Підготовка до написання та написання роботи

 

Написання роботи здійснюється на підставі погодженого з науковим керівником розгорнутого плану-конспекту роботи, який у стислому узагальненому вигляді відтворює основний зміст ЇЇ складових частин (вступу, назви і змісту розділів чи глав, висновків).

При підготовці до написання роботи особлива увага звертається на забезпечення якості змістовної сторони викладу матеріалу: логічність і послідовність, повноту і репрезентативність, тобто широту використання нормативних та наукових джерел, загальну грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам, список літератури і зміст додатків тощо.

Письмову роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті (перший варіант), що дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення з власної ініціативи та у зв'язку з зауваженнями наукового керівника.

Для полегшення подальшого кінцевого оформлення письмової роботи рекомендується дотримуватися таких вимог:

¨ написання чорнового варіанту роботи на окремих аркушах паперу, з однієї сторони, з полями (приблизно шириною 3-4 см), чорнилом, чітко і розбірливо, що забезпечує можливість внесення зауважень або пропозицій керівником роботи або у подальшому - необхідних доповнень до тексту на полях або на зворотній стороні аркуша;

¨ навіть чорновий варіант повинен бути підготовлений своєчасно (а не в останні дні встановленого терміну здачі) й відповідно до плану роботи, причому кожен розділ роботи доцільно виконувати повністю, прагнучи до його завершеності, формулюючи висновки і роблячи наступний перехід до нового розділу.

¨ матеріали роботи доцільно розподіляти на змістовні частини (розділи, глави і параграфи), які відокремлюються заголовками та нумеруються відповідним чином; .

¨ назви розділів роботи повинні бути стислими, чіткими, синтаксично різноманітними у побудові речень, послідовно та точно відображати внутрішню логіку її змісту;


¨ об'єм чорнового варіанту не повинен набагато перевищувати встановлений для чистового варіанту;

¨ якщо в роботі використовуються цитати, цифрові дані чи згадуються твори або запозичуються думки з праць інших авторів, близьких до оригіналу, то слід обов'язково робити бібліографічні посилання на джерела;

¨ слід звернути увагу на літературну обробку кожного речення, вибір необхідних формулювань, які просто, чітко, коротко й доступно виражають зміст викладених питань. Не варто вживати як тільки складні синтаксичні конструкції, так й надмірно короткі, лаконічні фрази, не зв'язані між собою логічно, з наявним подвійним тлумаченням і т.ін.

¨ рекомендується не вживати слова І вирази-штампи типу "на всі сто відсотків", "на даний момент" і т.п., уникати частих повторень слів чи словосполучень, дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів;

¨ слід уникати ведення викладу матеріалу від першої особи однини: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку" і т.ін. — чи множини: "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо", "Ми маємо" і т.д. Допускається вживання означено-особових речень: "спостерігаємо", "встановлюємо", "маємо на увазі" чи використання виразів типу: "на наш погляд", "на нашу думку", "на думку автора роботи" або "проведені досліди підтвердили..." чи "...дають підстави вважати, робити висновки..." і т.ін.

¨ ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем особи, яке згадується в тексті.

Виконана в чорновому варіанті робота подається на перегляд науковому керівникові, а його зауваження та пропозиції використовуються для удосконалення роботи. Після перевірки та уточнення назв розділів, параграфів, додатків, послідовності розміідення матеріалу, обгрунтованості висновків та рекомендацій, їх остаточного погодження з керівником оформлюється чистовий варіант роботи.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы