Форма і зміст заяв про скасування рішень третейських судів

 

Порядок подачі заяв про скасування рішення третейського суду визначений ст. 3892ЦПК України та містить вимоги, що пред'являються цивільним процесуальним законодавством до форми та змісту таких заяв.

Обов'язковими для зазначення у заявах про скасування рішення третейського суду є:

 • 1) найменування суду, до якого подається заява;
 • 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім'я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 • 3) ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 • 4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 • 5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
 • 6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
 • 7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
 • 8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
 • 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви. Інші відомості також можуть бути зазначені у заяві, якщо, на погляд суб'єкту права на звернення с такою заявою, вони можуть мати значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

Як вбачається з наведеного у ст. 3892ЦПК України переліку відомостей, які повинні бути викладені у заяві про скасування рішення третейського суду, обов'язковим є зазначення відомостей, що дозволяють визначити територіальну підсудність справи, дотримання заявником строку на звернення з заявою про скасування рішення третейського суду та наявність підстав для оскарження та скасування рішення третейського суду.

Вимоги, які процесуальне законодавство пред'являє щодо включення до змісту заяви про скасування рішення третейського супу викладення підстав для оскарження та скасування рішення третейського суду (п.7) ст. 3892ЦПК України), дозволяє компетентному суду ще на стадії розгляду заяви про скасування рішення третейського суду вирішити питання про відповідність цих підстав визначеним цивільним процесуальним законодавством в якості підстав для скасування рішення третейського суду чи рішення міжнародного комерційного арбітражу.

У відповідності до ст. 389і ЦПК України заява про скасування рішення третейського суду подається суб'єктами права на звернення з заявою про скасування рішення третейського суду до суду за місцем розгляду справи третейським судом, тобто територіальна підсудність справи визначається місцем знаходження третейського суду, рішення якого оспорюється. При цьому, відповідно до ст. 30 Закону України "Про третейські суди" місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського супу, а місце проведення третейського розгляду справи у третейському суді для вирішення конкретного спору визначається третейською угодою та зазначається в тексті рішення третейського супу. Таким чином, справи про оскарження рішень третейського суду підвідомчі загальному місцевому суду за місцем розгляду справи третейським судом. При цьому місцевим загальним судам підвідомчі справи про оскарження рішень третейських судів по спорам, що випливають із цивільних правовідносин та належать до компетенції судів щодо розгляду цивільних справ відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України.

Підсудність розгляду клопотання про скасування арбітражного рішення також визначається місцем знаходження арбітражу відповідно до статей 6 та 34 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

Стаття 34 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" не містить вимог, що пред'являються до форми клопотання про скасування арбітражного рішення, отже, слушним буде вважати, що, в разі подання таких клопотань до суду перелік обов'язкових відомостей, наведений у ст. 3892 ЦПК України, у певній мірі може бути застосований й до клопотання про скасування арбітражного рішення, якщо інші вимоги не передбачені міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Що стосується строку подачі заяви про скасування рішення третейського суду, то така заява може бути подана до відповідного місцевого суду протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, - протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейським судом. При цьому, строк, на протязі якого може бути подана заява про скасування рішення третейського суду, визначений ст. 389і ЦПК України та ст. 51 Закону України "Про третейські суди", є процесуальним та може бути поновлений за заявою особи, яка заяву подала. В разі, якщо суд не знайде підстав для поновлення строку, заява, подана після закінчення строку, залишається без розгляду, про що постановляється ухвала.

Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про оскарження рішення третейського супу, якщо: заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства; у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва; рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.

Для подання клопотання про скасування рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палати України згідно п.3 ст. 34 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" визначений також трьох місячний термін, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє клопотання, отримала арбітражне рішення або, при зверненні додатково з заявою про його виправлення та роз'яснення, з дня його постановлення. Чинне цивільне процесуальне законодавство у статті 3892 ЦПК України визначає вичерпний перелік документів, подання яких разом із заявою про скасування рішення третейського суду є обов'язковим:

 • 1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 • 2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 • 3) документи, які подані на обгрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
 • 4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 • 5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
 • 6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.

У разі подання заяви про скасування рішення третейського суду без додержання вимог, визначених у статті 3892 ЦПК України, як у відношенні до наведених відомостей, так й стосовно доданих документів, заява повертається особі, яка її подала, або залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 ЦПК України, тобто, до виправлення її недоліків.

Таким чином, якщо всі вимоги, які процесуальне законодавство пред'являє щодо форми та змісту заяви про скасування рішення третейського суду та клопотання про скасування арбітражного рішення, а також до переліку документів, що додаються до таких заяв, дотримані при їх подачі до суду, останній виносить ухвалу про порушення справи про скасування такого рішення та переходить до підготовки справи до розгляду.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы