Основні поняття й ключові терміни: СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА. РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. 

Пригадайте!  Що таке сталий розвиток природи й суспільства?

Вступна вправа 

У світі спостерігається тенденція до скорочення чисельності запилювачів, серед яких джміль кам’яний. Зіставте основні причини деградації біорізноманіття з ілюстраціями:

1 – зміна клімату;

2 – інвазійні види;

3 – руйнування природного середовища життя;

4 – надмірна експлуатація природних ресурсів;

5 – зростання кількості населення.

(ФОТО 146)

За умови правильного зіставлення ви отримаєте назву автора інноваційної економічної тео рії сталого розвитку.

ЗМІСТ 

Яке значення Концепції сталого розвитку?

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА (англ. sustainable development) – розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що визначаються властивістю екосистем до самовідновлення. Термін «сталий розвиток» пов’язують з ім’ям прем’єр-міністра Норвегії Г. Х. Брундтланд, яка сформулювала його в звіті «Наше спільне майбутнє» для ООН (1987). Стратегію сталого розвитку проголошено на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992). Концепція сталого розвитку набула свого сформованого вигляду в 2015 р. на Саміті ООН зі сталого розвитку в Нью-Йорку, на якому було схвалено глобальну програму, що містить 17 цілей сталого розвитку, яких світ має досягнути до 2030 р. (іл. 91).

 

Сталий розвиток полягає в збалансованому розвитку економічного, соціального та екологічного компонентів. Основною метою сталого розвитку є збереження людства, а завданнями – збереження умов існування екосистем і біосфери. Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти принципах.

1. За умови екологізації економіки й суспільного життя людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, що відповідає потребам людей сучасного й майбутніх поколінь (принцип екологізації).

2. Обмеження, що існують у галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення (принцип екоресурсної ємності).

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучне життя (принцип соціальної рівноправності).

4. Необхідно співвіднести споживання з екологічними можливостями планети, зокрема щодо використання енергії (принцип сталого споживання та виробництва).

5. Розвиток людства й природи має відбуватися в їхній постійній взаємодії (принцип коеволюції).

У рамках цієї Концепції й реалізуються основні напрями сучасної екологічної політики України. 15 вересня 2017 р. уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». У доповіді представлено 17 глобальних цілей з урахуванням специфіки національного розвитку.

Отже, сталий розвиток – це модель розвитку суспільства,  спрямованого на задоволення людських потреб з одночасним  забезпеченням сталості довкілля. 

Які основні принципи природокористування в контексті сталого розвитку? 

Природні ресурси класифікують за різними критеріями: за належністю до компонентів природи – мінеральні, кліматичні, лісові, водні; за можливістю відтворення в процесі використання – вичерпні (відновлювані й невідновлювані) й невичерпні. До природних ресурсів належать сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, ґрунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини.

Природокористування є теорією та практикою раціонального використання людиною природних ресурсів у середовищі суспільно-виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб людства цими ресурсами, а також збереження різноманітності та якості довкілля.

Основними принципами раціонального використання в контексті сталого розвитку є:

• «нульовий рівень» споживання природних ресурсів;

• відповідність антропогенного навантаження ресурсному потенціалу певного регіону;

• збереження цілісності природних екосистем у процесі їх господарського використання;

• збереження природного кругообігу речовин у процесі антропогенної діяльності;

• погодження виробничого й природного ритмів;

• пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову перспективу.

Перехід суспільства до сталого розвитку залежить від екологічної освіти.

 Її суть полягає в тому, щоб кожна людина усвідомила пріоритетні загально люд

Реалізувати стратегію виходу із сучасної екологічної кризи можна лише на основі спільних зусиль щодо природоохоронних дій всіх країн. На теперішній час жодна країна не спроможна розв’язати свої екологічні проблеми самостійно або співпрацюючи з декількома країнами.

Формами міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля є: 1) організація наукових і практичних зустрічей (самітів, конференцій); 2) створення міжнародних організацій (наприклад, Міжнародної комісії з навколишнього середовища й розвитку); 3) укладання офіційних договорів та угод, що координують спільні зусилля з охорони природи (наприклад, Всесвітня хартія природи (1982), Європейська хартія про навколишнє середовище та охорону здоров'я (1989), Міжнародна конвенція про захист рослин (1997), Конвенція про біологічне різноманіття (1993); 4) діяльність міжнародних громадських партій та організацій (наприклад, Грінпіс, Все світній фонд дикої природи, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»).

Отже, людство усвідомило навислу небезпеку життю і почало вживати активних заходів щодо охорони довкілля.  

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота з ілюстрацією. Екологічний слід

Екологічний слід (англ. ecological footprint) – міра потреб людини в екосистемах планети. Населення часто використовує більше природного капіталу, ніж генерується на його території життя. Т. зв. екологічні межі, що дають змогу природі підтримувати баланс, становлять 2,2 га на одного мешканця. Розгляньте Світову мапу екологічного сліду та сформулюйте закономірності.

 

Біологія + Естетика. Краса живої природи й охорона довкілля 

Джеральд Даррелл писав про свою зустріч з ягуаром: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого золотаво-коричневого кольору, немов дикий мед… Але найдивовижнішими були очі: великі, ледь розкосі на золотавому писку... Очі зелені, точно листи під льодом, блискали, як слюда в променях згасаючого сонця». Що таке природоохоронна естетика? Обґрунтуйте значення естетики й екологічного мислення в розв’язуванні сучасних екологічних проблем.

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Громадський рух «Жива планета» 

Місія Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» – розвиток екологічної демократії та поліпшення стану довкілля та якості життя в Україні. Пріоритетними напрямами діяльності організації у сфері сталого розвитку є «Стале споживання», «Стала енергетика», «Стале виробництво», «Сталі закупівлі», «Сталий розвиток населених пунктів», «Сталий спосіб життя й освіта». Доведіть необхідність міжнародної взаємодії державних установ та громадських організації у справі охорони довкілля.

 РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 – 6

1. Що таке сталий розвиток? 2. Назвіть основні принципи Концепції сталого розвитку. 3. Що таке природні ресурси? 4. Що таке раціональне природокористування? 5. Що таке екологічне мислення? 6. Наведіть приклади, що підтверджують необхідність міжнародної співпраці в справі охорони природи.

7 – 9

7. Яке значення Концепції сталого розвитку? 8. Які основні принципи природокористування в контексті сталого розвитку? 9. У чому полягає необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля?

10 – 12

10. Доведіть необхідність міжнародної взаємодії державних установ і громадських організації у справі охорони довкілля.


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы