Завдання, права та обов'язки вищого закладу юридичної освіти

 

Головними завданнями вищого закладу юридичної освіти є:

¨ провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

¨ забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічної* фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

¨ забезпечення набуття студентами знань у юридичній галузі, підготовка їх до юридичної діяльності; виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців-юристів з вищою освітою; інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості юристів; перепідготовка та підвищення кваліфікації юридичних кадрів; правова просвітницька діяльність;

¨ проведення правових та інших наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців-юристів та розвитку державно-правової сфери суспільного життя.

Вищий заклад юридичної освіти має право:

¨ визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих закладів освіти відповідних рівнів акредитації; форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності; розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

¨ готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

¨ створювати в установленому порядку структурні підрозділи; укладати угоди про спільну діяльність в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства; брати участь у діяльності міжнародних організацій; провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;

¨ розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів; здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

¨ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів; користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти; користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством;

¨ отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

Вищий заклад юридичної освіти несе відповідальність за дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про мови в Україні" (8312-11) та інших законодавчих актів, державних стандартів освіти; забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Взаємні зобов'язання керівництва (власника або уповноваженого ним органу) вищого закладу юридичної освіти і профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу працівників вищого закладу юридичної освіти у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, виконання обов'язків регулюються колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.

У вищому закладі юридичної освіти створюється комісія з трудових спорів, яка розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом закладу.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы