Порядок подання та розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

 

Право на звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами мають сторони та інші особи, які беруть участь у справі, або правонаступники цих осіб у разі коли спірні правовідносини допускають правонаступництво. Згідно із Законом України "Про прокуратуру" та ч. 2 ст. 45 ЦПК із заявою до суду про зазначений перегляд може звернутися прокурор (ст. 36і).

З метою вирішення питання щодо наявності підстав для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у справі, розглянутій без участі прокурора, прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.

Інші органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, не мають права звертатися до суду із заявою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, а також брати участь у такому перегляді, якщо вони не брали участі у справі.

У разі звернення із заявою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами особи, яка не брала участі у справі, але вважає, що суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки, суддя ухвалою відмовляє в прийнятті такої заяви. У такому випадку особа має право звернутися до суду з апеляційною або касаційною скаргою із заявленням клопотання про поновлення строку на оскарження.

Які ж судові рішення можуть бути об'єктом перегляду?

Згідно з ч. 1 ст. 361 ЦП К об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами є рішення або ухвали суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ. Таким чином, за нововиявленими обставинами можуть бути такі судові рішення:

  • - рішення суду першої інстанції (у тому числі заочні або додаткові рішення) у будь-якій справі, незалежно від виду провадження, що набрали законної сили, а також рішення суду апеляційної та касаційної інстанції, якими рішення було змінено або ухвалено нові рішення;
  • - ухвали, що набрали законної сили і якими було закінчено розгляд справи, а саме: ухвали сулу першої інстанції про закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду: відмов) в задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду: скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого листа та відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду; ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції про скасування судового рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду.

Ухвали суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції, якими скасовано судове рішення і направлено справу на новий розгляд, ухвали суду апеляційної інстанції про підмову у відкритті апеляційного провадження, ухвали суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження не ухвалами, якими закінчено розгляд справи, тому вони не можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Разом з тим, якщо ухвалою касаційної суду були скасовано частково з передачею справи на новий розгляд до сулу першої або апеляційної інстанції, в тій частині, його залишено без змін, перегляд за нововиявленими обставинами.

У зв'язку з нововиявленими обставинами також може бути переглянуто чи змінено судовий наказ, який набрав законної сили.

Якщо в одне провадження об'єднано декілька позовних вимог, рішення може бути переглянуто тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин (п. 2 Постанови від 30.03.2012 р. № 4).

Про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу в зв'язку з ново-виявленими обставинами подається заява в письмовій формі, яка за змістом повинна відповідати вимогам статей 119,120 ЦПК щодо оформлення заяв до суду першої інстанції. У заяві мають бути зазначені: найменування суду, якому адресується заява; ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження; інші особи, які брали участь у справі; дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву; нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення; посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.

Згідно зі ст. 362 ЦПК належним чином оформлена заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.

Зазначений строк обчислюється:

  • - щодо істотних для справи обставин, які не були і не могли бути відомі особі на час розгляду справи, - з дня встановлення особою, яка звертається до суду, цих обставин. При цьому особа має право звернутися до суду з заявою, поданою за цієї підстави, не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням, що переглядається, законної сили. У разі якщо така заява подана до суду після закінчення цього строку, суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку (ч. 1 ст. 362 ЦПК);
  • - з дня набрання законної сили вироком у кримінальній справі, яким встановлено: завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
  • - якщо підставою перегляду є скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, - з дня набрання законної сили рішенням, яким здійснено це скасування;
  • - у випадках встановлення КСУ неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, - з дня ухвалення КСУ відповідного рішення (ч. 2 ст. 362 ЦПК).

Якщо особа звертається до суду із заявою про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами після закінчення встановлених процесуальних строків, заява залишається без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що її подала, не знайде підстав для поновлення строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 363 ЦПК заява про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами подається і розглядається тим судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ, якими було закінчено розгляд справи (ч. 1 ст. 363 ЦПК), тобто під судом, який постановив ухвалу, розуміється суд першої інстанції, ухвалою якого закінчено розгляд справи, а також і відповідний апеляційний або касаційний суд, ухвалою якого при перегляді в апеляційному чи касаційному порядку закінчено розгляд справи з іншими наслідками, ніж наставали за оскарженими судовими рішеннями.

Таким чином, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень апеляційної чи касаційної інстанції, якими змінено або ухвалено нове рішення, здійснюється судом, який змінив або ухвалив нове рішення.

У випадку, коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишено без змін, його перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом першої інстанції, який ухвалив це рішення.

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції своєю ухвалою скасував судове рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду, то перегляд цієї ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом, який постановив таку ухвалу (п. 16 Постанови від 30.03.2012 р. № 4).

Згідно з ч. 2 ст. 363 ЦПК ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з ново-виявленими обставинами втрачає законну силу.

Заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, що надійшла до належного суду, передається судді, який визначається автоматизованою системою документообігу суду за правилами, передбаченими ч. З ст. 11і ЦПК.

Протягом трьох днів після надходження заяви до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам, встановленим ст. 364 ЦПК, і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами (ст. 364і ЦПК).

У разі невідповідності заяви зазначеним вимогам або якщо зі змісту заяви і доданих до неї документів неможливо встановити дату, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про відкриття або встановлення нововиявлених обставин, суд, відповідно до вимог ст. 121 ЦПК, має залишити заяву без руху та надати заявникові строк для усунення недоліків.

Після відкриття провадження у справі суддя надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі.

Заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні в одному провадженні зі справою, в якій винесені рішення чи ухвала, що підлягають перегляду. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання відповідно до положень гл. 7 розд. І ЦПК. Однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розгляд заяви здійснюється судом за правилами, встановленими ЦПК для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.

Особа, яка подала заяву, виступає в процесі як заявник і дає пояснення першою. Інші особи, які беруть участь у справі, при розгляді заяви мають той процесуальний статус, що вони мали під час розгляду справи, судове рішення в якій просить переглянути заявник.

Якщо заяву подано прокурором в інтересах громадянина або держави, він дає пояснення першим, а потім - особа, в інтересах якої подано заяву.

За результатами розгляду заяви суд може застосувати одне з таких повноважень: скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення; або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

У разі скасування у зв'язку з нововиявленими обставинами ухваленого судом апеляційної інстанції нового рішення справа розглядається ним на загальних підставах за раніше поданою апеляційною скаргою. Оскільки ст. 307 ЦПК не передбачено право суду апеляційної інстанції передавати справу на новий розгляд після скасування судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами то при новому розгляді справи суд керується правилами розгляду справи судом першої інстанції, з винятками й доповненнями, встановленими главами ЦПК щодо апеляційного провадження та провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

У випадку скасування у зв'язку з нововиявленими обставинами ухваленого судом касаційної інстанції нового рішення справа розглядається

Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

цим судом на загальних підставах за раніше поданою касаційною скаргою. При розгляді касаційної скарги та скасуванні ухвалених судових рішень суд має виходити з положень ч. 1 ст. 335 ЦПК та передати справу на новий розгляд з урахуванням вимог ст. 338 ЦПК, а за відсутності таких умов - застосувати інші повноваження, передбачені ст. 336 ЦПК (п. 19 Постанови від 30.03.2012 р. № 4).

Ухвалене судом судове рішення за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами має бути мотивованим та відповідати вимогам статтей 210, 215 ЦПК. Зокрема, в ньому зазначаються: дата ухвалення і зміст судового рішення, що переглядалося, висновки суду з приводу наявності чи відсутності нововиявлених обставин, а також фактичні дані, з яких суд при цьому виходив.

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому ЦПК для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. Наприклад, якщо ухвала про залишення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення була постановлена судом першої інстанції, вона може бути оскаржена у суді апеляційної інстанції. Якщо відповідна ухвала була постановлена судом апеляційної інстанції, - скарга подається до суду касаційної інстанції.

З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі (ч. З ст. 365 ЦПК). (Див. рис. 29)

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы