Порядок сплати судового збору

 

Об'єктом справляння судового збору в судах у порядку цивільного судочинства є процесуальні документи, чіткий і повний перелік яких встановлений ст. З Закону № 3674-VI.

Основним об'єктом справляння судового збору є позовні заяви та інші заяви (наприклад заяви у справах окремого провадження, заяви про видачу судового наказу тощо), передбачені процесуальним законодавством.

Судовий збір справляється також за подання до суду апеляційної та касаційної скарг на судові рішення, заяв про: перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; перегляд судових рішень ВСУ (крім заяви, поданої з підстави, визначеної у п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК); та за видачу судами документів.

За подання інших заяв і скарг судовий збір не сплачується. Це, зокрема:

 • 1) заяви про перегляд ВСУ судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • 2) заяви про скасування судового наказу;
 • 3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • 4) заяви про поворот виконання судового рішення;
 • 5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • 6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 • 7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
 • 8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • 9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • 10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • 11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • 12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • 13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 • 14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, та/або органи опіки та піклування, або служби у справах дітей (ч. 2 ст. З Закону № 3674-VI).

Судовий збір може сплачуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку та справляється за місцем розгляду справи. Судовий збір обчислюється у гривнях і копійках. За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. Документ про сплату судового збору додається до позовної заяви, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду, до інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору.

Розміри ставок судового збору визначаються відповідно до ст. 4 Закону № 3674-УІ і встановлюються у таких розмірах:

за подання до суду позовної заяви майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру МЗП і не більше 3 розмірів МЗП; позовної заяви немайнового характеру - 0,1 розміру МЗП;

при зверненні до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу - 0,1 розміру МЗП; у разі поділу майна при розірванні шлюбу - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру МЗП і не більше 3 розмірів МЗП;

за подання до суду позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме позовної заяви немайнового характеру - 0,2 розміру МЗП; позовної заяви про відшкодування моральної шкоди - визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з правилами, передбаченими для подання позовних заяв майнового характеру.

У справах наказного провадження встановлена спеціальна ставка судового збору: за подання заяви про видачу судового наказу - п'ятдесят відсотків ставки, що обчислюється виходячи з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження; за подання апеляційної скарги на судовий наказ 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні.

Ставки судового збору за подання: заяви у справах окремого провадження; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду визначаються у розмірі 0,1 МЗП.

За подання до суду апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами ставка судового збору встановлюється у розмірі 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

Ставка судового збору при зверненні до суду з касаційною скаргою на рішення суду, заявою про приєднання до касаційної скарги на рішення суду, заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України встановлюється у розмірі 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви або скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

Ставка за подання заяви про скасування рішення третейського суду і заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду судового збору становить 0,5 і 0,2 розміру МЗП відповідно.

За видачу судами документів судовий збір справляється у таких розмірах:

 • 1) за повторну видачу копії судового рішення 1 гри за кожний аркуш копії;
 • 2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа - З гри;
 • 3) за роздрукування технічного запису судового засідання - 5 грн за кожний аркуш тексту на папері формату А4;
 • 4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання - 15 грн;
 • 5) за виготовлення копії судового рішення у разі коли особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" - 1 грн за кожний аркуш копії.

Ціна позову як один із критеріїв обчислення розміру ставок судового збору обумовлена заявленою матеріально-правовою вимогою позивача до відповідача і визначається:

 • 1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується;
 • 2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
 • 3) у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не більше, ніж за шість місяців;
 • 4) у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 • 5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки;
 • 6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
 • 7) у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 • 8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 • 9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
 • 10) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог (ст. 80 ЦПК).

Особливості справлянь судового збору в окремих категоріях справ Судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі залежно від ціни позову, вказаної заявником. Якщо визначена позивачем у позовній заяві ціна позову явно не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої або з поверненням переплаченої суми судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи. У випадку звернення до суду із заявою про збільшення позовних вимог або пред'явлення нових вимог особі треба сплатити недоплачену суму судового збору (частини 2-3 ст. 80 ЦПК). У разі зменшення розміру позовних вимог частина переплаченого судового збору повертається.

З позовних заяв, що мають одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового характеру, і за ставками, встановленими для позовних заяв немайнового характеру. Так, з позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється як за розірвання шлюбу, так і за поділ майна.

У випадках вибуття із справи первісного позивача і заміни його правонаступником судовий збір сплачується правонаступником, якщо збір не був сплачений первісним позивачем.

Судовий збір за подання зустрічних позовних заяв, а також із заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними вимогами справляється на загальних підставах.

За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується знову на загальних підставах. При цьому, коли у зв'язку із залишенням позову без розгляду сума судового збору підлягала поверненню, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.

У випадках виділення судом однієї або кількох з об'єднаних позовних вимог в окреме провадження судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок його розміру не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.

За подання позову разом кількома позивачами до одного або кількох відповідачів судовий збір обчислюється виходячи із загальної суми позову і сплачується позивачами пропорційно частці поданих кожним із них вимог окремим платіжним документом.

Виходячи із загальної суми лозову судовий збір справляється у таких випадках: подання позову одним позивачем до кількох відповідачів; об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог (ст. 6 Закону № 3674-VI).

У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову (ч. 4 ст. 82 ЦПК).

Від сплати судового збору, з метою забезпечення більш повного доступу фізичних та юридичних осіб до правосуддя, звільняються:

 • 1) позивачі - за позовами про стягнення заробітної плати і за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
 • 2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;
 • 3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;
 • 4) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники-за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 • 5) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
 • 6) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав;
 • 7) органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
 • 8) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
 • 9) в інших випадках, передбачених ст. 5 Закону № 3674-VI.

Крім того суд, враховуючи майновий стан сторони, своєю ухвалою може відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Якщо в установлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява залишається без розгляду (п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК) або витрати стягуються за судовим рішенням у справі у разі коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону № 3674-УІ незадовільне матеріальне становище сторони також може бути підставою для зменшення судом розміру судового збору або звільнення від його сплати.

Закон № 3674-УІ допускає можливість повного чи часткового повернення судового збору в таких випадках:

 • 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 • 2) повернення заяви або скарги;
 • 3) відмови у відкритті провадження у справі;
 • 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, коли такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
 • 5) закриття провадження у справі (ст. 7).

Повернення сплаченої суми судового збору відбувається виключно за ухвалою суду.

У випадку зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом, судовий збір повертається у розмірі зайво внесеної суми; в інших випадках -повністю.

Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы