Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу юридичної освіти

 

Заклади освіти створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

Заклади освіти, що засновані на загальнодержавній або комунальній власності, мають статус державного закладу освіти.

Створення, реорганізація і ліквідація (злиття, приєднання, поділ) вищих закладів освіти здійснюється відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів від 05.04.94 р. "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" та чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю закладів юридичної освіти незалежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у галузі освіти. Державний контроль проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти України. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником закладу освіти, Міністерством освіти України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації та акредитації закладів освіти

Ліцензування, атестація, акредитація та сертифікація вищих закладів юридичної освіти здійснюється фаховими радами та Державною акредитаційною комісією (ДАК), яка є постійно діючим органом, що забезпечує виконання державних вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих і професійно-технічних навчальних закладів за напрямами (спеціальностями) підготовки та перепідготовки фахівців, надання та зміни статусів цих закладів.

Основними завданнями ДАК є:

¨ формування і забезпечення разом з міністерствами та відомствами, які мають у підпорядкуванні заклади освіти, виконання державних вимог до вищої та професійно-технічної освіти, якості підготовки фахівців і робітничих кадрів; координацію роботи з організації нострифікації документів про вищу та професійно-технічну освіту;

¨ установлення вимог та критеріїв, координація і проведення ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців, розгляд і прийняття відповідних рішень; координація роботи з нагляду за виконанням закладами освіти умов провадження освітньої діяльності, на яку видана ліцензія тощо.

¨ Ліцензування закладів юридичної освіти. Заклади освіти, підприємства, установи і організації - юридичні особи незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності можуть розпочинати діяльність з окремих видів і напрямів, пов'язаних з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання ліцензії.

Перед видачею ліцензії на провадження освітньої діяльності проводиться експертиза спроможності закладу юридичної освіти провадити заявлену освітню діяльність. Ліцензії на провадження освітньої діяльності за рішенням ДАК видає Міносвіти. Видані ліцензії діють за місцем знаходження закладів юридичної освіти і не можуть бути передані для користування іншим юридичним особам. У ліцензії на провадження освітньої діяльності зазначаються найменування органу, що видав її; повні юридичні реквізити закладу освіти; види, напрями і рівень освітньої діяльності; ліцензований обсяг прийому на навчання; реєстраційний номер ліцензії, дата її видачі й термін дії. Заклади освіти, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності, вносяться до Державного реєстру закладів освіти.

Заклад юридичної освіти, який отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності, повинен:

¨ бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази — приміщень і відповідного обладнання; забезпечувати належну організацію навчально-виховного процесу, побутові умови для його учасників відповідно до встановлених нормативів (будівельних, санітарних, екологічних тощо) та вимог Міносвіти, інших міністерств і відомств щодо особливостей заявленого виду чи напряму освітньої діяльності;

¨ провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання; забезпечувати належну кваліфікацію керівного та викладацького складу;

¨ надавати особам, які вступають до нього, а також під час організації реклами достовірну інформацію про умови прийому, плату за навчання, зміст і форму документів, які видаються після його закінчення; чітко визначати у договорах (контрактах) взаємозобов'язання з особами, які навчаються, зокрема зобов'язання сторін та умови відшкодування моральних і матеріальних збитків у разі їх невиконання; забезпечити дотримання вимог законодавства про освіту, інших актів законодавства, інформативно-методичних матеріалів ліцензованого виду освітньої діяльності.

Контроль за дотриманням закладом юридичної освіти умов провадження освітньої діяльності здійснюється ДАК разом з органами, що видали ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Невиконання або порушення умов провадження освітньої діяльності, подання закладом освіти недостовірної інформації є підставою для зупинення дії ліцензії на визначений термін або її анулювання.

Акредитація вищих закладів юридичної освіти. Акредитація вищого закладу юридичної освіти - це визнання статусу вищого закладу юридичної освіти, підтвердження його здатності здійснювати підготовку фахівців-юристів на рівні державних вимог з напряму "Право" та спеціальності "Правознавство". Акредитація проводиться за ініціативою вищого закладу юридичної освіти на підставі матеріалів самоаналізу освітньої діяльності вищого закладу освіти щодо підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності) та експертної перевірки відповідності освітньої діяльності вищого закладу освіти державним вимогам, рівня готовності його випускників до діяльності за фахом (розв'язання комплексних кваліфікаційних завдань, професійне тестування тощо). Сертифікат про акредитацію за рішенням ДАК видає Міністерство освіти України. Термін дії сертифіката не перевищує 10 років.

Акредитованому вищому закладу юридичної освіти надається право:

¨ пріоритетного отримання державного контракту на підготовку фахівців-юристів;

¨ автономії у провадженні освітньої діяльності за погодженням з міністерством або відомством, якому він підпорядкований, з питань розробки і впровадження навчальних програм; визначення структури та форм організації навчально-виховного процесу; установлення в межах ліцензованого напряму номенклатури спеціальностей; організації науково-дослідної роботи та створення для цього відповідних підрозділів; присвоєння категорій та вчених звань викладачам; використання різних систем оплати праці та встановлення підвищеного розміру стипендії та заробітної плати за рахунок передбачених на це коштів, а також додаткових джерел їх надходження. Статус вищого закладу юридичної освіти відповідно до Закону України "Про освіту" (1060-12) визначається рівнем його акредитації. Акредитованому з певного напряму "Право" (спеціальність - правознавство) вищому закладу юридичної освіти надається право видавати диплом про вищу юридичну освіту за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня:

I рівень - молодшого спеціаліста (технікуми, училища, інші заклади освіти еквівалентного рівня);

II рівень - бакалавра (коледжі, інститути, інші заклади освіти еквівалентного рівня);

III рівень — спеціаліста (університети, академії, інститути, інші заклади освіти еквівалентного рівня);

IV рівень - магістра (університети, академії, інститути, інші заклади освіти еквівалентного рівня).

З неакредитованих напрямів (спеціальностей) прийом студентів до вищих закладів освіти припиняється.

За результатами акредитації ДАК в установленому порядку може порушувати питання про ліквідацію вищого закладу освіти або його реорганізацію з відповідною зміною статусу чи анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Атестація закладів юридичної освіти. Атестація закладів юридичної освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності є складовою системи державного контролю за якістю підготовки фахівців і спрямована на визначення спроможності закладу освіти здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Основними завданнями атестації є аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, відповідності знань, умінь і навичок студентів вимогам навчальних планів і програм, визначення відповідності умов освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм, оцінка якісного складу науково-педагогічних і керівних працівників.

Атестація закладів освіти здійснюється планово один раз на десять років або позапланово Державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти України.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы