Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

 

Суб'єктами права оскарження судових рішень у цивільних справах ВСУ з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, є сторони та інші особи, які брали участь у справі.

У випадках, встановлених законом, із заявою про перегляд судових рішень можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси і брати участь у цих справах (статті 3,45 ЦПК).

Згідно зі ст. 121 Конституції України, ст. 36і Закону України "Про прокуратуру", ч. 2 ст. 45 ЦПК прокурор має право звернутися із заявою про перегляд судових рішень ВСУ і в тому випадку, коли він не брав участі у справі.

Оскільки перелік осіб, яким надано право на подання заяви про перегляд судових рішень ВСУ, визначається законом, то не мають права на подання заяви про такий перегляд особи, які не брали участі у справі, але вважають, що суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Заяву про перегляд судового рішення у цивільних справах із підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подано особою, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного (ч. 2 ст. 354 ЦПК).

Виходячи зі змісту ст. 354 ЦПК об'єкт перегляду ВСУ судових рішень залежить від підстави подання відповідної заяви.

Так, у разі подання особою заяви про перегляд судових рішень у цивільних справах з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК, об'єктом перегляду є судові рішення у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку, тобто після ухвалення ВССУ судового рішення за наслідками розгляду касаційної скарги.

Разом з тим, постановлення касаційною інстанцією ухвали про скасування рішення судів нижчих інстанцій з передачею справи на новий розгляд не означає остаточного вирішення спору у справі й застосування норм матеріального права для вирішення спору по суті, тому відповідні ухвали не можуть переглядатися в порядку, передбаченому гл. 3 розд. V ЦПК (п. 7 постанови ВССУ від 30.09.2011 р. № 11).

Заяву про перегляд постановлених із процесуальних питань ухвал ВССУ з підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, може бути подана за одночасної наявності двох умов: 1) ухвала перешкоджає провадженню у справі (зокрема залишає касаційну скаргу без розгляду, закриває касаційне провадження); 2) судом (судами) касаційної інстанції неоднаково застосовано одні й ті самі норми матеріального права.

Тому не можуть бути об'єктами перегляду ухвали суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. У даному випадку заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження (ч. З ст. 354 ЦПК).

Якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, об'єктами перегляду є судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду справи, при вирішенні якої були допущені порушення Україною міжнародних зобов'язань, що встановлено міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. У такому випадку не вимагається, щоб рішення суду, про перегляд якого подається заява, було переглянуто в касаційному порядку. Такі заяви можуть бути подані на будь-які рішення у цивільних справах, а також із підстав порушення норм процесуального права (п. 2 постанови ВССУ від 30.09.2011 р. № 11).

Заява про перегляд судових рішень подається до ВСУ через ВССУ протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, щодо перегляду якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропущення зазначених строків з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Це питання вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, і за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала. Якщо особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення, не порушує питання про поновлення пропущеного строку, а також якщо у поновленні строку було відмовлено, - заява про перегляд судового рішення запинається без розгляду (ч.3ст. 356 ЦПК).

Заява подається у письмовій формі, і в ній зазначаються: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) конкретні, різні за змістом, судові рішення, и яких мас місце неоднакове застосування судом (сулами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; 4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій її. 2 ч. І ст. 355 ЦПК; 5) вимоги особи, яка подає заяву; 6) у разі необхідності - клопотання; 7) перелік матеріалів, які додаються.

Також до заяви додаються документ про сплату судового збору (крім випадку подання заяви на підставі н. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК) та копії таких документів: самої заяви про перегляд судових рішень відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі: судових рішень, про перегляд яких подано заяву; різних за змістом судових рішень, у яких мас місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, чи клопотання особи про витребування копії такою рішення в органу, відповідального за координацію виконаний рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подача заяву про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1ст. 355 ЦПК.

Якщо ж заява подається представником, до неї має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.

Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до ВССУ, реєструється у день її надходження і не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. визначеному автоматизованою системою документообігу суду (ч. 1 ст. 359 ЦПК).

Протягом трьох днів з дня отримання заяви суддя-доповідач перевіряє дотримання вимог щодо її форми та л місту. У випадку порушення вимог щодо оформлення заяви, а також у разі несплати суми судового збору суддя-доповідач письмово повідомляє заявника про ці недоліки та призначає строк, протягом якого заявник зобов'язаний їх усунути.

Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день її первинного подання до ВССУ. В іншому випадку заява повертається заявнику. Суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення заяви також у випадку, коли заяву подано особою, яка не має права на її подання, або заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи, або є ухвала ВССУ про відмову в допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав (ч. 4 ст. 359 ЦПК).

Постановлення відповідної ухвали не перешкоджає заявнику повторно звернутися до суду в разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду (наприклад, робиться посилання на інші рішення судів касаційної інстанції). У разі отримання заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, і за відсутності підстав для її повернення, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи (ч. 6 ст. 359 ЦПК).

Питання про допуск справи до провадження вирішується протягом п'ятнадцяти днів з дня відповідної заяви (а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії) колегією у складі п'яти суддів ВССУ.

Колегія суддів формується за допомогою автоматизованої системи документообігу суду і не може включати суддів, які прийняли рішення, що оскаржується.

Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, і в ній мають наводитися належні обґрунтування її прийняття.

Протягом п'яти днів з дня постановлення ухвали про допуск справи до провадження оригінал ухвали разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до ВСУ. Копія цієї ухвали надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.

Якщо при вирішенні питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, ВССУ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та, за необхідності, вирішує питання про витребування справи. Розгляд справи в даному випадку здійснюється колегією у складі п'яти суддів ВССУ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку (ч. 4 ст. 360 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы