Поняття та особливості провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

 

Перегляд рішень або ухвал суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з ново-виявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу і становить собою сукупність процесуальних дій суду та осіб, які беруть участь у справі, спрямовану на встановлення наявності або відсутності обставин, зазначених у ч. 2 ст. 361 ЦПК України, для повторного перегляду справи у порядку касаційного провадження у випадках, встановлених цивільним процесуальним законом, та усунення встановлених у зв'язку з цим порушень законності постановлених судових рішень..

У літературі немає єдиної думки щодо характеру такого перегляду. Одні автори вважають, що це - стадія цивільного процесу1, інші - що це вид судового провадження в цивільному процесі .

Варто погодитися з першою точкою зору і вважати, що перегляд рішень або ухвал суду, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу, а не видом провадження у цивільному процесі.

Стадія перегляду судових рішень і ухвал, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є однією із самостійних кінцевих стадій цивільного процесу і може бути, як це випливає з ч. 1 ст. 361 ЦПК, у всіх трьох видах провадження. Для настання цієї стадії необхідні, як правило, такі стадії цивільного процесу: відкриття провадження у справі, провадження у справі до судового розгляду, стадія судового розгляду, стадія перегляду судових рішень і ухвал у апеляційному порядку. Стадія перегляду судових рішень або ухвал, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами може наставати після їх перегляду в касаційному порядку. На стадії апеляційного та касаційного перегляду означених рішень може і не бути. Для цього достатньо, щоб закінчилися строки апеляційного оскарження і ці судові рішення, ухвали або судовий наказ набрали законної сили.

Перегляд судових рішень і ухвал, що набрали законної сили, якими закінчено розгляд справи, а також судового наказу и зв'язку з нововиявленими обставинами має певні загальні риси з переглядом рішень і ухвал, а також судового наказу в касаційному порядку. Об'єктом перегляду судових рішень і ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, як і перегляду в касаційному порядку, є судові рішення та ухвали, що набрали законної сили, а також судовий наказ. Ухвали і рішення апеляційної та касаційної інстанції будуть об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами тоді, коли такими судовими актами змінюється рішення суду першої інстанції, виноситься нове рішення, закривається провадження у справі або залишається без розгляду позов.

Об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути рішення, ухвала суду в цілому. Але в деяких випадках об'єктом перегляду може бути і кожна з його частин, тому може бути переглянуте рішення в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин.

Водночас перегляд рішень і ухвал, а також судового наказу за ново-виявленими обставинами та перегляд у касаційному порядку різняться за підставами перегляду; за судовими органами, що здійснюють перегляд справ; за порядком перегляду; за повноваженнями суду; за строками подання заяви.

Підставами для порушення провадження у зв'язку із нововиявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК України є:

 • 1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 • 2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення;
 • 3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
 • 4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
 • 5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Питання про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення нововиявлених обставин до істотних можна вважати їх спроможність вплинути на кінцевий результат вирішення справи.

Умовно можна виділити такі характерні риси нововиявлених обставин:

 • 1. З об'єктивних причин ці обставини повинні бути невідомими заінтересованим особам, та виявлені тільки після набрання судовим рішенням законної сили;
 • 2. Вони є істотними для справи, тобто такими, що можуть вплинути на кінцевий результат розгляду та вирішення справи;
 • 3. Вони повинні об'єктивно існувати на момент розгляду і вирішення цивільної справи та постановлення відповідного судового рішення;
 • 4. Це мають бути тільки обставини, факти, а не докази.

Не можуть бути визнані нововиявленими нові обставини (такі, що виникли чи змінилися після ухвалення рішення), а також ті, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені при всебічному та повному дослідженні судом обставин справи.

Наступною підставою для перегляду рішень, ухвал суду у зв'язку з нововиявленими обставинами є встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення. Ці обставини мають існувати на момент винесення відповідного судового рішення, про їх недостовірність не повинні знати заявник або суд. Крім того, вони мають тягнути за собою винесення у справі неправильного рішення чи ухвали.

Особливістю цих обставин є те, що їх одержують з чітко визначених законом джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, має бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці є непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановленням вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т. зв. нереабілітуючими обставинами. Тоді постає закономірне питання: чи можуть вважатися нововиявленими обставинами такі діяння суду чи інших учасників цивільного процесу?

Щодо цього Пленумом Верховного Суду України у постанові № 1 від 27 лютого 1981 року "Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили" дано такі роз'яснення: у випадках, коли відносно особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі в силу закону не може бути закінчене постановленням вироку (в зв'язку із закінченням строків давності, внаслідок акта амністії, помилування, недосягнення віку кримінальної відповідальності, у зв'язку зі смертю), на підтвердження наявності вказаних обставин суд може врахувати постанову слідчих органів за результатами розслідування, проведеного в порядку кримінального судочинства, якщо вона винесена у суворій відповідності з законом. Тобто, суд при розгляді питання про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами може взяти до уваги такі обставини.

Третьою підставою є скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду. В такому разі необхідно, щоб скасування відбулося після набрання рішенням, ухвалою законної сили, оскільки факти, які були встановлені скасованими актами, повинні мати на момент їх винесення преюдиціальне значення для суду.

Четвертою підставою для перегляду є встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. Наприклад, рішенням Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року у справі щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України визнані неконституційними ряд положень ЦПК 1963 р. ("Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам"). Тому об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути рішення, ухвали, постановлені раніше у цій категорії справ.

22 березня 2012 року згідно з Законом України "Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду" від 22 березня 2012 року до підстав перегляду рішення чи ухвали суду було включено як підставу встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення.

Отже, як нововиявлені можуть розглядатися обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, які існували на час ухвалення рішення, настановлення ухвали суду, але про них не знали і не могли знати заявник і суд.

Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для їх перегляду (ст. 362 ЦПК). Зазначений строк обчислюється:

 • - у випадку наявності істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи - з дня встановлення таких обставин. Днем установлення цих обставин є день, коли ці обставини стали відомі заявникові. Ці обставини підлягають доказуванню;
 • - у випадку, якщо мали місце завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення, а також встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення - з дня, коли набрав законної сили вирок у кримінальній справі стосовно цих фактів;
 • - у випадку скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасоване судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
 • - у випадку, якщо Конституційним Судом України встановлена неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане - з дня ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України.

Процесуальною гарантією забезпечення інтересів осіб, які беруть участь у справі, у разі пропуску строку з поважних причин є право на його поновлення.

Рішення чи ухвали переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який їх постановив. Ухвала суду апеляційної і касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу, подання на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає свою силу (ст. 363 ЦПК України).

Згідно ст. 364 ЦПК України заяви про перегляд рішень або ухвал у зв'язку з нововиявленими обставинами подаються відповідно до вимог ЦПК України щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.

У заяві вказуються:

 • 1) найменування суду, якому адресується заява;
 • 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
 • 3) інші особи, які брали участь у справі;
 • 4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
 • 5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;
 • 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі.

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.

Заяву про перегляд рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами суд розглядає у судовому засіданні в одному провадженні зі справою, по якій винесені це судове рішення чи ухвалу. Заявник і інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, але їх неявка не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення заяви і скасування рішення чи ухвали в зв'язку з нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні, якщо заява необґрунтована.

Після скасування рішення, ухвали справа розглядається судом у порядку, встановленому ЦПК України, починаючи з попереднього судового засідання.

Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з ново-виявленими обставинами втрачає законну силу.

Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими цивільно-процесуальним законодавством.

Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.

Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена в загальному порядку (ст. 366 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы