Фіксування цивільного процесу

 

Фіксування цивільного процесу є однією з гарантій його гласності як основоположного принципу правосуддя. Це означає обов'язковість процесуального оформлення документів, які фіксують процесуальні дії суду, сторін та інших учасників цивільного процесу, а також обставини (факти) при розгляді справи.

Фіксування цивільного процесу здійснюється шляхом: фіксування судового засідання технічними засобами (ст. 197 ЦПК); ведення журналу судового засідання (ст. 198 ЦПК); складання протоколу про окремі процесуальні дії (ст. 200 ЦПК).

Фіксування судового засідання технічними засобами. Повне фіксування судового розгляду справи за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснює секретар судового засідання або, за розпорядженням головуючого, інший працівник апарату суду. Разом з тим, якщо відповідно до положень ЦПК розгляд справи здійснюються судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, а також у разі неявки всіх цих осіб у судове засідання, фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється.

Технічний запис судового засідання здійснюється на носій інформації (касета, дискета тощо), який є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. На вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду технічний запис судового засідання може відтворюватися повністю або частково.

За клопотанням особи, яка бере участь у справі, за плату, розмір якої визначається відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, також має право отримати в електронному вигляді копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу (судового засідання, окремих процесуальних дій).

Журнал судового засідання. Секретар судового засідання одночасно з фіксуванням технічними засобами веде журнал судового засідання. У ньому зазначаються такі відомості: 1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання; 3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 4) порядковий номер вчинення процесуальної дії; 5) назва процесуальної дії; 6) час вчинення процесуальної дії; 7) інші відомості, передбачені ЦПК.

Журнал судового засідання негайно після судового засідання підписується секретарем судового засідання і приєднується до справи.

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з технічним записом судового засідання, журналом судового засідання і в разі виникнення у них зауважень щодо неповноти або неправильності запису в них подати до суду протягом трьох днів з дня проголошення

Фіксування цивільного процесу

рішення у справі свої письмові зауваження. Головуючий одноособово розглядає ці зауваження без проведення судового засідання не пізніше трьох днів з дня їх подання і в разі їх задоволення (частково чи повністю) або відхилення постановляє відповідну ухвалу.

В разі пропуску строку, встановленого для подання зауважень, і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. У цьому випадку зауваження приєднуються до справи, а їх наявність, відповідно, враховується судом апеляційної або касаційної інстанції.

Протокол про окремі процесуальні дії складається під час вчинення поза судовим засіданням певної процесуальної дії, яка може супроводжуватися застосуванням відповідних технічних засобів.

У протоколі щодо вчинення окремих процесуальних дій зазначаються, зокрема: рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії; час початку вчинення процесуальної дії; найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання; справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків; відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків; усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали; заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків; усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультації та висновки спеціалістів; докази, а в разі коли докази не додаються до справи, - номер, дата і зміст письмових доказів, опис доказів; час закінчення вчинення процесуальної дії; інші відомості, визначені ЦПК.

Протокол оформлюється не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії і приєднується до справи. (Див. рис. 17)

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы