Гласність судового розгляду

 

Згідно зі ст. 129 Конституції України основним принципом судочинства є гласність судового процесу і його повна фіксація технічними засобами.

Під принципом гласності необхідно розуміти обов'язкову присутність під час розгляду справи осіб, які беруть участь у справі, вільний доступ у зал судового засідання всіх громадян, які мають бажання послухати процес, а також право вказаних осіб робити письмові записи.

Ніхто не може бути обмежений у праві на одержання в суді усної чи письмової інформації про результати розгляду його судової справи (ст. 11 Закону "Про судоустрій і статус суддів"). У відповідності до ст. 11 Закону "Про судоустрій і статус суддів" і ст. 6 ЦПК України розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи.

Таким чином, у залежності від осіб, які можуть бути ознайомлені з діяльністю суду, можна відокремити для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (гласність у вузькому розумінні), та гласність для осіб, які не беруть участі у справі (гласність у широкому розумінні).

Реалізацією положень принципу гласності є правила глави 7 розділу 1 ЦПК України "Судові виклики і повідомлення". Окрім цього, процесуальним законодавством установлено наслідки порушення правил принципу гласності: рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, котрі належним чином не повідомлені про час і місце судового засідання.

Формою гласності судового процесу, крім обов'язкового повідомлення осіб про час і місце розгляду їх справи, є відкритий судовий розгляд справи. Значення відкритого розгляду полягає в тому, що такий розгляд забезпечує виховні та профілактичні функції судочинства, сприяє зниженню суб'єктивізму суддів та дозволяє всім бажаючим упевнитися, що встановлені законом процедури розгляду справ дотримуються. Закритий судовий розгляд є винятком із принципу гласності лише у широкому розумінні, оскільки сторони та інші особи, які беруть участь у справі, належним чином повідомляються про розгляд та можуть бути присутніми у судовому засіданні, а в разі необхідності мають право бути присутні свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі (ч. 5 ст. 6 ЦПК України).

Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може призвести до розголошення державної або іншої охоронюваної законом таємниці, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність. Таке положення національного законодавства відповідає Міжнародному пакту про громадянські та політичні права та Європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини.

Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених ЦК України. Це правило застосовується при дослідженні звуко- і відеозаписів такого самого характеру.

Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов'язаний постановити мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно. Розгляд справи у закритому судовому засіданні провадиться з додержанням усіх правил цивільного судочинства.

Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.

Гласність полягає у праві бути присутніми у залі судового засідання представників засобів масової інформації. Засоби масової інформації не вправі здійснювати будь-який вплив на суддів та їх незалежність, в чому виявляється взаємозв'язок із принципом незалежності суддів.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд проводився у закритому судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповідної справи.

Хід судового засідання фіксується технічними засобами. Порядок фіксування судового засідання технічними засобами встановлюється ЦПК України. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом.

Згідно зі ст. 304 ЦПК України процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції проводиться за правилами, встановленими для розгляду справ судом першої інстанції, за окремими винятками і доповненнями, встановленими розділом 5 глави 1 ЦПК України. Встановлені ЦПК України винятки не стосуються дії принципу гласності, тому справа і в апеляційному суді розглядається у відкритому судовому засіданні в складі трьох професійних суддів.

Процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом врегульовано ст. 333 ЦПК України, провадження у зв'язку переглядом рішення Верховним Судом України - ст. 360-2 ЦПК України, але прямо не передбачає відкритого розгляду справи, тому є доцільним закріпити це в ЦПК України. Порядок перегляду постанов суду у зв'язку з нововиявленими обставинами також не містить правил про відкритий судовий розгляд.

Принцип гласності судового розгляду пов'язаний із принципом законності цивільного процесу, оскільки своєю реальною дією сприяє постановленню законного та обґрунтованого рішення.

Як висновок необхідно наголосити, що принцип гласності не повинен вичерпуватися тільки проведенням відкритих судових засідань та обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Гласність в аспекті права на інформацію необхідно розглядати як реальну можливість всіх ознайомлюватися з рішеннями судів. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу як на приклад на опублікування судової практики Верховного Суду України, на практику Європейського суду з прав людини, рішення якого депонуються, та кожен має можливість з ним ознайомитись. У таких питаннях проблема належного матеріального забезпечення не повинна бути визначальною, якщо вирішується проблема реальної дії принципу гласності.

Наступна складова принципу гласності - фіксування судового засідання технічними засобами (ст. 11 Закону "Про судоустрій і статус суддів", ст. 6 ЦПК України). Порядок фіксування судового засідання встановлений ЦПК України. Відповідно до ст. 197 ЦПК України фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або, за розпорядженням головуючого, інший працівник апарату суду. Повне або часткове відтворення технічного запису засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. Носій інформації, на який здійснено запис (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного засобу судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію з носія, на який здійснювався технічний запис процесу.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы