Застосування МХ – технології у рослинництві

 

Основною проблемою вирощування високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур є захист рослин від шкодочинних об'єктів.

За даними ФАО, потенційні втрати урожаю від шкідників, хвороб та бур'янів складають 25-0%, а в роки епіфітотій можуть досягнути до 60%. Тому сучасні технології вирощування повинні базуватися на комплексному підході щодо контролю шкідливих організмів.

Застосування мікрохвильової технології дає змогу отримувати екологічно безпечну продукцію рослинництва. Вирощування екологічно чистої продукції в рослинництві – нагальна потреба аграрного сектору України. Це гарантія успішного виходу української аграрної продукції на міжнародні ринки, шлях суттєвого збільшення валютних надходжень у державу.

Відомо, що основою отримання гарного врожаю є насіння. Обов'язковою складовою практично всіх сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур є передпосівний обробіток насіння отрутохімікатами проти різних хвороб. Щорічно на дані цілі витрачаються тисячі тонн небезпечних для людей і живої природи хімічних препаратів. У світі витрачаються отрутохімікати на сотні мільярдів доларів СІЛА, в тому числі в Україні – більш як на 1 мільярд доларів.

Передпосівна обробка насіння екологічно чистими електрогехнологічними методами (УФ та ІЧ випромінюванням) сприяє підвищенню врожайності пшениці на 21-29 г/м2, а також дає можливість скоротити споживання електроенергії при обробці насіння більше ніж у 10 разів.

Мікрохвильове поле пригнічує комплекс фітопатогенів насіння – сажку, фузарії, гнилі тощо, під час його передпосівної обробки.

Сьогодні проблема захисту рослин повинна розглядатися в загальному контексті тих процесів та тенденцій, які спостерігаються у світовому землеробстві. За роки реформування сільського господарства обсяг застосування засобів захисту рослин знизився і мас різновекторний характер. Так в загальній структурі використання засобів захисту рослин 63% належить гербіцидам; 23% – інсектицидам; 13% – фунгіцидам, частка біометоду -1 %.

Важливим є те, що мікрохвильове поле по-перше, позитивно впливає на схожість насіння, що доведено численними науково- практичними дослідженнями, по-друге, стан некондиційного насіння доводить до кондиційного за схожістю і вирішує, таким чином, проблему насінництва.

Під дією мікрохвильового поля насіння сільськогосподарських культур проходить стимуляцію, що можливо розділити на три рівні – енергетичний, функціональний та інформаційний. їх сумарна дія на насіння активізує обмінні процеси в насінні, які пов'язані із його біоенергетикою, схожістю та енергією росту. У результаті активізуються процеси вегетації рослин та їх урожайних властивостей. Крім того, насіння одночасно знезаражується від фітопатогенів, а значить, дає змогу господарству економити значні кошти на протруювачах насіння.

Одним із резервів підвищення урожайності сільськогосподарських культур є мікрохвильова технологія (МХ-технологія), завдяки якій можна скорочувати застосування пестицидів при захисті від шкодочинних об'єктів. За даними науково-дослідних установ дана технологія ефективна на більше ніж 38 культурах – зернових, олійних, технічних, овочевих, баштанних, кормових, луб'яних та інших.

Мікрохвильова технологія – одне з тих досягнень науки та техніки, які в процесі свого розвитку вийшли далеко за межі первісних задумок. Так, актуальна, але все ж локальна технологічна задача передпосівного знезараження зерна від патогенів за допомогою МХ-обробки, з часом трансформувалася в глобальну задачу підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні, виробництва екологічно чистої продукції та застосування її в інтегрованій системі захисту сільськогосподарських культур.

Випробування МХ-технології проводилось в багатьох науково- дослідних установах. Наприклад, Селекційно-генетичний інститут (м. Одеса) – дослідження застосування мікрохвильової технології проводились під керівництвом доктора сільськогосподарських наук М. О. Кіндрука на трьох сортах озимої пшениці – Вікторія, Альбатрос, Федорівна. Під час оцінювання структури рослин дослідні зразки переважали контроль за довжиною колосу, кількістю зерен в колосі, масою 1000 зернин. Польова схожість обробленого елітного насіння в порівнянні з контролем (насіння без обробки мікрохвильовим полем) зросла на 10-12%, а урожай відповідно збільшився на 9,9,12,5 і 32,3%.

На дослідних полях Одеського інституту агропромислового виробництва після обробки насіння мікрохвильовим полем урожай пшениці збільшився у сортів Одеська-267 на 7,5%, Нікосія на 8,9 %, Лада на 16,4%. Урожай гороху на площі 17 гектарів в умовах жорсткої засухи 2002 року перевищив контроль на 51%. Огірки сортів Смак та Сєвєрянін дали прибавку, відповідно 2,8 т/га та 7,5 т/га.

За словами доктора сільськогосподарських наук А. Н. Гончарова з Інституту овочівництва і баштанництва, мікрохвильова технологія цікавить овочівників передусім як стимулятор життєздатних сил насіння, енергії проростання, збільшення польової схожості, що має велике значення для овочівництва і баштанництва. Інститутом спільно із Південною філією відділення промислової радіоелектроніки встановлено, що мікрохвильове поле суттєво впливає на схожість та енергію проростання насіння. Так, в залежності від культури, схожість підвищується на 7,0-29,4%. При цьому значно покращується його якість, що дуже важливо для овочевобаштанної галузі України. Одночасно в урожаї підвищується вміст сухих речовин, загального цукру, аскорбінової кислоти, b-каротину та інших корисних сполук. Особливо важливим є те, що в урожаї овочевих та баштанних культур в 1,5 разу зменшується вміст нітратів і важких металів. Це відкриває широку перспективу застосування обладнання для мікрохвильового обробітку насіння овочевих і баштанних культур для виробництва екологічно безпечної і чистої продукції в Україні, яка буде конкурентоспроможна на внутрішньому і міжнародному ринках.

В агрофірмі “Розкішна” Кіровоградської області в 2003 році (критичний за вологістю рік) за рахунок використання установки з обробки насіння мікрохвильовим полем додатково отримали на невеликій експериментальній ділянці 159 тонн зерна, в тому числі дали прибавку соя (20,7%), ячмінь (25,2%) і ріпак (33,3%). У 2004 році додатковий урожай склав 2165 тонн – 1150 тонн пшениці та 1015 тонн ярого ячменю.

Рослини із обробленого насіння мають підвищену польову схожість, добре розвинену кореневу систему, і, що особливо важливо, дають стало високі урожаї у порівнянні із контролем (рослини із необробленого насіння). З цього приводу, вражають наведені на конференції показники, коли лише в одній агрофірмі ''Алекс”, що в Запорізькій області, за один 2004 рік застосування мікрохвильової технології дало додатково 3860 т насіння.

Крім того, слід зазначити, що застосування такої технології не виключає повністю застосування хімічних препаратів.

МХ-технологія може стати ефективним інструментом в покращанні екологічної ситуації в Україні, в процесі широкого її застосування в сільськогосподарському виробництві.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы