Джерела цивільного процесуального права

 

Джерелами цивільного процесуального права є нормативні акти, в яких закріплені правила, що врегульовують порядок організації та здійснення правосуддя в цивільних справах.

Таким джерелом, насамперед, є Конституція України, якою встановлені основи організації і діяльності суду, правовий статус громадян у цивільному судочинстві. Відповідно до ст. 8 Конституції України її норми мають найвищу юридичну силу. Всі закони та підзаконні нормативні акти приймаються на основі та відповідно до Конституції України.

Відповідно до ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Тому його рішення, в яких наведене тлумачення процесуальних норм, теж є джерелом цивільного процесуального права.

Закон України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 р. встановлює порядок врегулювання приватноправових відносин, в яких хоча б один елемент пов'язаний з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український. В питаннях визначення застосування права; процесуальної правоздатності та дієздатності іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб; підсудності судам України справ з іноземним елементом; виконання судових доручень; визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів тощо застосовується саме цей Закон.

Джерелами цивільного процесуального права насамперед є: Цивільний процесуальний кодекс України, яким врегульовано порядок судочинства в цивільних справах. Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким встановлені мета і завдання правосуддя, методи і форми його здійснення, система органів правосуддя, основні засади організації та діяльності органів правосуддя в Україні.

До джерел цивільного процесуального права належать також інші кодекси і закони України, якими визначені окремі положення цивільного процесу:

  • o Цивільний кодекс Украйні встановлює окремі правила допустимості доказів у цивільних справах, склад осіб, які мають право на порушення справи в суді про визнання правочину недійсним, окремі аспекти цивільної юрисдикції суду та ін.;
  • o Сімейний кодекс визначає склад осіб, які мають право на порушення справи в суді про позбавлення батьківських прав, обов'язкову участь органів опіки і піклування у деяких справах із сімейних правовідносин, тощо;
  • o Кодекс законів про працю України визначає юрисдикцію суду у трудових справах:
  • o Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" врегульовує форми адвокатської діяльності в цивільному судочинстві;
  • o Закон України "Про прокуратуру" регламентує питання участі прокурора в цивільному процесі тощо.


Джерелами цивільного процесуального права г також укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, інструкції міністерств і відомств, міжнародні договори і угоди, які визначають порядок співробітництва між національними й іноземними органами юстиції.

Важливе значення для однакового розуміння і правильного застосування норм цивільного процесуального права мають роз'яснення, що налаються постановами Пленуму Верховного Суду України. Вони не мають нормативного характеру, але с обов'язковими для судів, інших органів і посадових осіб, котрі застосовують норми права, щодо яких подані такі роз'яснення.

Дія норм цивільного процесуального права у часі, просторі. Визначення меж дії норм цивільного процесуального права мас винятково важливе значення, оскільки це безпосередньо впливає на процедуру справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб і держави.

Дія в часі полягає в тому, що провадження н цивільних справах ведеться відповідно до цивільних процесуальних законів, які діють на час розгляду справи, здійснення окремих процесуальних дій. Цивільний процесуальний закон може мати зворотну силу тільки у випадку, коли в самому законі це прямо передбачене. Закон, який встановлює нові процесуальні обов'язки, скасовує чи звужує процесуальні права, належні учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не маг зворотної дії в часі .

У просторі - провадження в судах України ведеться за цивільними процесуальними законами України. В окремих випадках на території України може застосовуватися норми права іноземної держави і. навпаки, норми права України -судами іноземної держави.

Щодо кола осіб цивільний процесуальний закон поширюється на усіх фізичних осіб, юридичних осіб, державу (ст. ст. І, 30 ЦПК), іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб (розділ X ЦПК) та інших суб'єктів цивільних процесуальних відносин на засадах рівності.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы