Місце цивільного процесуального права у системі права України

 

Цивільне процесуальне право як складова загальної системи українського права перебуває у певному зв'язку з його іншими галузями, які взаємодіють між собою. Визначальним для цивільного процесуального права є встановлення конституційним правом принципів організації та діяльності суду в нашій країні, а також основ правового становища громадян, у тому числі й у взаємовідносинах із судом.

Найбільш тісно цивільне процесуальне право пов'язане з такими галузями права, як цивільне, сімейне, трудове, земельне, інші галузі матеріального права, оскільки перше забезпечує примусове виконання порушених, оспорюваних чи невизнаних норм матеріального права.

Отже, цивільне процесуальне право є формою, яка забезпечує життєдіяльність норм матеріального права, захист та їх примусову реалізацію.

На зв'язок цивільного процесуального права з іншими галузями вказує ст. 15 ЦПК, в якій визначається цивільна юрисдикція суду. Взаємозв'язок між цивільним матеріальним і процесуальним правом дістає безпосередній вияв в окремих інститутах і нормах. Так, норми цивільного права визначають обставини, сукупність юридичних фактів, що становлять підставу позову, предмет доказування і підлягають з'ясуванню у цивільному судочинстві при розгляді конкретної справи. Урегульовані ЦК форми правочинів визначають і допустимість засобів доказування в цивільному судочинстві.

Цивільне процесуальне право взаємодіє з кримінальним процесуальним правом. Ці галузі об'єднує, перш за все, те, що вони регулюють суспільні відносини, пов'язані зі здійсненням правосуддя в Україні. Як одне, так і друге процесуальне право регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері здійснення правосуддя, вони побудовані на одних і тих самих принципах, мають одну конституційну основу. Цивільні та кримінальні справи розглядає один і той самий суд (місцевий загальний суд) незалежно, гласно, державною мовою судочинства із забезпеченням права на захист тощо. Цивільне процесуальне право і кримінальне процесуальне право мають рівнозначні інститути в доказовій діяльності та стадії судочинства. Відмінність цивільного процесуального права від кримінального процесуального полягає у предметі правового регулювання і у методі державного примусу, що їх застосовує суд до порушників норм цивільного та кримінального права.

Досить наближеними до цивільного процесу є господарський та адміністративний процеси. Цей зв'язок обумовлений спільністю задач загальних, господарських, адміністративних судів по захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів. У цивільному, господарському та адміністративному процесах багато спільних інститутів: розгляд і вирішення справ здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; суди порушують провадження у справі не інакше як за позовною заявою і не можуть виходити за межі позовних вимог. Основною відмінністю цивільного процесуального права від господарського процесуального та адміністративного процесуального права є визначена компетенція (юрисдикція) суду щодо розгляду та вирішення тих чи інших справ.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы