русова... Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які любили Україну та жадали для неї кращої долі. Наскрізною ідеєю, що пронизує підручник, є теза про модернізацію українських земель, що входили до складу двох імперій: Російської та Австрійської (від 1867 - Австро-Угорської). Важливо не залишити поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні, соціокультурні та релігійні. Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику карти, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять. Запитання, що подаються в тексті, покликані допомогти вам зрозуміти особливості історичного процесу кінця XVIII - початку XX ст. Рубрика «ПЕРСОНАЛІЇ» містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з українськими землями. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили особи з різними характерами, почуттями, емоціями, складним шляхом пошуку істини. Через біографії діячів минулого та систему запитань-завдань ми прагнули створити умови для формування у вас самостійної оцінки їхньої діяльності, а відтак дати вам змогу використовувати здобуті знання в навчанні та повсякденному житті....

Історія України 9 клас Струкевич (нова програма)

9 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете історію «довгого» XIX ст. Таку назву воно отримало тому, що визначальні історичні явища й процеси, характерні для 1801-1900 рр. — власне XIX ст., — сформувалися ще наприкінці XVIII ст. внаслідок змін, викликаних початком Французької революції (1789), і тривали аж до вибуху Першої світової війни (1914). Для українців XIX ст. виявилося довгим випробуванням на життєздатність. Зазнавши історичної катастрофи, утративши державу, провідні верстви, народну школу, автономну церкву й особисту свободу, український народ вистояв. Як засвідчує історія, не всі народи витримували таке випробування. Колоніальне становище України в Російській імперії принципово відрізнялося від становища, наприклад, Польщі, Фінляндії, балтійських земель. Проводячи на всіх загарбаних окраїнах політику національного гноблення, імперський уряд усе ж таки визнавав існування польського, фінського й балтійських народів. Однак щодо українців царат проводив політику повної русифікації, не визнавав за ними навіть права називати себе українцями, а свою землю — Україною. Вистояти на історичній арені нашому народові допомогла багатогранна народна культура. Дотримуючись своєї культурної самобутності, звичаїв і традицій, повстаючи проти кріпацтва, наш народ домігся особистої свободи. Він викохав нову еліту, яка перетворила його на націю культурну. На межі XIX і XX ст. його кращі сини й дочки розпочали боротьбу за політичні права й свободи народу, зокрема й за право на державну самостійність. Відтоді Україна стала на шлях перетворення української нації культурної на націю політичну....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43
Назад

Навігація