Практична підготовка студентів

 

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практика студентів:

¨ є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах;

¨ передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

¨ проводиться, в першу чергу, на базі навчальних закладів, наукових установ, юридичних об'єднань, правоохоронних органів та органів державного управління, а також на підприємствах і в організаціях, установах різних галузей господарства.

Перелік видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

Основними видами практики в вищих закладах юридичної освіти є:

¨ позанавчальна, що проводиться у формі залучення студентів у вільний від планових занять час до роботи в юридичних установах та об'єднаннях, заходах з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень серед молоді тощо. Даний вид практики передбачається в річних планах та графіках проходження навчального процесу вищого закладу освіти за поданням відповідних кафедр;

¨ ознайомча, яка призначена для первинного ознайомлення студентів з різними видами юридичної діяльності, формування професійних ціннісних орієнтацій, покращання професійного відбору;

¨ стажування - є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування його теоретичної частини та перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту, з метою підготовки майбутніх спеціалістів-юристів до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи сфері професійної діяльності, набуття ними необхідних професійних навичок та умінь, збору фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної та дипломної роботи, складання державних екзаменів. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Зміст і послідовність практики визначається відповідними програмами та іншими методичними документами, які розробляються вищим закладом освіти згідно з навчальним планом, затверджуються ректором або представниками замовників-фахівців:

¨ наскрізною програмою практики, яка повинна відповідати нормативним документам Міністерства освіти України, інших міністерств та відомств, вимогам замовників, навчальному плану, освітньо-професійній програмі спеціальності, кваліфікаційній характеристиці спеціалістів;

¨ робочі програми відповідних видів практики, які зокрема містять рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти.

Практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми, визначаються вищим закладом освіти та замовниками на підготовку фахівців. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Організація, проведення, керівництво і контроль за проходженням практики студентами здійснюється керівниками вищих навчальних закладів, відповідними кафедрами або предметними (цикловими) комісіями, в окремих вищих закладах освіти — керівниками практики (завідуючими відділами практики), а в технікумах, коледжах та інших навчальних закладах еквівалентного рівня - заступником директора з практичного навчання.

Організація, проведення, керівництво і контроль за проходженням практики передбачає:

¨ контроль за підготовленістю баз практики;

¨ розподіл студентів на практику з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання;

¨ проведення перед початком практики організаційних заходів: інструктажів про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного плану, індивідуального завдання, тем курсових і дипломних робіт, методичних рекомендацій та інших);

¨ інформування студентів про встановлену систему звітності з практики, а саме: письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, порядок оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

¨ призначення базами практики керівників практики, визначення їх обов'язків;

¨ контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

¨ контроль виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку, ведення табелю відвідування студентами бази практики;

¨ складання заліків з практики тощо.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, може передбачатися практика тривалістю до одного місяця.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програм практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання, як правило, у формі письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики, а також складають залік. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається студентом на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Залік приймається у студентів комісією на базах практики в останні дні її проходження, або у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який отримав від комісії негативну оцінку з практики, відраховується з вищого навчального закладу.

Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. Усім студентам-практикантам державних вищих закладів освіти на період практики, що проводиться за межами місця знаходження вищих закладів сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку, а також їх проїзд залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад, проживання у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы