Учасники виконавчого провадження, їх права й обов'язки

 

Всіх учасників виконавчого провадження (ст. 7 Закону України "Про виконавче провадження") за їх процесуальним положенням можна розділити на три групи:

 • 1) органи примусового виконання;
 • 2) особи, які беруть участь у виконавчому провадженні;
 • 3) особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій.

Органи примусового виконання виділяються серед учасників виконавчого провадження особливим становищем, обумовленим їх місцем у системі органів державної виконавчої влади. У відповідності зі ст. 2 зазначеного Закону безпосереднє виконання рішень покладається на державних виконавців районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів Державної виконавчої служби. У випадках, передбачених законом, рішення судів й інших органів про стягнення коштів виконуються податковими органами, установами банків, кредитно-фінансовими установами. Рішення зазначених органів відповідно до закону можуть виконуватись також іншими органами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Органи, організації та особи, зазначені в частині першій ст. 2, не є органами примусового виконання, крім органів і посадових осіб, що виконують рішення про залучення до кримінальної або адміністративної відповідальності (ст. З Закону України "Про виконавче провадження").

Згідно ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження" державні виконавці при здійсненні виконавчого провадження мають право:

 • 1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;
 • 2) здійснювати перевірку виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
 • 3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну;
 • 4) безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;
 • 5) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 • 6) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 • 7) за згодою власника використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна;
 • 8) звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення;
 • 9) звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз'яснення змісту документа;
 • 10) звертатися до суду з поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника- фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;
 • 11) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;
 • 12) залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання;
 • 13) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
 • 14) застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото - і кінозйомку;
 • 15) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;
 • 16) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;
 • 17) з метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;
 • 18) у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника- фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;
 • 19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб'єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача.

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. До цієї групи учасників виконавчого провадження відносяться учасники, які мають юридичну зацікавленість (сторони виконавчого провадження - стягувач, боржник, співучасники, правонаступники; представники сторін; прокурор; органи опіки і піклування).

Юридична зацікавленість зазначених осіб може бути як особистою, так і пов'язаною з виконанням ними своїх функціональних обов'язків.

Сторони. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник (ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження"). Стягувачем є фізична чи юридична особа, на користь чи в інтересах якої виданий виконавчий документ. Боржником є фізична чи юридична особа, визначена виконавчим документом і яка зобов'язана за рішенням виконати певні дії (передати майно, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) чи утриматися від їх виконання.

Співучасть. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів чи боржників. Кожний з них стосовно іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно чи може доручити участь у виконавчому провадженні одному зі співучасників.

Правонаступництво. У випадку вибуття однієї зі сторін державний виконавець зобов'язаний своєю постановою здійснити заміну цієї сторони її правонаступником, визначеним відповідно до закону. Для правонаступника всі дії, виконані до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові в тій мірі, у якій вони були б обов'язкові для сторони, яку замінив правонаступник.

Сторони у виконавчому провадженні наділені широким колом процесуальних прав. Крім прав, які належать і іншим особам (знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, представляти додаткові матеріали, висловлювати свої доводи й ін.), сторони згідно ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" наділені і додатковими правами. Стягувач вправі подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про відновлення строку виконавчої давності, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа. Обидві сторони мають право укласти мирову угоду, заперечувати на належність майна і його оцінку.

Представники сторін у виконавчому провадженні. Сторони можуть реалізовувати свої права й обов'язки у виконавчому провадженні самостійно чи через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадків, коли боржник зобов'язаний відповідно до рішення виконати певні дії особисто.

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками або органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону (ст. 9 Закону України "Про виконавче провадження").

Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку, коли він діє в інтересах громадянина або держави, якщо він представляв їх інтереси в суді, який ухвалив рішення.

Органи опіки і піклування беруть участь у виконавчому провадженні також у двох формах: 1) можуть порушити його, якщо виконується рішення, які винесені за їх заявою; 2) можуть залучатися державним виконавцем для виконання рішень про відібрання дитини (ст. 77 Закону України "Про виконавче провадження").

Особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій. До цієї групи учасників виконавчого процесу відносяться: експерти, фахівці, перекладачі, поняті, працівники органів внутрішніх справ, зберігачі майна й ін. Ці особи не володіють ні особистою, ні функціональною юридичною зацікавленістю і залучаються або допускаються державним виконавцем для надання сприяння йому в здійсненні виконавчих дій .

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы