Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти — науково-педагогічні працівники, які приймаються на роботу на основі конкурсного відбору шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

¨ захист професійної честі, гідності;

¨ вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

¨ індивідуальну педагогічну діяльність;

¨ участь у громадському самоврядуванні;

¨ користування подовженою оплачуваною відпусткою;

¨ забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

¨ придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;

¨ одержання службового житла;

¨ підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

¨ постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

¨ забезпечувати умови для засвоєння особами, що навчаються, навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові їх здібностей;

¨ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

¨ виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

¨ готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

¨ додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

¨ захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

¨ належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

¨ підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

¨ правовий, соціальний, професійний захист;

¨ компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

¨ призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

¨ встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

¨ виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно;

¨ надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

¨ виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

¨ встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості.

Відволікання студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, а педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

  • 1. Які освітньо-кваліфїкаційні рівні підготовки юристів існують в Україні?
  • 2. Яке значення мають освітньо-кваліфікаційні характеристики для удосконалення підготовки юристів?
  • 3. На які види поділяються вищі заклади освіти?
  • 4. В чому полягають особливості ліцензування, атестації, акредитації та сертифікації вищих закладів освіти?
  • 5. Які основні підрозділи складають структуру вищого закладу освіти?
  • 6. Назвіть основні права та обов'язки студентів, педагогічних працівників.
  • 7. Які органи управління можуть існувати у вищому закладі освіти?
  • 8. Які завдання виконують органи студентського самоврядування?
  • 9. Назвіть нормативно-правові акти, які визначають систему освіти в Україні, регламентують порядок функціонування її' складових?

 

Література

 

· Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. — М., 1976.

· Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. Учеб. пособие. -К., 1988.

· Державна національна програма "Освіта* (Україна XXI століття). - К., 1994.

· Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. - М., 1997.

· Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України/За заг. ред. В. Зубка. - К., 1997.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы