Обов'язки та права суб'єктів юридичної практичної діяльності

 

Нормативне визначення змісту юридичної практичної діяльності, в першу чергу, забезпечується формулюванням в нормативно-правових актах (договорах) прав та обов'язків її суб'єктів. Особливе значення це має для юристів - державних посадових осіб, які мають владні повноваження й діяльність яких регулюється за принципом "заборонено все, що прямо не дозволено законом", тобто в нормативно-правових актах визначається вичерпний перелік їх повноважень, а всі інші дії вважаються забороненими і при здійсненні кваліфікуються як зловживання правом, тому основу повноважень юристів-державних посадових осіб складають їх юридичні обов'язки, для реалізації яких їм надаються відповідні права.

Цей принцип дійсний деякою мірою й для визначення особливостей повноважень суб'єктів недержавної юридичної діяльності. Основою яких є теж обов'язки, тому що їх діяльність здійснюється по відношенню до прав суб'єктів, інтереси яких вони захищають.

Проте недержавні юристи не мають владних повноважень по відношенню до інших суб'єктів, тому їх діяльність регулюється за принципом "дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом".

Обов'язки та права юристів доцільно розглядати за критерієм їх поділу на загальні, які притаманні будь-якому виду чи суб'єкту юридичної діяльності, та особливі й спеціальні, які відбивають своєрідність характеристик окремих видів, суб'єктів, дій юридичної практичної діяльності.

Загальними обов'язками суб'єктів юридичної практичної діяльності є:

¨ дотримання вимог Конституції України, міжнародних договорів та угод, які ратифіковані в установленому порядку, законів України, підзаконних нормативно-правових актів і принесеної присяги;

¨ забезпечення повного, всебічного та об'єктивного ведення юридичних справ у встановлені строки;

¨ нерозголошення відомостей, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інших відомостей, про які вони дізналися під час ведення юридичної справи;

¨ не допускати вчинків, що порочать професію юриста, можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності;

¨ використання всіх передбачених законодавством та правом засобів захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права;

¨ дотримання заборони використання власних повноважень на шкоду суб'єкта права, в інтересах якого здійснюються юридичні дії, відмови від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;

¨ заявлення самовідводу за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають їх участь у справі.

Для забезпечення виконання професійних обов'язків суб'єктам юридичної практичної діяльності надаються відповідні права:

¨ представляти і захищати права, свободи та інтереси суб'єктів права за їх дорученням або за обов'язком у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

¨ збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в юридичних справах (запитувати і отримувати документи або їх копії, ознайомлюватися з необхідними для виконання професійних обов'язків документами і матеріалами, отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань тощо);

¨ застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

¨ доповідати про клопотання і скарги компетентним особам та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді, особисто брати участь у їх розгляді тощо.

Загальні обов'язки та права доповнюються, конкретизуються та деталізуються стосовно особливостей здійснення окремих видів юридичної практичної діяльності або певних юридичний дій. так, наприклад:

 • 1. Нотаріус, крім того, зобов'язаний сприяти суб'єктам права у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати
  права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних юридичних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути
  використана їм на шкоду, а також відмовляти у вчиненні юридичних дій у випадках їх невідповідності законодавству України
  або міжнародним договорам.
 • 2. Суддівська діяльність забезпечується обов'язками суддів:

¨ при здійсненні правосуддя дотримуватись Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків, службової дисципліни та розпорядку роботи суду;

¨ не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання;

¨ не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

 • 3. Адвокатська діяльність забезпечується:
  • а) обов'язками адвоката:

¨ неухильно додержуватися вимог чинного законодавства;

¨ використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

¨ дотримуватися заборони використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;

¨ дотримуватися заборони приймати доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він уданій справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач тощо, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках;

б) правами адвоката:

¨ представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

¨ збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;

¨ застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

¨ доповідати про клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

¨ бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

¨ виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Подібним чином визначаються обов'язки та права судових експертів, нотаріусів тощо.

Значні відмінності мають професійні обов'язки та права міліції, Служби безпеки України, Державної митної служби, податкової міліції, пенітенціарної системи тощо, що пов'язано з проведеннями ними оперативно-розшукової роботи, застосуванням заходів фізичного впливу щодо правопорушників та іншими особливостями професійної діяльності.

Відповідно до своїх завдань:

а) міліція зобов'язана:

¨ забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

¨ виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

¨ здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, проводити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;

¨ припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах по них;

¨ виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

¨ проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

¨ розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

¨ забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи;

¨ запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою;

¨ охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства тощо;

б) Служба безпеки України зобов'язана:

¨ здійснювати розвідувальну та інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України;

¨ здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

¨ виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах;

¨ розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених злочинів;

¨ забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

¨ брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України тощо.

Для виконання цих обов'язків міліція та Служба безпеки України наділяються відповідними правами.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы