Розгляд справи Верховним Судом України

 

Після отримання ВСУ ухвали про допуск справи до провадження вона разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження і не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

Протягом наступних трьох днів суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі. Після відкриття провадження суддя-доповідач здійснює підготовку справи до розгляду ВСУ. З цією метою він згідно із ст. 360і ЦПК: виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду; вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень; вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у ВССУ; доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при ВСУ підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах; визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення у суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду; застосовує інші можливості для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

Закон встановлює п'ятнадцятиденний строк з дня відкриття провадження, протягом якого суддя-доповідач повинен здійснити зазначені підготовчі дії (ч. 2 ст. 360і ЦПК).

Після закінчення підготовки справи до розгляду вона відповідно до ч. 8 ст. 3602 ЦПК має бути розглянута ВСУ в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

У ВСУ справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що призвело до ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у цивільних справах ВСУ, яке визнається правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу.

Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат ВСУ, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. У такому випадку засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат ВСУ.

Справа про перегляд судового рішення у зв'язку з порушенням Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, що було встановлено міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною (п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК), розглядається на спільному засіданні всіх судових палат ВСУ. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу ВСУ, визначеного законом (ч. 2 ст. 3602 ЦПК).

Розгляд справи, зокрема відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків, здійснюється відповідно до правил, встановлених гл. 4 розд. III ЦПК "Судовий розгляд". Не є перешкодою для судового розгляду справи неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи.

Після проведення зазначених процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, які приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі подання такої заяви обома сторонами першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка була неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади (ч. 5ст. 3602 ЦПК).

Після закінчення заслуховування пояснень суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Повноваження верховного суду України

За наслідками розгляду справи ВСУ може прийняти одну з таких вмотивованих постанов: 1) про повне або часткове задоволення заяви; 2) про відмову в задоволенні заяви.

Постанова приймається більшістю голосів від складу суду, а ті судді, які не погоджуються з постановою, можуть викласти окрему думку, що додається до постанови.

Суд приймає постанову про задоволення заяви у разі наявності однієї з підстав для подання заяви про перегляд судових рішень, передбачених ст. 355 ЦПК.

Якщо за наслідками розгляду суд установив, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

У разі перегляду судового рішення у справі з підстави, визначеної п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення (частини 2-3 ст. 3604 ЦПК).

Рішення ВСУ, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Останні зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням ВСУ.

Рішення ВСУ не пізніше десяти днів з дня їх прийняття підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті ВСУ (ч. З ст. 3607 ЦПК).

У всіх інших випадках ВСУ приймає постанову про відмову в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Постанова ВСУ про відмову в задоволенні заяви або про повне або часткове задоволення заяви є остаточною і може бути оскаржена лише на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК.

Протягом п'яти днів з дня закінчення розгляду справи постанова ВСУ має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі. (Див. рис. 28)

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы