Поняття втраченого судового провадження та підстави його відновлення

 

Під судовим провадженням розуміється сукупність процесуальних та інших документів, що утворюють матеріали справи. Окремі документи судового провадження (рішення, ухвали про закриття провадження по справі, залишення заяви без розгляду) є підставою для виникнення, зміни або припинення матеріальних прав та обов'язків осіб, що беруть участь у справі. Інші документи (журнал судового засідання, висновок експерта, документи, що були подані як докази по справі тощо) можуть містити інформацію, яка є важливою для учасників судового розгляду. Якщо виникає необхідність отримати таку інформацію, то заінтересована особа звертається з відповідною заявою до суду. Але в силу різних причин як об'єктивного характеру (які не залежать від волі людини- пожежа, повінь), так і суб'єктивного характеру (навмисні або ненавмисні дії людей, знищення провадження у зв'язку із закінченням строку зберігання документів тощо) судове провадження може бути втрачене і отримання необхідного документу стає неможливим.

Інститут відновлення втраченого провадження дозволяє особам, які брали участь у справі, відновити в особливій процесуальній процедурі документи втраченого судового провадження, необхідні їм для реалізації своїх прав і законних інтересів.

Відновлення втраченого судового провадження є самостійним інститутом цивільного процесуального права, різновидом цивільного провадження і має цілу низку особливостей, завдяки яким він відрізняється від інших видів провадження цивільних справ в загальних судах загальної юрисдикції.

За чинним законодавством України названий інститут регулюється окремим розділом IX ЦПК України (ст. ст. 402-409 ЦПК).

За цією категорією справ захищаються у суді непорушені матеріальні суб'єктивні права, свободи чи інтереси осіб, а їх процесуальні права, пов'язані із втратою судового провадження. Також порядок відновлення втраченого судового провадження не має характерних ознак позовного провадження. Тому деякі вчені відносять відновлення втраченого судового провадження до окремого провадження. В Цивільному процесуальному кодексі Російської Федерації норми, що регулюють відновлення втраченого судового провадження, розташовані в підрозділі IV "Окреме провадження".

Безпосереднім об'єктом відновлення є конкретний перелік відсутніх повністю або частково матеріалів втраченої цивільної справи. Предметом відновлення є зміст окремих процесуальних документів чи їх частин, що містились у втраченій цивільній справі2.Винятком із загального правила є положення, що виключає з об'єктів відновлення втраченого судового провадження цивільні справи, матеріали та документи з яких стали відсутніми до закінчення судового розгляду (ч. 3 ст. 406 ЦПК).

Під втратою судового провадження слід розуміти втрату заведеної судом цивільної справи, якій присвоєно певний порядковий номер та заведено статистичну картку та у якій має місце відображення усього ходу цивільного процесу, усі процесуальні акти, які супроводжували такий процес, включаючи ухвалене рішення чи ухвалу суду. Втрата провадження можлива за різних обставин, а саме: знищення справи, викрадення справи, повінь, пожежа тощо.

Причина, за якою було втрачене провадження, не впливає на вирішення питання про прийняття судом заяви про відновлення. В процедурі відновлення втраченого судового провадження не можуть бути відновлені відомості про дії учасників судового розгляду, що не були відображені в процесуальних документах.

Відновлення втраченого судового провадження може мати місце у двох випадках: 1) щодо усього судового провадження чи його частини; 2) якщо справа закінчена ухваленням судового рішення або у ній закрито провадження.

Підставами для відновлення судового провадження у цивільній справі є:

  • - повна або часткова втрата судового провадження у цивільній справі, яке закінчилося ухваленням рішення;
  • - повна або часткова втрата судового провадження у цивільній справі, провадження у якій закрито.

Із заявою про втрачене судове провадження у цивільній справі можуть звернутися особи, які брали участь у справі, або їх правонаступники, оскільки втрата провадження впливатиме на реалізацію їхніх прав щодо отримання копії рішення та його реалізації. Відновлення втраченого судового провадження може здійснюватися за ініціативою суду, коли це потрібно для вирішення іншої справи, надіслання справи до суду вищої Інстанції тощо, оскільки на суд покладено обов'язок щодо належного зберігання судових справ.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы