Войти
Закрыть

Біологія 9 клас Соболь (нова програма)

9 Клас

ЖИТТЯ! Яким багатогранним, різноманітним і складним є це поняття! Чи можна вивчити життя у всій його різнобарвності? Відповідь однозначна. Його можна вивчати навчаючись й осягаючи мудрість життя на кожному кроці пізнання цього явища. Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити. Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики. Вступна частина містить епіграф до параграфа, рубрики «Основні поняття й ключові терміни», «Пригадайте!», «Знайомтеся!», «У світі цікавого», «Новини науки», «Поміркуйте!», а також ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації до навчання. Крім того, подано завдання, ілюстрації, відомості про живу природу, кросворди. «ЗМІСТ» містить матеріал для засвоєння й формування знань, умінь, навичок, способів діяльності, переконань. Великими літерами синього кольору виділено ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, що організовують найважливішу інформацію, а малими синіми літерами - ключові терміни, що узагальнюють якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є обов’язковими для запам’ятовування на відміну від понять, поданих курсивом. Матеріал «Змісту» поділений на частини, до яких подається запитання, а в кінці - узагальнювальний висновок....

Біологія 9 клас Шаламов, Носов, Литовченко, Каліберда

9 Клас

Дорогі читачі підручника! Ми звертаємося до дев’ятикласників, їхніх батьків і вчителів біології, оскільки сподіваємося, що саме ці три групи людей читатимуть наш підручник. Про що він? На обкладинці є слово «Біологія», а це означає, що він присвячений науці про життя. І це справді так. Він про життя, його різноманітність, особливості, закономірності й про все те, що ми про нього знаємо. Ми — це людство. Звичайно, усі знання людства про життя не умістилися на сторінках цієї книжки, і, правду кажучи, автори не володіють усіма ними. Проте ми прагнули, аби читання цієї книжки було цікавим, корисним і пробудило у вас бажання дізнатися про життя більше. Ключове поняття біології — життя — дуже складне для визначення, проте всі люди світу розуміють, що більшої цінності, аніж життя, немає. Тут ми маємо на увазі не тільки людське життя, але й життя інших живих істот, природи загалом. І хоча людська діяльність тією чи іншою мірою буває пов’язана з відбиранням життя, це не спростовує попереднього твердження про його цінність. Біологія якраз і має на меті вивчити феномен життя в усьому його розмаїтті, складності й цінності. На сторінках підручника ви побачите портрети людей, які зробили значний внесок у створення науки про життя. Це відомі вчені, які жили доволі давно чи які живуть і зараз. «Творення» знань є процесом безупинним, і тому між параграфами ви знайдете кілька доповнень, написаних молодими людьми. Саме ці молоді вчені сьогодні стоять в авангарді біологічної науки, хоча зовсім недавно вони навчалися в українських школах. Ми попросили їх долучитися до створення нашого підручника з двох міркувань: по-перше, щоб розповісти вам дуже цікаві і важливі факти про життя, що не увійшли до основних текстів, а по-друге, аби показати вам, що можна стати успішним, присвятивши себе науці....

Биология 9 класс Соболь (новая программа)

9 Клас

ЖИЗНЬ! Как многогранно, разнообразно и сложно это понятие! Можно ли изучить жизнь во всем её многообразии? Ответ однозначен. Её можно изучать постигая мудрость жизненных проявлений. Содержание учебника основывается на принципах продуктивного изучения биологии с использованием компетентностного подхода. Цель учебника - не только дать современные знания. Он поможет сформировать собственные способы деятельности, чтобы вы смогли реализовать одну из самых высоких человеческих потребностей - потребность созидать. Материал учебника разделён на темы и отдельные параграфы. Основными частями параграфов учебника являются такие рубрики. Вводная часть содержит эпиграф к параграфу, рубрики «Основные понятия и ключевые термины», «Вспомните!», «Знакомьтесь!», «В мире интересного», «Новости науки», «Подумайте!», а также иллюстративные задания, вводные упражнения, классические эксперименты для формирования мотивации к обучению. Кроме того, представлены задания, иллюстрации, сведения о живой природе, кроссворды. «СОДЕРЖАНИЕ» состоит из материала для усвоения и формирования знаний, умений, навыков, способов деятельности, убеждений. Большими буквами синего цвета выделены ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, организующие важнейшую информацию, а малыми синими буквами - ключевые термины, обобщающие какую-то часть информации. Основные понятия и ключевые термины являются обязательными для запоминания в отличие от понятий, представленных курсивом. Материал «Содержания» разделён на части, к которым поставлен вопрос, а в конце - обобщающий вывод....

Биология 9 класс Задорожный (новая программа)

9 Клас

Уважаемые девятиклассники, перед вами новый учебник по биологии, из которого вы узнаете много интересного о биохимии, цитологии, генетике, экологии и эволюции организмов. Прежде всего ознакомьтесь со структурой учебника и основными принципами размещения материала в нем. Откройте содержание. Обратите внимание на то, что текст разделен на темы, которые посвящены отдельным разделам биологии. В конце учебника вы найдете словарь биологических терминов, алгоритмы выполнения лабораторных исследований, работ и исследовательских практикумов, а также приложение. Откройте любой параграф. Он размещен на одном или двух разворотах. Каждый параграф начинается с вопросов для повторения изученного ранее, а заканчивается кратким обобщением. После него вы найдете вопросы для проверки знаний. Кроме основного материала, параграфы содержат иллюстрации и дополнительную информацию, размещенную в рубрике «Узнайте больше». Обратите внимание, что в конце каждой темы предлагаются тесты для самоконтроля по изученному материалу. Ответы к ним вы найдете в электронном приложении. Там также размещены видеоролики, дополнительные материалы к некоторым параграфам и онлайн-задания для проверки знаний....

Біологія 9 клас Задорожний (нова програма)

9 Клас

Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів. Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток. Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше». Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете знайти в електронному додатку. Крім того, там розміщено відеоролики та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання для самоперевірки знань....

Біологія 9 клас Межжерін, Межжеріна (нова програма)

9 Клас

Усі попередні роки вивчення природознавства й біології підготували вас до засвоєння курсу біології в 9 класі. Лише знаючи особливості життя рослин і тварин, анатомію й фізіологію людини, можна оволодіти сучасними біологічними знаннями про принципи організації живої матерії: молекулярної біології, генетики, еволюційної біології. Опрацювавши програмовий навчальний матеріал, ви дізнаєтесь, що таке ДНК і РНК, білки, жири, вуглеводи, як побудована клітина, що таке віруси і ГМО-продукти; довідаєтеся, чому в карооких батьків народжуються блакитноокі діти, ознайомитеся з еволюцією життя на планеті Земля. Розділи біології, які ви розглядатимете цього року — хімічний склад і структура клітини, принципи її функціонування, збереження та реалізація спадкової інформації, еволюція органічного світу, біорізноманіття, біологія як основа біотехнології та медицини, — це вкрай необхідні сфери знань, без вивчення яких неможливо зрозуміти найактуальніші проблеми XXI століття. У наш час людство впритул наблизилося до проблеми можливого знищення життя на Землі через дисбаланс рівня технічного прогресу і стану довкілля, у розв'язанні якої може допомогти біологія....

Біологія 9 клас Остапченко, Балан, Поліщук

9 Клас

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини як біосоціальної істоти. У 9-му класі ви ознайомитеся з досягненнями біологічних наук, які вивчають хімічний склад організмів, будову та функціонування клітин і тканин, особливості індивідуального розвитку, закономірності спадковості та мінливості. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності, притаманні різним представникам живої природи, та різні рівні організації живої матерії; узагальните знання, набуті впродовж попередніх років навчання. Набуті знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному й надзвичайно цікавому світі живих істот, які вас оточують, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя. Сподіваємося, ви збагнете надзвичайну потребу оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси. Вам буде цікаво дізнатися про сучасні досягнення біотехнології, генної та клітинної інженерії, адже від їхнього розвитку залежить вирішення нагальних проблем людства: забезпечення продовольством, розроблення нових лікарських препаратів, заходів з охорони навколишнього природного середовища, збільшення тривалості життя людини. Важливою складовою уроку біології є лабораторні дослідження, лабораторні та практичні роботи. Вони допоможуть вам самостійно засвоїти систему знань, сформувати спеціальні та практичні вміння. Формуванню навичок самостійної роботи, умінь пошуку потрібної інформації в додаткових літературних джерелах слугуватимуть навчальні проекти....

Біологія 9 клас Андерсон, Вихренко

9 Клас

Цей підручник продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, вам потрібно пригадати раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів. Адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого. Ви вже знаєте, що підручник - не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виділяти та запам'ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спочатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його структурою. Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на непарній сторінці, а закінчується - на парній. Схеми, таблиці, фотографії розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання в тексті параграфа. Там же до них пропонуються завдання - це дасть вам змогу ретельно опрацьовувати частину змісту параграфа одразу під час його вивчення. Наприкінці кожного параграфа містяться завдання рубрики «Повторіть, поміркуйте». Вони допоможуть вам повторити основні поняття параграфа в цілому, учитися порівнювати, аналізувати, узагальнювати інформацію, виносити судження, робити висновки. Виконуючи лабораторні дослідження, лабораторні та практичні роботи, ви матимете змогу практично застосовувати набуті знання, розвивати свою дослідницьку інтуїцію....

Узагальнення курсу

9 Клас

Клітинний рівень. Клітина є структурною і функціональною одиницею всіх живих організмів, а також одиницею їхнього розвитку. На цьому рівні поєднуються процеси перетворення речовин та енергії, а також процеси передачі й реалізації спадкової інформації. Організмовий рівень. Елементарною одиницею цього рівня є особина. Тканини, органи й системи органів існують не самі по собі. Виникаючи й формуючись у процесі онтогенезу, вони спеціалізуються на виконанні певних функцій, що спільно забезпечують існування організму як єдиного цілого. У такий спосіб онтогенетичний рівень забезпечує існування особини в процесі індивідуального розвитку, тобто від моменту зародження до припинення існування. Популяційно-видовий рівень. Об’єднання особин у популяції, а популяцій - у види приводить до появи нових властивостей, відмінних від властивостей попередніх рівнів організації. Популяції і види як надорганізмові утворення можуть існувати упродовж тривалого часу, а також здатні до самостійного історичного розвитку. На цьому структурному рівні організації живої матерії безпосередньо починається процес еволюції органічного світу. Екосистемний рівень. Популяції різних видів завжди співіснують у певному середовищі, яке містить як біотичні, так і абіотичні компоненти. Таке поєднання організмів різних видів і різної складності організації з чинниками середовища їх існування являє собою біогеоценоз (екосистему), яка є ареною еволюційних перетворень. Біосферний рівень. Екосистеми, поєднуючись, утворюють біосферу - систему, яка охоплює всі явища життя на Землі. На цьому рівні відбувається біологічний колообіг речовин і перетворення енергії, пов’язані із життєдіяльністю всіх організмів....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56
Назад

Навігація