Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ

 

У процесі судового розгляду цивільних справ можуть виникати обставини суб'єктивного і об'єктивного характеру, які перешкоджають суду розглянути справу по суті і постановити рішення в першому судовому засіданні або роблять неможливим його постановления взагалі у даній справі. За наявності одних обставин розгляд судом справи переноситься на інший точно визначений строк, при виникненні інших - тимчасово припиняється провадження на невизначений строк до усунення таких обставин, за наявності третіх- провадження в справі закінчується без ухвалення рішення.

Отже, ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ можливі в процесуальних формах тимчасового припинення здійснення процесуальних дій у справі і закінчення провадження в ній без постановления судового рішення.

Тимчасове припинення здійснення процесуальних дій настає внаслідок відкладення розгляду справи і зупинення провадження в справі.

Закінчення провадження без постановления судового рішення настає в результаті закриття провадження у справі і залишення заяви без розгляду.

Відкладення розгляду справи полягає в тому, що розгляд справи в даному судовому засіданні не провадиться, а переноситься судом на призначений ним день нового судового засідання. Відкладення розгляду справи викликається різними обставинами: неявкою осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу; необхідністю залучення до справи додаткового доказового матеріалу, заміни відведеного судді, перекладача тощо. Отже, при відкладенні розгляду справи вчиняються процесуальні дії, спрямовані на усунення обставин, які стали підставою для відкладення. Такі обставини визначені у ч.8 ст. 130, ч.ч.1,2 ст. 169, ст. .191, ч.3ст. 224, ч.1 ст. 305 ЦПК України і не носять вичерпного характеру.

Про відкладення розгляду справи суд постановляє ухвалу. В ухвалі зазначаються мотиви та строк відкладення і які процесуальні дії належить виконати на усунення обставин, що викликали відкладення, які б забезпечили розгляд справи в новому судовому засіданні, про призначений день і час якого також зазначається в цій ухвалі.

Зупинення провадження в справі настає за певних об'єктивних обставин, точно визначених нормами цивільного процесуального права. Розгляд справи припиняється тимчасово, на невизначений строк. Настання одних обставин породжує обов'язок суду зупинити провадження в справі, настання інших- (факультативне) право зупинити провадження.

Згідно ст. 201 ЦПК України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:

 • 1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;
 • 2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі;
 • 3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;
 • 4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;
 • 5) призначення або заміни законного представника сторони чи третьої особи у випадках, передбачених цивільно-процесуальним законодавством;
 • 6) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави;
 • 7) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення.

Відповідно до цивільно-процесуального законодавства, а саме ст. 202 ЦПК України, суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

 • 1) перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;
 • 2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
 • 3) перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;
 • 4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
 • 5) призначення судом експертизи;
 • 6) направлення судового доручення щодо збирання доказів. Відповідно цивільно-процесуального законодавства, ст. 205 ЦПК

України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

 • 1) справа не піддягає розгляду в порядку цивільного судочинства; 2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 • 3) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
 • 4) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;
 • 5) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або повернув справу на новий розгляд до третейського суду, який ухвалив рішення, але розгляд справи у тому самому третейському суді вияви вся неможливим;
 • 6) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 • 7) ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі. Згідно ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:
 • 1) заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
 • 2) заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • 3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;
 • 4) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді;
 • 5) позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;
 • 6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді;
 • 7) особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
 • 8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у ЦПК України, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
 • 9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы