Фіксування судового засідання. Судові протоколи

 

Фіксування судового процесу є однією з гарантій його гласності як основоположного принципу правосуддя. Це означає обов'язковість процесуального оформлення документів, які фіксують процесуальні дії суду, сторін та інших учасників цивільного процесу, а також обставини (факти) при розгляді справи. У зв'язку з цим суди мають забезпечити суворе виконання вимог ст.ст. 197-200 ЦПК України про порядок складання та оформлення журналів і протоколів та їх зміст.

Фіксування судового процесу технічними засобами - це технічний запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіо-фонограми судового засідання. Порядок роботи з технічними засобами регулюються Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 р. № 84.

Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, однак вони не мають офіційного характеру.

Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду, який повинен мати навички роботи із звукозаписувальним технічним засобом, мати сертифікат про проходження курсу навчання за темою "Технічне фіксування судового процесу".

Технічне фіксування судового процесу починається з моменту відкриття судового засідання до його закінчення. Однак, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень ЦПК України розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Після закінчення судового засідання секретар того ж дня створює архівну та робочу копії фонограми. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета тощо) приєднується до матеріалів справи (робоча копія) і є додатком до журналу судового засідання.

На вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду здійснюється повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання, тобто прослуховування змісту фонограми. Для прослуховування фонограм судових засідань особами, які беруть участь у справі у суді повинно бути обладнано робоче місце. Ознайомлення здійснює працівник апарату суду. Для ознайомлення осіб, що беруть участь у справі, повинна використовуватись лише робоча копія фонограми.

За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особи, які беруть участь у справі, мають право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу. Для цього архіваріус створює копії фонограми. Розмір судового збору за роздрукування та видачу копії технічного запису судового засідання встановлюється Законом України "Про судовий збір".

Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами ведеться журнал судового засідання. Якщо фіксування технічними засобами може здійснювати як секретар судового засідання, так і інший працівник апарату суду, то вести журнал судового засідання може тільки секретар судового засідання.

Журнал судового засідання відображає склад учасників процесу, хід судового засідання, процесуальні дії та строки в які вони були вчинені. Ця інформація дозволяє суду апеляційної та касаційної інстанції отримати загальне уявлення про дотримання цивільного процесуального законодавства при здійсненні правосуддя. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості: рік, місяць, число і місце судового засідання; найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судці, секретаря судового засідання; справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі; порядковий номер вчинення процесуальної дії; назва процесуальної дії; час вчинення процесуальної дії; інші відомості, визначені ЦПК України. Враховуючи те, що журнал судового засідання ведеться паралельно із здійсненням технічного запису, то немає потреби детально зазначати зміст кожної процесуальної дії. Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання.

Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи. Додатком до журналу судового засідання виступає відеозапис ходу та результатів процесуальних дій, проведених в режимі відео-конференції (ч. 7 ст. 158і ЦПК України). Такий відеозапис після закінчення судового засідання також приєднується до матеріалів справи.

Важливою гарантією для осіб, які беруть участь у справі є не тільки право на ознайомлення із технічним записом (включаючи аудіо-та відеозапис) та журналом судового засідання, але й можливість подавати зауваження щодо них. Так, сторони та інші особи, які беруть участь у справі можуть подати письмові зауваження на технічний запис та журнал судового засідання у випадку якщо буде встановлено неповноту або неправильність їх запису. Це право може бути здійснене протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі.

Під неповнотою запису розуміють не відображення усіх процесуальних дій, які вчинялися під час судового засідання або відображення їх частково. Під неправильністю запису слід розуміти невідповідність запису в журналі судового засідання та технічного запису змісту процесуальних дій, які фактично вчинялися.

Зауваження щодо технічного запису та журналу судового засідання розглядаються одноособово головуючим після закінчення розгляду справи, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь не пізніше трьох днів з дня їх подання. За результатами розгляду зауважень постановляється ухвала. Такою ухвалою посвідчується задоволення зауважень (частково чи повністю) або їх відхилення.

У разі пропуску строку подання зауважень особа може заявити клопотання про поновлення строку для їх подання. При цьому необхідно подати докази поважності причин пропуску. У разі відсутності підстав для поновлення строку головуючий залишає зауваження без розгляду.

У разі неможливості розгляду зауважень у встановленому порядку (зокрема, не задоволена судом заява про поновлення пропущеного строку на подання зауважень, закінчився строк повноважень судді) вони приєднуються до справи, а їх наявність відповідно враховується судом апеляційної або касаційної інстанції (п. 35 постанови ПВСУ від 12.06.2009 р. №2).

Певні процесуальні дії можуть вчинятись поза судовим засіданням. У таких випадках процесуальні дії фіксуються складенням протоколу. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби, зокрема можуть застосовуватись звуко-, відеозапис, фотографування, які повинні бути додані до протоколу.

У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості: рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії; час початку вчинення процесуальної дії; найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання; справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків; відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків; усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали; заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків Спеціалістів; докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів; час закінчення вчинення процесуальної дії; інші відомості, визначені ЦПК України.

Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії. Після чого протокол приєднується до справи.

ЦПК України передбачає складання протоколу під час вчинення такої процесуальної дії як огляд доказів за їх місцезнаходженням (ст. 140). Крім вищезазначених відомостей протокол про огляд доказів за їх місцезнаходженням повинен бути підписаний всіма особами, які беруть участь в огляді.

Законом не вирішено питання можливості подання зауважень на протокол окремої процесуальної дії, але при проведенні огляду доказів учасники цивільного процесу, які беруть участь у цій процесуальній дії, можуть зробити свої зауваження чи застереження, засвідчивши їх своїми підписами у самому протоколі.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы