Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація

 

Принципи цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою і в сукупності становлять єдину систему. При цьому, з одного боку, кожен з принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь в цілому чи окрему стадію, інститут, а з іншого - між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства. Дія одного принципу обумовлює дію інших, а жоден з принципів не може існувати окремо від їх сукупності.

Принципи цивільного процесу в умовах незалежної України динамічно розвиваються, і сучасне цивільне процесуальне право та врегульоване ним цивільне судочинство побудовані на демократичних принципах.

В юридичній літературі прослідковується п'ять основних підходів до класифікації принципів цивільного процесуального права.

За формою нормативного закріплення принципи поділяються на;

 • o закріплені Конституцією України;
 • - закріплені законодавством про судочинство.

До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, належать:

 • - здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124);
 • o територіальність і спеціалізація побудови системи судів загальної юрисдикції (ст. 125);
 • o здійснення правосуддя суддею одноособово, колегією суддів, а також за участю народних засідателів (ч. 2 ст. 129);
 • o незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129);
 • o законність (п. 1 ст. 129);
 • o рівність усіх учасників процесу перед законом і судом (п. 2 ст. 129);
 • o змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості (п. 4 ст. 129);
 • o гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (п. 7 ст. 129) тощо.

За роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів правовідносин принципи поділяються на ті, які визначають:

 • o процесуальну-правову діяльність суду і органів судового виконання;
 • o процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу.

За предметом регулювання принципи цивільного процесуального права поділяються на:

 • o принципи організації правосудця (судоустрою і судочинства);
 • o функціональні принципи процесуальної діяльності(судочинство);
 • o принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об'єктивна істина та ін.);
 • o принципи, які визначають форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність та ін.).

За значимістю принципи цивільного процесуального права поділяються на:

 • o фундаментальні (диспозитивність, рівність сторін тощо);
 • o конструктивні (всі інші принципи, наприклад, усність, безперервність).

Найбільш прийнятною і практично значущою є систематизація принципів цивільного процесуального права за їх змістом і сферою поширення:

 • o загальноправові принципи - характерні для всіх галузей національного права, в тому числі і цивільно-процесуального;
 • o міжгалузеві принципи - закріплені в нормах кількох галузей права, як правило, близьких за змістом, наприклад, для кримінально-процесуального та цивільно-процесуального, господарсько-процесуального;
 • o галузеві принципи - закріплені нормами лише цивільного процесуального права.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы