Порядок видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

 

Законодавство України не надає повноважень третейському суду щодо виконання прийнятого ним рішення, в тому числі, у примусовому порядку. Звернення добровільно не виконаного боржником рішення третейського суду до виконання здійснюється через процедуру видачі відповідного виконавчого документу. При цьому, його видача необхідна не тільки у тих випадках, коли є потреба у стягненні присудженого, а й у разі, коли суть рішення полягає у покладенні зобов'язання на сторони щодо здійсненні певних дій. Примусове виконання в такому разі неможливо без звернення до компетентного суду. Підставою примусового виконання рішення третейського суду є видача компетентним судом виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.

Порядок видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів визначений статтею 3897 ЦПК України та статтею 56 Закону України "Про третейські суди", у відповідності до яких судом здійснюються процесуальні дії, спрямовані на забезпечення можливості через механізми державного виконавчого провадження реалізувати визначені рішенням третейського суду результати третейського розгляду.

Таким чином судове провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, є додатковим за своєю суттю, але не менш важливим. Питання матеріально-правових правовідносин сторін вирішуються в межах третейського розгляду, в той час, як судове провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів вирішує процесуальні питання, пов'язані з наданням виконавчої сили третейським рішенням.

Розгляд справи у третейському суді базується на добровільному підпорядкуванні юрисдикції обраного сторонами третейського суду шляхом укладення третейської угоди, що передбачає обов'язок сторін добровільно виконати, ухвалена за результатами такого розгляду третейське рішення. Принцип добровільного виконання рішення третейського суду "випливає з самої суті третейського провадження: звертаючись в третейській суд за обоюдною згодою та довіряючи обраним третейським суддям, сторони спору проголошують тим самим свою повну довіру третейському провадженню та заявляють про свої обов'язки виконати постановлене таким судом рішення, на чию користь воно б не було винесено, добровільно та без будь-якого примушення".

У відповідності до статті 55 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. При цьому, якщо третейський суд в рішенні не скористався своїм правом визначити строк його виконання, таке рішення підлягає негайному виконанню.

Таким чином, лише в разі, якщо рішення третейського суду не виконано добровільно у встановлений термін, воно підлягає примусовому виконанню за правилам виконавчого провадження, на підставі виданого судом виконавчого листа на йог примусове виконання. Загальною підставою для примусового виконання рішень третейських судів є лише відмова від добровільного виконання. При цьому, законодавець не визначає умовою застосування примусового виконання порушення строку чи встановленого в рішенні порядку виконання. Примусове виконання третейського рішення хоча й забезпечено законодавчими, процесуальними та організаційними гарантіями, проте, має бути все ж таки факультативним інститутом, норми якого реалізуються у випадку незаконної відмови сторони третейського розгляду від добровільного виконання рішення.

Суб'єктом права на звернення до суду з заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду є сторона третейського провадження, на користь якої винесено рішення. Законом України "Про третейські суди" та ЦПК України не передбачають можливості подання заяви іншими особами, а не тією, на чию користь ухвалено рішення.

Об'єктами примусового виконання можу виступати як рішення, прийняті третейським судом по суті розглянутої справи, так й рішення, в яких наведені умови мирової угода, викладеної у порядку, передбаченому статтею 31 Закону України "Про третейські суди".

Надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється у порядку, передбаченому статтями 391-398 ЦПК України.

Законом України "Про третейські суди" та нормами ЦПК України встановлений строк, протягом якого зацікавлена особа може звернутись до компетентного суду із заявою про видачу виконавчого документа. Такий строк складає три роки з дня прийняття рішення третейським судом. Потрібно зазначити, що таким чином визначений строк на практиці призводить до складнощів з його обчисленням.

Недолік імперативної вказівки на момент прийняття рішення третейським судом полягає у тому, що не враховується можливість застосування у третейському рішенні відстрочки або розстрочки його виконання. У цьому аспекті необхідно звернути увагу на можливість для третейського суду визначити в своєму рішенні порядок та строки його виконання. В цьому випадку не враховуються законом цілком можливі випадки встановлення рішенням третейського суду періодичних відрахувань (платежів) на виконання цього рішення.

Відповідно процесуального законодавства заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду, як вже зазначалось вище, протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Заява, подана після закінчення встановленого строку залишається судом без розгляду, крім випадків, коли суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що судом постановляється ухвала. Таким чином, у заяві, яка подається із пропуском визначеного законодавством трирічного терміну її подачі, обов'язково повинно міститись клопотання про поновлення цього терміну, яке задовольняється компетентним судом у разі визнання поважними підстав такого пропуску. Строк звернення до суду може бути поновлений у відповідності до правил статті 73 ЦПК України.

Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання подається до суду за місцем проведення третейського розгляду, як правило, за місцем знаходження постійно діючого третейського суду, який постановив рішення. Встановлений порядок видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів вимагає розглянути таку заяву не пізніше 15 днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы