Управління вищим закладом юридичної освіти.

 

Управління вищим закладом освіти здійснюється на основі суміщення прав центральних органів виконавчої влади та керівництва вищого закладу юридичної освіти, розмежування повноважень, поєднання єдиноначальності та самоврядування, реалізації прав власника на використання свого майна.

Державні органи управління освітою, міністерства та відомства, у підпорядкуванні яких перебувають вищі заклади юридичної освіти, забезпечують створення нормативно-правової бази для діяльності вищого закладу юридичної освіти; установлення вимог до змісту, рівня і обсягу освіти; проведення державної акредитації вищого закладу освіти; формування державного замовлення; здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; установлення нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; отримання або придбання нерухомого майна та обладнання, необхідних для провадження освітньої діяльності.

Для координації діяльності вищих закладів освіти в регіонах створюються ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти, асоціації або інші об'єднання.

Безпосереднє управління діяльністю вищого закладу освіти здійснює уповноважений засновником керівник (президент, ректор, директор), який діє на засадах єдиноначальності, зокрема:

¨ самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності закладу; видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами закладу; представляє вищий заклад освіти в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;

¨ здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів; формує контингент студентів закладу; відраховує із закладу та поновлює на навчання студентів, аспірантів і докторантів; контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт;

¨ є розпорядником майна-і коштів закладу; виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами закладу; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу згідно з чинним законодавством; застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах закладу; визначає функціональні обов'язки працівників закладу; організовує побутове обслуговування студентів і працівників закладу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення; розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу закладу Правила внутрішнього розпорядку.

Відповідальність за виконання покладених на вищий заклад освіти завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого вищому закладу освіти у користування та володіння, несе керівник закладу.

Вищим виборним колегіальним органом самоврядування вищого закладу юридичної освіти є загальні збори чи конференція.

Загальні збори (конференція): розглядають проект колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу працівників вищого закладу освіти підписувати договір з власником або уповноваженим ним органом від імені колективу вищого закладу освіти; обирають представників вищого закладу освіти до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади керівника, що створюється органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий заклад освіти; визначають рейтинг претендентів на посаду керівника вищого закладу освіти шляхом відкритого або таємного голосування і подають свої пропозиції конкурсній комісії; обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України (322-08).

Для вирішення основних питань діяльності вищого закладу юридичної освіти відповідно до його Статуту створюються:

¨ робочі органи — ректорат, деканати (для вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації), адміністративна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації), приймальна комісія;

¨ дорадчі органи — вчена рада (для вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації), педагогічна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації), методична рада, бюджетно-фінансова комісія тощо.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы