Войти
Закрыть

Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

5 Клас

Цей підручник допоможе тобі розширити знання про природу. Ти дізнаєшся, наскільки різноманітні тіла і явища природи на нашій планеті й у Всесвіті, як їх можна вивчати, від чого необхідно захищати Землю та її мешканців. Вивчаючи природознавство, ти зануришся у світ дослідництва. Адже виконуватимеш спостереження й досліди, пояснюватимеш їх результати, робитимеш висновки. Кожен крок у вивченні природи наближатиме тебе до розуміння її загадок і готуватиме до вивчення біології, фізики, хімії, географії, екології в наступних класах. Підручник поділено на розділи і теми, зміст яких розкрито в параграфах. Після основного тексту параграфа є такі рубрики: «Підсумки», «Сторінка природодослідника», «Сторінка ерудита», «Запитання. Завдання». Навіщо потрібна кожна з них? Підсумки Ця рубрика підсумовує основний матеріал параграфа, виділяє головне в його змісті. Сторінка природодослідника Ця рубрика дасть тобі змогу самостійно зробити природничі відкриття і відчути себе природодослідником. Можливо, дослідження природи так тебе захоплять, що стануть улюбленою справою всього життя. Сторінка ерудита Ця рубрика стане в пригоді тим, хто не обмежиться вивченням тексту параграфів і захоче знати більше. Ерудиція означає «ученість». Ерудитами називають людей, які мають глибокі всебічні знання з різних наук. Запитання і завдання Ця рубрика містить різноманітні запитання й завдання, які дадуть тобі змогу перевірити, чи добре засвоєно матеріал параграфа. Часто останнє запитання чи завдання в ній позначено зірочкою (*). Якщо ти даватимеш вичерпні відповіді на запитання і старанно виконуватимеш завдання, то зможеш досягти високих результатів у вивченні природознавства....

Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

5 Клас

Підручник з природознавства допоможе вам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження, здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших класах біології, географії, фізики, хімії. Зверніть увагу, що кожний параграф починається з рубрики «Вивчення параграфа допоможе вам...». У ній зазначено, яких умінь та знань з природознавства допоможе набути робота з текстом параграфа. Головне у змісті параграфа — правила і визначення понять — уміщено на кольорових плашках. Текст доповнено ілюстраціями, що допоможуть зрозуміти написане. Рубрика «Станьте дослідниками природи» надасть можливість відчути себе природодослідниками. У ній описано, як провести дослідження на уроці чи вдома. Як із користю для природи використати набуті знання з природознавства, підкаже рубрика «Будьте захисниками природи». Сподіваємось, багато цікавого ви дізнаєтесь із рубрики «Скарбничка знань». Навчитися обмінюватись інформацією, відстоювати свою думку вам допоможе рубрика «Попрацюйте в групах». У ній вміщено міні-проекти та творчі завдання дослідницького практикуму. Виконуючи їх, використовуйте навички роботи з комп’ютером, довідковими виданнями, прагніть готувати цікаві повідомлення та презентації....

Природоведение 5 класс Ярошенко, Бойко

5 Клас

Учебник природоведения поможет вам успешно овладевать новыми знаниями, проводить научные наблюдения, выполнять измерения и экспериментировать. Это станет важной ступенькой к изучению в старших классах биологии, географии, физики, химии. Обратите внимание, что каждый параграф начинается с рубрики «Изучение параграфа поможет вам...». В ней указано, какие умения и знания по природоведению вы сможете приобрести, работая с текстом параграфа. Главное в содержании параграфа — правила и определения понятий — размещено на цветных плашках. Текст дополнен иллюстрациями, которые помогут его изучению. Рубрика «Станьте исследователями природы» позволит вам ощутить себя настоящими естествоиспытателями. В рубрике описано, как провести исследование на уроке или дома. Применять с пользой для природы полученные знания по природоведению вам поможет рубрика «Будьте защитниками природы». Надеемся, много интересного вы узнаете из рубрики «Копилка знаний». Научиться обмениваться информацией, отстаивать своё мнение вам поможет рубрика «Поработайте в группах». В ней вы найдете мини-проекты и творческие задания исследовательского практикума. Выполняя их, используйте имеющиеся навыки работы с компьютером, справочными изданиями, старайтесь подготовить интересные сообщения и презентации....

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення

5 Клас

Незайманих куточків природи стає дедалі менше. Так, через велику потребу в деревині, спорудження житла й прокладання доріг значно скорочуються площі лісів. Зменшується не лише рослинний покрив, а й чисельність тварин. Деякі з них опиняються на межі зникнення. Масове визбирування на букети ранньовесняних рослин робить їх надзвичайно рідкісними. Для того щоб оберігати природні екосистеми та їхніх мешканців, мати змогу досліджувати їх, створюють заповідники, заказники, національні природні парки. • Заповідники У заповідниках вивчають рослини і тварин у звичних для них умовах існування. Заповідники ще називають «лабораторіями у природі», оскільки тут проводять численні дослідження. Учені спостерігають за організмами, вивчають склад ґрунту та води у водоймах, стежать за змінами, що відбуваються з тілами живої та неживої природи. На території природних заповідників заборонено будь-який вид господарської діяльності. Втручання людини в життя заповідника можливе у випадках, коли природі потрібна невідкладна допомога (наприклад, під час пожежі, масового ураження шкідниками). Усього в Україні 20 заповідників, з них близько половини створено за роки незалежності. Найбільшими є Карпатський (мал. 178), «Асканія-Нова», Дунайський, Кримський, Чорноморський та інші. Найдавніший серед них - «Асканія-Нова». Унікальність цього заповідника становлять цілинні степи, які ніколи не орали плугом (мал. 179)....

Охорона природи. Червона книга України

5 Клас

Охороняти природу - означає створювати сприятливі умови для існування живих істот і запобігати їхньому знищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Тож охорона природи полягає у здійсненні заходів, спрямованих на збереження, відтворення, раціональне використання природних багатств. • Міжнародне співробітництво у справі охорони природи Учені світу працюють над поліпшенням стану навколишнього природного середовища. Вони вивчають екосистеми в особливо забруднених місцевостях, виявляють вплив природних чинників і господарської діяльності людини на середовище життя організмів, визначають шляхи поліпшення умов існування живих істот. Міжнародне співробітництво з охорони природи виявляється у створенні таких організацій, як Грінпіс (перекладається як «Зелений світ»), Міжнародну спілку охорони природи і природних ресурсів, міжнародних фондів охорони природи та інші (мал. 175). Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов’язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти природу. В усіх країнах створюють природоохоронні території, люди об’єднуються у групи, що опікуються долею мешканців природи, вивчають рідкісні і зникаючі види організмів, сприяють їхній охороні та збереженню. Видають Червоні книги, до яких заносять тварин, рослини, гриби, яким загрожує зникнення на території окремих держав. • Як наша держава дбає про охорону природи В Україні охороною природи опікуються спеціальні організації та установи, видано укази про охорону повітря, води, ґрунту, створено Червону книгу України - природоохоронний документ державного значення. Книга складається з двох частин - Тваринний і Рослинний світ....

Екологічні проблеми та їхнє вирішення

5 Клас

Унаслідок діяльності людини у природі відбувається багато змін. Серед них чимало шкідливих для довкілля. Це спонукає людство віднайти способи зменшити негативний вплив на природу, зберегти її. • Що розуміють під екологічними проблемами Негативні зміни у природі, що настають унаслідок діяльності людини або під впливом природних чинників, дістали назву екологічні проблеми. До них належать знищення лісів внаслідок вирубування і пожеж, забруднення ґрунту, повітря і води (мал. 172), підвищення температури на планеті, зменшення кількості видів організмів на нашій планеті та їхньої чисельності. Екологічні проблеми є причиною погіршення стану природного середовища. Нині у двигунах автомобілів, літаків та інших видів транспорту згорає стільки палива, що про чистоту повітря давно забуто. Так, після спалювання бензину, солярки, газу викиди містять речовини близько 300 найменувань. Серед них більшість є шкідливими для організмів. У населених районах нашої планети практично не залишилося чистої питної води. Чому? Тому що підприємства зливають у водойми неочищену воду з високим умістом отруйних для всього живого речовин (мал. 172). Забруднюють воду також мінеральні добрива й отрутохімікати, що вимиваються з полів дощовими водами й повенями. Від цього вода стає малопридатною для споживання людиною. Погіршуються умови життя мешканців водойм. Джерелом питної води для жителів багатьох міст України є вода Дніпра та інших великих річок. Але постійне їх забруднення, спричинене діяльністю людини, істотно погіршує якість питної води (мал. 173)....

Людина — частина природи. Зміни в природі

5 Клас

Руйнівну силу вітру та води істотно послаблюють зелені насадження. Ось чому на відкритих місцевостях висаджують лісосмуги. Отже, під дією природних чинників: Сонця, води й вітру - у природі виникають зміни. Вони відбуваються поступово і тривають багато років. • Які зміни відбуваються у природі раптово Проте у природі трапляються і раптові зміни - це повені, виверження вулканів, землетруси. Під час виверження вулканів розжарені речовини із земних надр виливаються назовні (мал. 170). Масивні потоки розжареної маси, густий дим над вулканом змінюють усе навкруги. На прилеглих територіях гинуть рослини і тварини. Не менш важкими для природи є наслідки землетрусів. У місцях землетрусів земна поверхня піднімається, опускається, вигинається, тріскається, тобто різко змінюється її форма (мал. 171). Землетруси й виверження вулканів дуже небезпечні природні явища, бо за лічені хвилини можуть заподіяти багато лиха, забрати життя людей....

Екосистеми

5 Клас

Як співіснують різні живі істоти на спільній території? Щоб відповісти на це запитання, учені вивчають не тільки тварин, рослини, гриби, бактерії, а й зв’язки між ними і середовище їхнього життя. Тому в науці з’явився термін «екосистема». • Що таке екосистема Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на спільній території в певних умовах середовища існування і взаємодіють між собою. Одні екосистеми можуть існувати без участі людини, тому називаються природними, як-от ліс, лука, річка, озеро, болото (мал. 163, 1, 2). Інші екосистеми створює людина. Це штучні екосистеми, наприклад квітник, акваріум (мал. 163, 3, 4), ставок, поле, сад. Як показано на малюнку 164, екосистема складається з організмів, які взаємодіють між собою, і чинників неживої природи, які на них впливають (світло, температура, вода та інші). Хоч якими б різними були організми однієї екосистеми, кожний з них виконує в ній певну роль....

Чинники живої природи. Угруповання організмів

5 Клас

Крім чинників неживої природи, кожний організм зазнає впливу інших організмів. Метелик живиться нектаром квітки, білка влаштовує домівку в дуплі дерева, їжак полює на мишу. Це приклади зв’язків між організмами (мал. 158). Різноманітні впливи організмів один на одного дістали назву чинників живої природи. Дія чинників живої природи спостерігається, коли дятел вишукує комах під корою дерева, щука полює карася, колорадський жук об’їдає листки картоплі. При цьому між організмами виникають різноманітні зв’язки. У наведених прикладах вони пов’язані з живленням або харчуванням, тож такі зв’язки між організмами дістали назву харчових зв’язків. Їх записують за допомогою стрілочок, наприклад: конюшина —> заєць —> вовк. Поїдання рослин тваринами - теж приклад харчового зв’язку. Рослини не можуть утекти або сховатися від тварини. Захиститися від поїдання тваринами рослинам допомагають колючки або речовини з неприємним запахом і смаком, які виділяє рослина, чи отрута. Наприклад, жалка кропива отримала свою назву через розташовані на стеблі та листках жалкі волоски. Вони допомагають рослині захищатися від поїдання тваринами. У цих волосках міститься їдка кислота, яка спричинює подразнення й висипи, а іноді навіть опіки на шкірі людини. Допомогти може прохолодний компрес, листок подорожника або щавлю, а також обачливість при зустрічі з кропивою. Справжніми ворогами деяких тварин є хижаки - тварини, які на них полюють. Вони мають різноманітні пристосування для захоплення здобичі. Пригадай, як виглядають тигр і вовк. Наздоганяти жертву цим хижакам допомагають розвинені м’язи і витривалість, а гострими зубами та кігтями вони шматують здобич....

Ґрунт як середовище життя та його мешканці

5 Клас

У ґрунтовому середовищі особливі умови життя організмів. По-перше, це середовище найщільніше з усіх відомих. По-друге, у нього проникає мало світла (його майже немає). По-третє, небагато кисню. Як бачиш, такі умови не зовсім сприятливі для рослин і тварин. Та попри це ґрунтове середовище населене різноманітними організмами, бо в ньому достатньо води, а коливання температури в різні пори року не такі різкі, як у наземно-повітряному. Також у ґрунті є неорганічні й органічні речовини, запас яких поповнюється завдяки відмерлим решткам рослин і тварин. Ще однією особливістю ґрунтового середовища є наявність речовин у різних агрегатних станах. Часточки ґрунту містять речовини у твердому стані, є рідка вода і газувате повітря. • Як заселене організмами ґрунтове середовище Ґрунтове середовище заселене нерівномірно: найбільше організмів мешкає у верхньому шарі ґрунту. З глибиною кількість мешканців ґрунту зменшується. Порівняй з поширенням організмів у водному середовищі. Властивості ґрунту також впливають на багатоманітність його мешканців. Їх тим більше, чим більше поживних речовин у ґрунті. Найбільш густо населені організмами чорноземи. У ґрунті мешкають різноманітні організми (мал. 155). Бактерії та гриби ґрунту розкладають відмерлі рештки організмів до неорганічних речовин. Ці речовини розчиняються у ґрунтовій воді і поглинаються рослинами....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17
Назад

Навігація