Войти
Закрыть

Всесвітня історія 9 клас Гісем, Мартинюк (поглиблене вивчення)

9 Клас

Перед тим як розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, варто ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал підручника об’єднано у п’ять розділів та 41 параграф. Дати основних подій, поняття й терміни, імена історичних діячів, на які слід звернути увагу та запам’ятати, виділені в тексті спеціальним шрифтом. Після деяких імен у дужках подано їхні роки життя, для правителів — роки перебування при владі. Тлумачення найважливіших понять подано окремими врізками. Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати вміщені до нього документи та відповісти на запитання. Схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо. Сюжетні ілюстрації, портрети історичних діячів створять цілісне уявлення про події минулого та їх учасників. Робота з історичною картою дозволить з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Параграфи завершуються висновками, які допоможуть вам визначити розглянуті в них провідні ідеї. Перевірити свої знання вам дозволять запитання, наведені після кожного параграфа. Підсумувати матеріал розділу ви зможете за допомогою завдань на узагальнення знань. У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів і понять, до якого ви можете звернутися в процесі роботи з параграфами....

Всесвітня історія 9 клас Сорочинська, Мартинюк, Гісем

9 Клас

Перш ніж розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, необхідно ознайомитися зі змістом та структурою підручника, з яким ви працюватимете. Матеріал цього навчального видання об’єднано у п’ять розділів, кожен з яких містить кілька параграфів, що, своєю чергою, поділяються на пункти. Дати основних подій, історичні поняття і терміни, персоналії історичних діячів, на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті жирним шрифтом. Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти й схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати вміщений в ньому текст документа й відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Робота з Історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де саме відбувалися події, про які йдеться у тексті, або які зміни вони спричинили. Наведені в параграфах схеми розкривають зв’язки між складниками історичних явищ, пояснюють їх особливості тощо. Після кожного параграфа подано запитання й завдання. Звертайте увагу на умовні позначення поряд із ними — вони підкажуть, що і як необхідно виконувати. Завершивши вивчення теми, ви зможете підсумувати опрацьований матеріал за наведеними узагальнюючими запитаннями та здійснити самоперевірку рівня засвоєних знань за тестовими завданнями....

Всесвітня історія 9 клас Д’ячков, Литовченко

9 Клас

Підручник зі всесвітньої історії, який ми вам пропонуємо використати під час навчання в 9 класі, допоможе зрозуміти складний та дуже цікавий період історії людства, що настав після епохи Просвітництва. Новий час набрав небачених обертів. Історія цього періоду характеризується подальшим розвитком людської цивілізації, яка стрімко наближалася до сучасності. Останній період Нового часу приваблює складними процесами у світі, державах та суспільстві, революційними подіями та яскравістю історичних постатей. У цей час людство подолало важкий шлях, спрямований до індустріальної цивілізації та свободи. Як працювати з підручником? Наша навчальна книга містить п’ять розділів, що розподілені на 32 параграфи. Кожен розділ починається зі вступу, де розкрито основні особливості тих подій, про які в ньому розповідатиметься. Перед параграфом автори підручника формулюють і звертають увагу на головну навчальну проблему, якій присвячено матеріал. Також варто пригадати попередні події та явища, знайти відповіді на запитання, розміщені на початку кожного параграфа. Вони допоможуть повторити раніше вивчений матеріал, що має зв’язок із новим і стане в пригоді під час його опрацювання. Як ви знаєте з досвіду минулих років, до підручника включено й практичні заняття. Вони передбачають організовану роботу в класі з різними видами історичних джерел і навчальної літератури. Завдання практичних занять виконуються самостійно, у парах або групах під керівництвом учителя. Зверніть увагу, що всі найважливіші імена, терміни, визначення й дати, які слід запам’ятати, виділено курсивом або напівжирним шрифтом. До імен згаданих у підручнику правителів у дужках подано дати правління, для інших видатних особистостей вказано роки життя....

Всесвітня історія 9 клас Осмоловський, Ладиченко

9 Клас

У минулому навчальному році ви ознайомилися з історією країн світу в ранній Новий час, початком оновлення європейського суспільства у другій половині XVIII ст. Наступний період Нової історії з кінця XVIII до початку XX ст., який ви вивчатимете, став часом докорінного перетворення старого світу, добою утвердження в передових країнах Європи і США індустріального суспільства. Історики зазвичай пов’язують Новий час із утвердженням буржуазних відносин та вільної ринкової економіки, початком модернізації європейського суспільства на рейках нового, капіталістичного устрою. Це був час швидкого й інтенсивного розвитку світової цивілізації, коли матеріальний і духовний прогрес людства виявлявся особливо яскраво, доба соціальних революцій і найважливіших наукових відкриттів та винаходів, що змінили життя та побут людей, стрімкого розвитку західних країн і водночас докорінного перетворення східної цивілізації. Завдання підручника полягає в ознайомленні вас із цим складним і напрочуд важливим періодом в історії людства, формуванні розуміння соціальних, політичних та економічних подій, що відбулися наприкінці XVIII - на початку XX ст. Додаткові запитання до ілюстративних джерел призначені для самостійного поглибленого вивчення....

Всесвітня історія 9 клас Полянський

9 Клас

Перед Вами — підручник із всесвітньої історії, створений відповідно до нової програми (2017 р.) на засадах компетентнісного підходу, який використовують у багатьох країнах світу. У сучасному динамічному й комп’ютеризованому світі вже недостатньо засвоїти тільки певний обсяг знань. Завдання школи — допомогти Вам підготуватися до майбутнього дорослого життя, набути потрібних умінь і навичок, вибрати майбутню професію, знайти місце в суспільстві. Компетентність у будь-якій справі означає поєднання знань, умінь і практичних навичок, а також морально-етичних цінностей і громадянських якостей. Компетентнісний підхід полегшить Вам на нинішньому етапі навчальну, а в майбутньому й професійну діяльність. Компетентність включає обізнаність, комунікацію, самовираження, ініціативність і практичність, роботу з цифровими носіями, соціальні й громадські навички, а також уміння вчитися. Завдяки компетентнісному підходу Ви ввійдете в доросле життя з міцним запасом знань, зможете застосувати на практиці свої вміння, з’ясуєте, які завдання здатні виконувати. Отже, оволодівши компетентнісним підходом, Ви зможете зробити усвідомлений життєвий вибір. Підручник складається зі вступу та п’яти розділів, які поділені на параграфи. Кожен розділ починається з блоку інформації про те, яких навичок Ви набудете, опрацювавши навчальний матеріал. Наприкінці кожного розділу подано «Узагальнення», у якому стисло викладено основні тези вивченого матеріалу....

Всемирная история 9 класс Полянский

9 Клас

Перед Вами — учебник по всемирной истории, подготовленный в соответствии с новой программой (2017 г.) на принципах компетентностного подхода, используемого во многих странах мира. В современном динамичном и компьютеризированном мире уже недостаточно усвоить лишь определённый объём знаний. Задание школы — помочь Вам подготовиться к взрослой жизни, приобрести необходимые умения и навыки, выбрать профессию, найти своё место в обществе. Компетентность в любом деле означает сочетание знаний, умений и практических навыков, а также морально-этических ценностей и гражданских качеств. Компетентностный подход облегчит Вам на нынешнем этапе учебную, а в будущем и профессиональную деятельность. Компетентность включает осведомлённость, коммуникацию, самовыражение, инициативность и практичность, работу с цифровыми носителями, социальные и общественные навыки, а также умение учиться. Благодаря компетентностному подходу Вы войдёте во взрослую жизнь с прочным запасом знаний, сможете применить на практике свои умения. Следовательно, овладев компетентностным подходом, Вы сможете сделать осознанный выбор жизненного пути....

Всесвітня історія 9 клас Коляда

9 Клас

Упродовж 9-го класу Ви ознайомитеся з епохою модерної доби, зміст якої склали революції, національно-визвольні рухи, війни, формування колоніальних імперій, зміни в усіх сферах людського повсякдення. Глибоко опанувати цю епоху Вам допоможе наш підручник, який передбачає не тільки вивчення історичних подій та явищ, а й можливість стати справжнім істориком-дослідником. Вивчаючи минуле, історик проводить перехресний допит свідків, паралельно вивчає документальні джерела, спогади, свідчення сучасників, аналізує погляди інших дослідників. Тому в підручнику є такі рубрики: «Мовою джерела» «Очима сучасника» «Погляд ученого» Знайомство з ними дасть змогу Вам відчути себе істориком-науковцем, отримати додаткову інформацію. Пропонована система завдань та запитань має допомогти Вам як пригадати раніше вивчене так і засвоїти й закріпити нові знання, спробувати сформувати власну думку, оцінку події, історичного діяча. Для цього у нагоді Вам має стати рубрика наприкінці параграфа «Поміркуйте»...

Всесвітня історія 9 клас Щупак

9 Клас

Роки навчання у школі мають велике значення для здобуття та зміцнення Ваших знань, формування основи подальшої освіти. Зараз у Вас є можливість поглибити знання, здобуті в попередніх класах, і досягти нових успіхів у навчанні. Сподіваємося, що цьому, зокрема, сприятиме наш підручник. Курс всесвітньої історії з другої половини XVIII ст. до початку XX ст., який викладається в цьому підручнику, тісно пов’язаний з курсами історії, що Ви вже вивчали, і продовжує їх. Підручник побудований у повній відповідності до чинної державної програми з історії (з урахуванням її оновлення у 2017 р.) та має свої особливості. Передусім, ми прагнули показати зв’язок подій минулого із сьогоденням, адже історія впливає на нього. Багато подій та явищ кінця XVIII — початку XX ст. мають своє продовження в наші дні, багато в чому впливають на теперішні суспільні проблеми й розвиток культури, міжнародні відносини та духовний світ людей. Крім того, описуючи історію інших країн, важливо простежити її взаємозв'язок з подіями в Україні. Чимало із цих подій безпосередньо впливали на населення України, сучасні українські терени. Створюючи цей підручник, автор намагався використовувати останні досягнення історичної науки та сучасні психолого-педагогічні вимоги. Підручник має п’ять розділів, які, у свою чергу, поділяються на параграфи. На початку кожної теми наведені державні вимоги до Вашої освітньої підготовки, тобто ті завдання, які Ви спільно з учителем будете вирішувати під час роботи. Це допоможе Вам зорієнтуватись у тому, чого конкретно Ви маєте навчитись, які компетенції здобути....

Всесвітня історія 9 клас Гісем, Мартинюк

9 Клас

Підручник із Всесвітньої історії для дев'ятого класу охоплює період історії кінця 18 - початку 20 століття. Цей період відноситься до другої частини новітньої історії. Даний підручник написаний автором Гісем за новою програмою.  ...

Всемирная история 9 класс Гисем, Мартынюк

9 Клас

Учебник по Всемирной истории для девятого класса охватывает период истории конца 18 - начала 20 века. Этот период относится ко второй части новейшей истории. Данный учебник написан автором Гисем по новой программе.
...
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40
Назад

Навігація