Права студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів

 

Студенти, курсанти, слухачі, стажисти, магістри, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

¨ навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

¨ вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм;

¨ додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

¨ продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;

¨ одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;

¨ користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

¨ доступ до інформації в усіх галузях знань;

¨ участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

¨ особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

¨ участь в об'єднаннях громадян;

¨ безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

¨ забезпечення стипендіями, гуртожитками у встановленому порядку;

¨ трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

¨ перерву у навчанні у вищих закладах освіти;

¨ користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я,

¨ захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

¨ обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування закладу;

¨ обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому ректором (директором);

¨ за дозволом деканів (завідуючих відділеннями) відвідувати заняття на інших факультетах (відділеннях) закладу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

¨ отримувати матеріальну допомогу; під час навчання без відриву від виробництва користуватися встановленими чинним законодавством пільгами;

¨ створювати фонди для студентських потреб; брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

¨ на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у встановленому порядку.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы