Відкриття касаційного провадження

 

Після реєстрації касаційної скарги, вона не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, який протягом трьох днів зобов'язаний вирішити такі питання:

  • - про відкриття або відмову у відкритті касаційного провадження чи залишення касаційної скарги без руху;
  • - уразі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі витребувати справу;
  • - надіслати копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі;
  • - встановити строк протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу;
  • - за наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду;

Подання касаційної скарги не є безумовною підставою для відкриття касаційного провадження.

З часу одержання касаційної скарги суддя-доповідач вирішує питання чи є підстави для відкриття касаційного провадження. А саме, суддя-доповідач повинен перевірити:

  • 1) чи передбачено законом можливість касаційного оскарження рішень та ухвал судців першої чи апеляційної інстанції;
  • 2) наявність в особи, яка подає скаргу права на касаційне оскарження судового рішення;
  • 3) чи дотримано строк на подання касаційної скарги;
  • 4) відповідність касаційної скарги вимогам закону щодо форми, змісту та чи додано до неї додатки;
  • 5) чи сплачено в повному розмірі та у визначеному порядку судовий збір.

Якщо під час вирішення судом питання про відкриття касаційного провадження буде виявлено, що касаційна скарга не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 326 ЦПК України, а також не сплачено судовий збір, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху (ч. 2 ст. 328 ЦПК України). В ухвалі про залишення касаційної скарги без руху суддя-доповідач зазначає підстави залишення скарги без руху, про що повідомляє скаржника і надає йому строк для усунення недоліків (ч. 1 ст. 121 ЦПК України). У разі невиконання вимог визначених в ухвалі суду про залишення скарги без руху, суддя-доповідач постановляє ухвалу про визнання касаційної ухвали не поданою та її повернення.

Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, у встановлених ст. 325 ЦПК України, і особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані не поважними. У цьому разі строк на повторне подання заяви про поновлення строку не може перевищувати або бути меншим ніж 30-днів з дня отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху (п. 3.1 ч. III ст. 328 ЦПК України).

Подання заяви по спливу 30-ти днів тягне за собою постановлення ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження. Суд відмовляє також у відкритті касаційного провадження, якщо касаційна скарга подана прокурором, органом державної влади чи місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили незалежно від поважності причин пропуску.

Суддя-доповідач розглядаючи клопотання зацікавленої особи про відкриття провадження відмовляє у її відкритті, якщо: справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства; справа не переглядалася в апеляційному порядку; є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу; є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу; касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи (п.п. 1-5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України).

Підставами передбаченими п. 1 ч.4 ст. 328 ЦПК України можуть бути подання касаційної скарги на рішення чи ухвали судів Не може бути підставою для відмови у відкритті касаційного провадження розгляд місцевим та апеляційним судом справи, що не відноситься до їх юрисдикції. В цьому випадку необхідно відкрити провадження, розглянути справу скасувати рішення і закрити провадження (п. З ч. І ст. 344 ЦПК України).

Обов'язковою умовою права на касаційне оскарження є перегляд рішення (ухвали) суду першої інстанції в апеляційному суді. Недотримання цієї вимоги є підставою для відмови у відкритті касаційного провадження.

При вирішенні питання про відмову у відкритті провадження з підстав передбачених п. З ч. 4 ст. 328 ЦПК України необхідно враховувати чи провадження закрите у зв'язку з відмовою саме цієї особи від касаційної скарги і щодо того ж самого рішення (ухвали).

Підставою для відмови у відкритті провадження є також наявність ухвали про відхилення касаційної скарги розглянутої касаційним судом, і в разі визнання ним, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права. Така ухвала є підставою для відмови у відкритті провадження лише за умови, що вона містить ознаки тотожності щодо особи скаржника та предмету оскарження.

Розглядаючи питання про відмову у відкритті касаційного провадження з підстави передбаченої п. 5 ч.4 с. 328 ЦПК України суд не дає оцінки та не вирішує питання чи касаційна скарга є обґрунтованою, він лише перевіряє чи у касаційній скарзі зазначено про порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Навпаки, оцінка наявності та наслідків неправильного застосування норм матеріального права є предметом судової діяльності під час попереднього розгляду та розгляду справи.

Підстави для відмови у відкритті провадження передбачені ст. 328 ЦПК України є вичерпними і виключними та розширеному тлумаченню не підлягають. Тому суддя-доповідач переконавшись, що підстав для відмови у відкритті провадження немає, постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження.

У тому випадку, якщо суддя-доповідач постановив ухвалу про повернення касаційної скарги або відмову у відкритті касаційного провадження, він зобов'язаний направити копії ухвали та додані до неї матеріали особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається у суці касаційної інстанції.

До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які брали участь у справі на стороні скаржника та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки. Обов'язковою умовою права на приєднання є тотожність мотивів та вимог скаржника і осіб, які подають заяву про приєднання. У заяві про приєднання можуть бути викладені додаткові доводи та уточнення щодо порушення норм процесуального права чи неправильного застосування норм матеріального права.

Якщо заява про приєднання до касаційної скарги містить і інші вимоги або посилання на інші мотиви, ніж ті, що зазначені в касаційній скарзі, то така заява є окремою касаційною скаргою і вона залишається без руху. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду справляється судовий збір 70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70% ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми (п. 9 ч. II ст. 4 Закону України "Про судовий збір"). Про сплату судового збору необхідно подати відповідні документи.

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження. Цивільно-процесуальним кодексом України не передбачено права зацікавленої особи ставити питання про поновлення строку на доповнення чи зміну касаційної скарги.

Важливою гарантією можливості особи розпоряджатися своїми правами є право відкликати або відмовитися від скарги. Реалізувати своє право на відкликання касаційної скарги особа може до початку її розгляду, а відмовитися до закінчення розгляду.

Про відкликання касаційної скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги не перевіряючи мотивів її подання (ч. II ст. 330 ЦПК України).

Питання про прийняття відмови особи від касаційної скарги розглядається судом і не пов'язується з його обов'язком перевіряти чи не порушуються у зв'язку з такою відмовою права інших осіб, а про правові наслідки прийняття відмови від касаційної скарги зобов'язаний повідомити заявника. Про відмову від касаційної скарги суд постановляє ухвалу про прийняття відмови та закриття провадження у справі. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається (ч. 5 ст. 330 ЦПК України). За наявності інших касаційних скарг продовжує розгляд справи.

При задоволенні заяв про відкликання касаційної скарги чи відмови від касаційного провадження втрачається можливість розгляду заяви про приєднання, оскільки така заява без касаційної скарги не має самостійного правового значення. У випадках відкликання касаційної скарги та закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повернення судового збору не передбачено.

Касаційна скарга на рішення (п. 1 ч. І ст. 324 ЦПК України) має бути розглянута протягом одного місяця, а на ухвали (п. 2 ч. І ст. 324 ЦПК України) протягом 15-ти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі. У ці строки необхідно здійснити наступні процесуальні дії: підготовку справи до касаційного розгляду; попередній розгляд справи; розгляд справи.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы