Войти
Закрыть

Історія: Україна і світ 10 клас Гісем (інтегрований курс, рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

У 10 класі ви продовжите вивчати історію України та всесвітню історію, але цього року ці два предмети було об’єднано в один інтегрований курс. Ви ознайомитеся з подіями історії України в контексті світової історії першої половини — середини XX ст., тобто періоду, який охоплює події від початку Першої світової війни до закінчення Другої світової війни. Перевага інтегрованого курсу полягає в тому, що вам не доведеться працювати за двома підручниками, матеріал у яких часто дублюється. Ви зможете простежити залежність історії України від світових процесів, знайти спільні й відмінні риси між ними. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися із його структурними особливостями. Весь навчальний матеріал розподілено на шість розділів, кожен із яких має окремі частини — параграфи. На початку кожного параграфа визначено його мету: ви дізнаєтесь, про що в ньому йтиметься та які знання ви здобудете. Нижче на полях ви знайдете перелік основних дат за темою. Тлумачення нових термінів і понять також наведено на полях підручника. Важливу роль у розумінні подій мають історичні документи, ілюстрації, картосхеми, таблиці та схеми, що підібрані за темами параграфів. Опрацюйте їх та дайте відповіді на запитання до цих джерел. Крім того, у підручнику є багато додаткової інформації, яка містить відомості про видатних історичних осіб і цікаві факти про події, що розглядаються....

Історія: Україна і світ 10 клас Мудрий, Аркуша (інтегрований курс, рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

Пропонуємо вам підручник, який має на меті описати історію України в контексті історії світу, насамперед Європи. Головним об’єктом уваги в цій книжці є історія України - навіть тоді, коли йдеться про територіально віддалені від українських теренів події. Прагнемо показати, що історичні процеси, які відбувалися в Україні та світі в першій половині XX ст., були дуже подібні. Єдиний курс історії, який має назву «Історія: Україна і світ», покликаний розширити пізнавальні горизонти, дати матеріал для порівнянь і самостійних висновків. Хронологічно підручник охоплює події 1914-1945 рр., тобто від початку Першої до завершення Другої світової війни. У той час українці (можливо, як ніколи раніше) перебували в епіцентрі світових подій. Але саме те, що вони були в гущі цих подій, іноді заважало бачити їх цілісно, у повноті взаємозв’язків і розуміти, якою великою мірою вони належать історії всього континенту. Ця книжка показує, що історія України становить надзвичайно вагому частину європейської історії, вона має спільне з іншими народами й державами тло. Й Україну в той час захопив незнаний досі порив у майбутнє, коли все здавалося можливим, здійсненним. З погляду знакових подій і постатей період 1914-1945 рр. є цілою епохою, прикметною рисою якої стала низка соціальних і національних війн і революцій. Цю «велику війну-революцію» було спрямовано на те, аби зламати старі несправедливі політичні й економічні системи, але часто-густо траплялося й так, що добрі наміри перетворювалися на зло. Інколи це зло з’являлося від вседозволеності й зверхності. Цей підручник заохочуватиме вас уявно пережити кризу європейської культури, пов’язану з двома світовими війнами, відчути настрої, сумніви, сподівання й ілюзії тогочасних людей і цілих суспільств. Історію важливо не тільки знати, а й розуміти....

Історія України 10 клас Гісем, Мартинюк (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

У 10 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Весь матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить декілька параграфів, що, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати. Звертайте на них особливу увагу і намагайтеся запам’ятати. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Для цього на полях розміщені визначення всіх важливих понять і термінів. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схеми розкриють зв’язки між складовими історичних явищ, пояснять їхні особливості тощо. Наприкінці кожного параграфа наведено висновки, які допоможуть вам визначити розглянуті в ньому провідні ідеї. Після них пропонуються запитання та завдання, спрямовані на формування різних умінь і навичок. Звертайте увагу на умовні позначення, розташовані поряд. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів, а на форзацах — хронологічну таблицю й плани-схеми для самостійної роботи з підручником та додатковою літературою. Підручник містить електронний додаток. У ньому зібрано матеріал, який більш повно розкриває деякі питання навчального курсу. Також тут наведено фрагменти історичних документів із запитаннями до них та відомості про видатних українських діячів і діячок цього періоду. Крім того, в електронному додатку ви знайдете рекомендації до практичних робіт і необхідні матеріали для їх проведення. Підсумувати матеріал розділу можна за допомогою запитань і завдань на узагальнення. Тестові завдання, що виконуються в режимі онлайн, дозволять вам здійснити самоперевірку рівня набутих знань і підготуватися до тематичного оцінювання....

Історія України 10 клас Струкевич (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчення історії України періоду з 1914 до 1945 р., який кардинально змінив життя всього українського суспільства й приніс горе в кожну українську родину. Адже за ці роки Україна втратила кожного другого чоловіка й кожну четверту жінку. Новітня історія людства розпочалася з не баченої раніше соціальної катастрофи — Першої світової війни (1914-1918). Вона принесла в «коротке» XX ст. гострі суперечності, а з ними — і зневагу до людського життя, некритичну віру у «вождів» та їхні ідеї щодо насильницького переоблаштування світу. Війна привела до розпаду чотирьох імперій та виникнення незалежних національних держав. Серед них постали й Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка — унаслідок природного історичного прагнення українського народу до незалежності й соборності. Політичні процеси в сусідній Росії, поширені в Україні через російсько-більшовицьку окупацію, принесли нашому народу тоталітарний комуністичний режим. Протягом довгих десятиліть він визначав чужорідний українцям суспільно-політичний, економічний та культурний устрій. Його впровадження включало й багатообіцяючу українізацію, і розвиток важкої промисловості, і трагічну колективізацію, Голодомор, і масові репресії в 1930-х роках, які стали справжнім геноцидом нашого народу. Не увінчалися успіхом і відчайдушні зусилля західних українців стати господарями на рідній землі. Вони нерідко набували радикальних форм і загострювали відносини між пригнобленими українцями та панівними тоді поляками, угорцями й румунами. Наближення нової світової війни спонукало українців до відродження власної держави на теренах Карпатської України й організації першої в історії збройної відсічі нацизму....

Історія України 10 клас Пометун, Гупан (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

  Перша світова війна в серпні 1914 р. розпочала для людства «коротке XX століття», що, на думку деяких істориків, завершилось у серпні 1991 р., коли було підведено риску під історією СРСР. Для цього століття була характерною висока інтенсивність воєнних і воєнно-політичних подій: війни, локальні революції, розпад імперій, багаторазовість змін карти світу, швидкі, але нестійкі й часто кризові зрушення в економіці, технологіях, культурі й соціальній сфері суспільства. Усе це відобразилося і на розвитку українських земель, розбудові державності, становленні української нації. Отже, перед вами — продовження історії України першої половини XX століття (1914-1945 рр.). І за насиченістю подій, і за масштабами змін у житті народу воно є рівнозначним століттям розвитку в минулому. У першій половині XX століття народи України пережили трагедію Першої і Другої світових війн, ентузіазм початку Української революції, розчарування і кров її закінчення... Обидві світові війни відбилися на Україні: бойові дії безпосередньо відбувалися на українських землях, а українці брали участь у війнах з різних боків, що ворогували між собою. У ці роки народилась і зникла українська державність. Зростала й розвивалась українська нація та її духовність. Розпочалась історія України радянської, що визначила долю народу на тривалі 70 років....

Історія України 10 клас Бурнейко, Хлібовська (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

Що об’єднує фрагмент спогадів В. Винниченка та вислів: «Хто платить, той замовляє музику»? • підготуйтесь аналізувати діяльність історичної особи, користуючись біографічними довідками. Запам’ятайте зображення, вміщені у них; • рубрика «internet» допоможе вам порівняти, як розвивались Україна та інші країни світу. Під час опрацювання параграфів, у яких подано матеріали для практичних робіт, слід особливу увагу приділити аналізу історичних джерел та виконанню завдань, що під ними. Важливо! Якщо параграф стосується архітектури та образотворчого мистецтва, треба запам’ятати, як виглядають будівлі, ікони, портрети тощо. В підручнику вміщено зображення всіх пам’яток мистецтва, розпізнавання яких вимагає програма ЗНО. Важливо! Під рубрикою «Підсумуйте свої знання» є перелік дат, які потрібно запам’ятати, та перелік термінів, які необхідно вміти пояснювати і використовувати. А на задньому форзаці підручника розміщено хронологічну таблицю з датами, знання яких вимагають шкільна програма та програма ЗНО....

Історія України 10 клас Сорочинська, Гісем (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

У 10 класі ви продовжите вивчати систематичний курс історії України. Щоб його опановувати як слід, треба ознайомитися з підручником. Для початку — з’ясувати для себе його структуру. Матеріал підручника об’єднано у шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, своєю чергою, складаються з окремих пунктів. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, котру необхідно розуміти. У тексті ви побачите ці поняття, терміни, а також дати, які виділені жирним шрифтом. На них треба звертати особливу увагу. Крім основного тексту, параграфи містять історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Працюючи з параграфом, належить обов’язково прочитати включений до нього документ і відповісти на запитання до нього. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Спробуйте їх пов’язати з текстом підручника. Формуванню уявлень про те, де і як саме розгорталися події, з котрими ви ознайомилися, допоможе історична карта. Схеми розкриють вам зв’язки між складовими історичних явищ, процесів, пояснять їхні особливості тощо. Підручник містить цілу систему завдань. Вони подаються на початку та в кінці параграфів, наостанку пунктів, біля ілюстрацій, наприкінці кожного розділу. Запитання та завдання спрямовані на формування різноманітних умінь і навичок. Звертайте увагу на умовні позначення поряд із ними. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати....

Історія України 10 клас Власов, Кульчицький (профільний рівень, нова програма)

10 Клас

19 ст. характеризувалось істотним прискоренням економічного розвитку провідних країн Західної Європи завдяки витісненню мануфактурного виробництва фабрично-заводським. За політичним ладом ці країни були або республіками, або конституційними монархіями, тож їхнє населення мало колективний суверенітет. Демократичні принципи, покладені в основу суспільно-політичного життя, забезпечували прискорений соціально-економічний і культурний прогрес. Вагомі переваги у розвиткові, які забезпечили насамперед військову могутність, дали змогу цим країнам разом із Північноамериканськими Сполученими Штатами перетворити майже весь інший світ на свої колонії та напівколонії. Міждержавні суперечності, підсилювані боротьбою за колонії та залежні території, які давали метрополіям неабиякі додаткові ресурси, зумовили появу в самій Європі воєнно-політичних блоків, які протистояли одне одному. На правах другорядних членів цих блоків виступили дві імперії Центрально-Східної Європи - Австро-Угорська і Російська. Саме в їх складі перебували українські землі. Скасування кріпосного права (1861) в Російській імперії зумовило швидке економічне зростання, передусім завдяки капіталам, запозичуваним із країн Західної Європи. Однак за політичним устроєм країна залишалася середньовічною монархією із самодержавним способом правління. Завдяки невичерпним людським та природним ресурсам царська Росія зберігала статус великої держави, але залишалася другорядним учасником коаліції, до якої входили Великобританія і Франція. Ці країни спромоглися подолати власні імперіалістичні суперечності й об’єдналися в Антанту, щоб протистояти Центральним державам - Німеччині та Австро-Угорщині....

Історія України 10 клас Власов, Кульчицький (рівень стандарту, нова програма)

10 Клас

19 ст. характеризувалось істотним прискоренням економічного розвитку провідних країн Західної Європи завдяки витісненню мануфактурного виробництва фабрично-заводським. За політичним ладом ці країни були або республіками, або конституційними монархіями, тож їхнє населення мало колективний суверенітет. Демократичні принципи, покладені в основу суспільно-політичного життя, забезпечували прискорений соціально-економічний і культурний прогрес. Вагомі переваги у розвиткові, які забезпечили насамперед військову могутність, дали змогу цим країнам разом із Північноамериканськими Сполученими Штатами перетворити майже весь інший світ на свої колонії та напівколонії. Міждержавні суперечності, підсилювані боротьбою за колонії та залежні території, які давали метрополіям неабиякі додаткові ресурси, зумовили появу в самій Європі воєнно-політичних блоків, які протистояли одне одному. На правах другорядних членів цих блоків виступили дві імперії Центрально-Східної Європи - Австро-Угорська і Російська. Саме в їх складі перебували українські землі. Скасування кріпосного права (1861) в Російській імперії зумовило швидке економічне зростання, передусім завдяки капіталам, запозичуваним із країн Західної Європи. Однак за політичним устроєм країна залишалася середньовічною монархією із самодержавним способом правління. Завдяки невичерпним людським та природним ресурсам царська Росія зберігала статус великої держави, але залишалася другорядним учасником коаліції, до якої входили Великобританія і Франція. Ці країни спромоглися подолати власні імперіалістичні суперечності й об’єдналися в Антанту, щоб протистояти Центральним державам - Німеччині та Австро-Угорщині. 20 століття у світовій історії Для українців у складі Росії та Австро-Угорщини протистояння цих країн обернулося трагедією. Коли спалахнула Перша світова війна, вони були мобілізовані до царської й цісарської армій, щоб воювати одне проти одного й гинути не за свої, а за імперіалістичні інтереси....

Історія України 10 клас Реєнт, Малій

10 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете історичний матеріал, присвячений подіям початку XX ст. (1900—1921 рр.) Цей період в історії українських земель характеризується переходом від аграрно- ремісничого до індустріального суспільства. Процеси модернізації охопили всі сторони життя української людності: економічну, політичну, соціальну, культурну та релігійну. Важливою подією в розвитку суспільно-політичних рухів став початок політичного етапу національного відродження — відображення в українській політичній думці проблеми націотворення як елементу модернізації тогочасного суспільства. Зміст шкільного курсу структурно розкрито в таких темах: «Україна на початку XX ст.»; «Україна під час Першої світової війни»; «Українська революція (березень 1917 - початок 1918 рр.)»; «Українська держава (початок 1918 - початок 1921 рр.)»; «Культура і духовне життя України в 1917-1921 рр.»; «Наш край у 1900-1921 рр.». Для успішного опанування вами змісту курсу історії України ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45
Назад

Навігація