Рецензування, підготовка та проведення захисту письмової роботи

 

Рецензування письмових робіт.

Відгуки та рецензії наукового керівника, консультанта та рецензента про письмову роботу, їх виступи на захисті письмової роботи є необхідним елементом її творчого та критичного обговорення, гарантом виконання встановлених вимог та об'єктивності оцінки.

У відгуках (рецензіях) встановлюється актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих висновків і рекомендацій, їхня достовірність, повнота і новизна, надаються рекомендації щодо їх використання а також робиться висновок про відповідність письмової роботи встановленим вимогам, вказується на її зв'язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Об'єктивність оцінки обґрунтованості основних положень роботи, їх достовірності, новизни та значущості, залежить від повноти висвітлення позитивних і негативних сторін роботи, зокрема аналізу ключових проблем, висновків й тверджень, шляхів використання результатів, завершеності змісту та якості оформлення дослідження.

Відгук наукового керівника роботи пишеться в довільній формі із зазначенням рівня підготовки студента за даною навчальною дисципліною або до наукової діяльності чи виконання професійних функцій за спеціалізацією юридичної діяльності:

¨ ступінь самостійності у виконанні роботи;

¨ новизну поставлених наукових, навчальних та практичних питань, оригінальність шляхів їх вирішення;

¨ вміння використовувати нормативно-правові акти та правозастосовчі рішення, наукову та навчально-методичну літературу;

¨ ступінь оволодіння методами дослідження;

¨ повноту і якість розробки теми;

¨ логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладання матеріалу;

¨ відповідність вимогам державного стандарту освіти;

¨ можливість практичного застосування висновків, рекомендацій роботи;

¨ висновок про відповідність вимогам та оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Для оцінки рівня наукової та практичної значущості результатів, розробок і рекомендацій, викладених у письмовій роботі, використовують рецензії юридичних установ та організацій, органів державної влади, громадських об'єднань, політичних партій.

У рецензії, крім тих питань, які тотожні питанням змісту відгуку, звертається увага на визначення актуальності проблеми для правотворчої та правозастосовчої практики, врахування вимог відповідних керівних документів, висновки, пропозиції та рекомендації, можливості їх практичного застосування.

Якщо встановлено суттєві порушення вимог до підготовки та оформлення письмових робіт (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту письмової роботи обраній темі дослідження чи спеціалізації, спеціальності підготовки), у відгуку чи рецензії мають бути вказані конкретні причини, через які письмова робота не рекомендується до захисту.

Відгук (рецензія) не повинен складатися з короткого формального висновку про те, що письмова робота відповідає встановленим вимогам, або мати невизначений характер і містити формулювання, подібні до "значний науковий інтерес", "суттєвий внесок", "крок до вирішення проблеми" і.т.ін.

Відгуки (рецензії) особисто підписуються їх авторами, за необхідністю офіційно засвідчуються.

Копії письмових відгуків (рецензій) видають студентам не пізніше, ніж за десять днів до захисту письмової роботи.

Під час виступу на захисті письмової роботи, як правило, оголошується повний текст відгуку (рецензії).

 

Підготовка до захисту

Завершена письмова робота разом з відгуками керівника і рецензента подається на кафедру, а в подальшому, в залежності від виду письмової роботи, у Державну кваліфікаційну чи екзаменаційну комісію разом з довідкою деканату факультету про виконання студентом навчального плану та оцінками з теоретичних дисциплін, курсових робіт, навчальної практики, а також іншими матеріалами, які характеризують наукову та практичну цінність роботи (друковані статті з теми дослідження, тези наукових доповідей, акти впровадження результатів роботи в практику та ін.)

Після завершення роботи готується доповідь на захист, яка не повинна перевищувати за часом 12-15 хвилин і у якій висвітлюється:

¨ обґрунтування актуальності теми дослідження;

¨ мета, завдання, об'єкт, предмет, проблема та гіпотеза дослідження;

¨ методологія та результати дослідження;

¨ елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях;

¨ труднощі, з якими довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення, гіпотези не знайшли підтвердження;

¨ відповіді на основні зауваження наукового керівника та рецензента.

На захист можуть готуватися на великих аркушах паперу власні схеми, таблиці, діаграми, графіки тощо.

 

Орієнтовний порядок проведення захисту письмової роботи

Захист розпочинається, як правило, доповіддю студента, яка може читатися з написаного тексту, але краще - розповідатися.

Після доповіді студентові задаються питання членами комісії і присутніми. Запитання можуть бути пов'язані з темою роботи, а можуть бути значно ширші від теми роботи, оскільки захист має своєю метою виявити не лише знання з теми дослідження, але й рівень загальної підготовки студента з навчальної дисципліни або випускника з обраної спеціальності.

Після відповіді на всі питання головою комісії зачитується відгук про роботу та рецензію на її.

Члени комісії чи присутні у своїх виступах висловлюють свою думку щодо письмової роботи та рівня підготовки студента.

На всі зауваження, що викладені у відгуках та рецензіях, виступах під час захисту роботи, студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді.

Хід захисту фіксується в протоколі засідання комісії.

Оцінка виставляється на закритому засіданні комісії й оголошується ЇЇ головою студенту і всім присутнім на відкритому засіданні.

Кращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурси і виставки, на конференції, а також до друку в студентських збірниках.

Захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі 2 роки, дипломні (кваліфікаційні) - 5 років.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

  • 1. Які види навчальних занять та самостійної роботи студента використовуються у вищих закладах юридичної освіти? Які є особливості підготовки студентів до кожного з них?
  • 2. Яке значення мають контрольні заходи для удосконалення підготовки юристів?
  • 3. За наявністю яких умов та у якому порядку здійснюється переведення студентів до інших вищих закладів освіти чи на інші напрями підготовки, спеціальності, форми навчання?
  • 4. У яких випадках студент може бути відрахований з вищого закладу освіти?
  • 5. Яким нормативно-правовим актом визначається порядок працевлаштування випускників державних вищих закладів освіти?
  • 6. Які види письмових робіт виконуються студентами під час навчання? Основні вимоги до них?
  • 7. Які основні заходи містить підготовка, виконання та захист письмових робіт?
  • 8. Як визначаються тема та предмет дослідження, яке здійснюється студентом під час виконання письмових робіт?
  • 9. Охарактеризуйте основні вимоги, що пред'являються до структури та тексту письмової роботи?

10. Яким чином здійснюється підготовка до захисту письмової роботи та 'її захист?

 

Література

 

· Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. -к., 1997.

· Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. -М., 1989.

· Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). - К., 1994.

· Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов: Учебное пособие.- К., 1989.

· Мангейм Джарол Б., Рич Ричард К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. - М." 1997.

· Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. - К., 1997.

· Моключенко АГ. Кваліфікаційна робота. — К., 1995.

· Одерій Л.П. Оцінка в міжнародній системі освіти: Методологія та інструментарій. — К., 1995. Ш Швиденко В.Й. Удосконалення науково-дослідної роботи студентів / /

· Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. Вип. 3. - K., 1995. - с. 144-146. .

· Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1988.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы