Основні поняття й ключові терміни: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА. Екологічна політика України. 

Пригадайте!  Що таке біосфера?

Поміркуйте

«Ми – перше покоління, яке має чітке уявлення про цінність природи та наш величезний вплив на неї. І можемо стати останнім поколінням, яке здатне діяти, щоб змінити тенденції. Час відтепер і до 2020 р. стане вирішальним періодом в історії», – говориться у звіті Всесвітнього фонду природи (англ. World Wide Fund for Nature, WWF) «Жива планета-2018». Що можуть уряди, зокрема і в Україні, бізнес та громадські організації зробити для того, щоб взяти курс на сталий розвиток?

ЗМІСТ 

У чому полягає суть екологічної політики?

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА – це діяльність суспільства і держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного середовища, ефективне поєднання функцій природокористування і охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки громадян. Поява терміну свідчить про визнання людським суспільством третього виміру в політиці – екологічного (окрім економічного й соціального).

Ієрархія екополітики складається як мінімум з чотирьох рівнів: 1) міжнародно­глобальної екополітики (наприклад, встановлюються економічні зони в Світовому океані, квоти на вилучення природних ресурсів, вводяться заборони на скидання речовин); 2) регіональної екополітики (наприклад, створення прикордонних заповідників, співпраця країн щодо контролю за перенесенням біозабруднювачів); 3) національної (державної) екополітики (наприклад, прийняття і реалізація природоохоронних законів, міжнародних договорів); 4) локальної екополітики (наприклад, політика економічного району або міста).

Цілі екополітики встановлюються на глобальному та національному рівнях. На регіональному та місцевому рівнях вони конкретизуються, виходячи із специфіки території. На національному та регіональному рівнях використовується поняття стратегічних цілей, для реалізації яких намічають конкретні напрями дій. На основі визначених напрямів розробляються механізми та заходи їхньої реалізації – інструменти екополітики (наприклад, оцінювання впливу на довкілля, екологічний рейтинг забруднених територій).

Основні принципи сучасної екополітики реалізуються в рамках Концепції сталого розвитку, в основі якої – ідея узгодженого керування трьома взаємопов’язаними сферами – економікою, екологією та соціальними процесами. Зазвичай ці принципи закріплюються установчими договорами. Так, у статті Договору про заснування Європейського Співтовариства визначаються принципи його екологічної політики: інтеграція, «забруднювач платить», попередження, перестороги, збереження біорізноманіття та ін.

Отже, екологічна політика є координуючою ієрархічною  першоосновою для досягнення цілей у сфері раціонального  природокористування, охорони довкілля і екологічної безпеки. 

Які засади екологічної політики України?

Реалізація екологічної політики здійснюється на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному (обласному) та місцевому (міста, села) рівнях. Екологічна політика на державному рівні формується Міністерством екології та природних ресурсів України. Основні пріоритети визначено у Проекті Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Суб’єктами екологічної політики є не лише органи державної влади. Разом з державою реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові організації, громадські організації, що робить її об’єктом не лише державного, а й публічного управління.

Стратегічними цілями екополітики України є: 1) формування екологічної свідомості, цінностей та освіти; 2) сталий розвиток і збалансоване використання природних ресурсів; 3) впровадження екологічних вимог і норм в усі сфери діяльності; 4) зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян; 5) розвиток державної системи охорони довкілля (іл. 84).

 

Основними документами екологічної політики України є: закони (наприклад, «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ»), концепції (наприклад, Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року), програми (наприклад, Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки), стратегії (наприклад, Національна стратегія поводження з відходами) та ін. Набули чинності Закони України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017), «Про стратегічну екологічну оцінку» (2018).

У всьому світі громадський екологічний рух давно став одним із суб’єктів екологічної політики. До найвідоміших природоохоронних організацій світу належать: Всесвітній фонд природи, Грінпіс (англ. Greenpeace, Зелений мир), Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. World Society for the Protection of Animals, WSPA). Найвпливовішими екологічними організаціями України є: Національний екологічний центр, «МАМА-86», «Екологія-Право-Людина», Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська екологічна ліга.

Отже, екологічна політика України – це діяльність державних  та неурядових органів, спрямована на забезпечення екологічно  збалансованого розвитку. 

Що передбачає міжнародне співробітництво України у сфері екологічної політики? 

Основними напрямами міжнародного співробітництва України є: охорона біорізноманіття, охорона транскордонних водотоків і міжнародних озер, зміна клімату, охорона озонового шару, охорона атмосферного повітря, поводження з відходами, оцінювання впливу на довкілля.

Історично першим глобальним форумом з питань охорони довкілля стала Стокгольмська конференція ООН 1972 р. За її ініціативою створено Програму ООН з довкілля (ЮНЕП). Важливою подією в діяльності міжнародного природоохоронного руху була Генеральна Асамблея МСОП у 1978 р. Тоді ж було запроваджено такі документи, як Червона книга, Зелена книга. У 1983 р. була створена Всесвітня комісія з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Г. Х. Брундтланд). Якісно новим етапом щодо охорони довкілля стала Конференція ООН, що відбулася в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Представники 179 урядів прийняли низку документів про принципи і основні дії з метою сталого розвитку. У 2015 р. на Саміті в Нью-Йорку було схвалено Цілі сталого розвитку на період до 2030 р. У рамках цієї концепції й реалізуються основні напрями сучасної екологічної політики України. Ведучу роль у міжнародно-правовій охороні довкілля виконують Генеральна Асамблея ООН і Всесвітня хартія природи.

Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері охорони довкілля передбачає:

• врахування рекомендацій всесвітніх самітів зі сталого розвитку;

• забезпечення участі в діяльності таких міжнародних організацій, як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна спілка охорони природи (МСОП), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО);

• залучення зовнішньої допомоги в сектор охорони довкілля;

• актуалізація чинних міжнародних стандартів;

• забезпечення виконання важливих міжнародних документів (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному аспекті, Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, Конвенція із захисту озонового шару та ін.). Так, для забезпечення функціонування єдиної європейської мережі природоохоронних територій, згідно з Бернською Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, Україна розробила та винесла на обговорення проект Закону «Про території Смарагдової мережі».

Отже, міжнародне співробітництво України у сфері охорони  довкілля розвивається на рівні узгодження і коригування дій  державних органів у глобальних міжнародних програмах, а також шляхом допомоги ЄС у реалізації конкретних проектів.

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота з таблицею 

Ознайомтеся з Проектом Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та визнач те за допомогою таблиці основні її особливості. Сформулюйте власну позицію щодо діє вості нової екологічної політики в Україні.

Ознака

Основні характеристики

Першопричини екологічних проблем України


Мета державної екологічної політики


Засади державної екологічної політики


Принципи державної екологічної політики


Інструменти державної екологічної політики


Стратегічні цілі та завдання державної екополітики


Етапи реалізації державної екологічної політики


Моніторинг та оцінювання виконанняБіологія + Нові технології. Побутові відходи як екологічна проблема 

Щороку людство продукує понад 2 млрд тонн сміття. А це близько 2 т на рік на людину. У багатьох країнах світу давно замислилися над тим, як уникнути перетворення планети на великий смітник. Виявляється, сміття можна переробляти і робити з нього або речі, або електричну енергію, або тепло, а сміттєспалювальні заводи перетворювати на теплоелектростанції і водночас мистецькі об'єкти. Поясніть необхідність правильної утилізації побутових відходів.

СТАВЛЕННЯ 

Біологія + Політика. ЮНЕП і Україна 

Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) – міжурядова програма, створена за ініціативою Стокгольмської конференції ООН з довкілля. Україна співпрацює з ЮНЕП від часу заснування цієї організації. У 1994 р. утворений Український комітет співробітництва з ЮНЕП. У його складі 20 регіональних відділень, що діють на базі університетів, ботанічних садів і екологічних центрів. Яка мета ЮНЕП і якими є результати співпраці України з ЮНЕП?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 – 6

1. Що таке екологічна політика? 2. Яка основна мета екополітики? 3. Що таке екологічна політика України? 4. Назвіть цілі екологічної політики України. 5. Наведіть приклад міжнародних угод, в яких брала участь Україна. 6. Назвіть основні міжнародні природоохоронні організації, членом яких є Україна.

7 – 9

7. Які основні характеристики екологічної політики? 8. Які засади екологічної політики України? 9. Що передбачає міжнародне співробітництво України у сфері екологічної політики?

10 – 12

10. Сформулюйте власну позицію щодо дієвості екологічної політики в Україні.


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы