Судові повістки: їх форми та порядок вручення

 

Право особи на справедливий судовий розгляд забезпечується належним повідомленням учасників цивільного процесу щодо часу та місця розгляду справи. Невиконання цієї вимоги є суттєвим порушенням процесуального законодавства і, безумовно, - підставою для оскарження та подальшого скасування судового рішення, прийнятого без такого повідомлення, вищестоящою судовою інстанцією. Належним повідомленням учасників судового розгляду гарантується реалізація принципу законності та змагальності; крім того для осіб, які беруть участь у справі, створюються рівні можливості для захисту у суді своїх прав та інтересів.

Належне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу щодо проведення попереднього судового засідання або судового засідання у справі здійснюється за допомогою судових повісток відповідно до гл. 7 ЦПК.

Згідно із ст. 74 ЦПК судові повістки як засіб інформування учасників цивільного процесу можуть мати дві форми: судових викликів і судових повідомлень.

Судовими викликами інформуються особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, тобто особи, явка до суду яких є обов'язковою. Судові повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою.

Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик, судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями.

Судові повістки про виклик та судові повістки-повідомлення мають містити визначені законом реквізити. Зокрема, у судових повістках про виклик до суду слід зазначати: 1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка; 2) найменування та адресу суду; 3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом; 4) назву справи, за якою робиться виклик; 5) в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт та ін.); 6) викликається особа у судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про таку необхідність; 7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше не подані докази; 8) обов'язок особи, яка одержала судову повістку у зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату; 9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається, і про обов'язок повідомити суд про причини неявки. Крім того, якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці має бути зазначено, які документи надсилаються і про право особи, якій вони надсилаються, подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

Судова повістка-повідомлення значно простіша за змістом і має містити лише найменування та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою (ст. 75 ЦПК).

Суддя зобов'язаний призначати час проведення попереднього судового засідання або судового засідання з таким розрахуй колі, щоб учасники процесу отримали судові повістки та мали достатньо часу для підготовки до участі в судовому розгляді справи та своєчасної явки в суд. У ст. 74 ЦПК зазначається, що судові повістки про виклик мають бути вручені особі, яка викликається, з урахуванням часу на підготовку до справи, але не пізніше, ніж за три дні до судового засідання, а судові повістки-повідомлення - завчасно. Але положення цієї статті не поширюються на випадки, передбачені абзацом другим ч. З ст. 191 ЦПК, коли на прохання особи - учасника цивільного процесу вручення їй судової повістки, у разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді, відбувається безпосередньо в суді.

Судова повістка разом із розпискою надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою суду, судова повістка надсилається за місцем її роботи. Юридичній особі, яка бере участь у справі, судова повістка направляється за її місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва чи філії, якщо позов подано у зв'язку з їх діяльністю. Одночасно із судовою повісткою, яка адресована відповідачу, надсилається копія позовної заяви, а з повісткою, адресованою позивачу, - копія можливих заперечень відповідача проти позову та відповідні докази на їх підтвердження.

Судові повістки також можуть видаватися стороні чи її представникові за їх згодою на руки для вручення відповідним учасникам процесу, а в разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання присутні учасники цивільного процесу повідомляються під розписку.

Якщо особи, які беруть участь у справі, не надали інформації щодо їх адреси, судова повістка надсилається: юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою в установленому законом порядку (ч. 5 ст. 74 ЦПК). Навіть у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручені їм належним чином.

Особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

У разі коли позивачу невідоме зареєстроване місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження відповідача, останній інформується про виклик до суду за допомогою оголошення у пресі. Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик відповідача, визначається КМУ. Оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) відповідача на території України.

Оголошення про виклик має містити всі дані, передбачені для змісту судової повістки про виклик, за винятком положення, встановленого п. 8. ч. 1 ст. 75 ЦПК. З опублікуванням оголошення про виклик, з урахуванням положення, викладеного у ч. 4 ст. 74 ЦПК (тобто не пізніше, ніж за три дні до судового засідання), відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Лише після надходження до суду відомостей щодо його виклику суд вправі розглядати справу за відсутності відповідача, місцеперебування якого невідоме.

У випадках, коли невідоме місцеперебування відповідача у справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, суд ухвалою оголошує його розшук, який проводиться органами внутрішніх справ (ст. 78 ЦПК). Усі витрати, пов'язані з проведенням розшуку відповідача, стягуються з нього в дохід держави за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ЦПК сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження у справі. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на останню відому суду адресу і вважається доставленою, навіть якщо особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм особисто під розписку, а адресовані юридичним особам - відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки. Якщо судова повістка вручена представникові особи, яка бере участь у справі, це вважається врученням повістки і цій особі. У випадку, коли особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів її сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх відсутності - відповідній житлово-експлуатацій і й організації або виконавчому органу місцевого самоврядування. У разі відсутності адресата особа, яка доставляє судову повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини невручення. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку па повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою.

Тим особам, які відносяться до осіб, які беруть участь у справі, та перебувають під вартою або відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту тощо, повістка та інші судові документи вручаються під розписку адміністрацією місця їх утримання, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цієї особи до суду. Якщо особи, які викликаються до суду, проживають за межами України, судові повістки вручаються їм у порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а у разі відсутності останніх - через дипломатичні представництва та консульські установи України за місцем проживання цих осіб у порядку, встановленому ст.419 ЦПК.

Судові виклики і повідомлення

Отже, учасники цивільного процесу вважаються належним чином повідомленими лише за сукупності таких умов: 1) отримання ними судової повістки з урахуванням достатнього часу для підготовки до участі в судовому розгляді справи та своєчасної їх явки в суд; 2) судова повістка направлена за адресою зазначеною стороною або іншою особою, яка бере участь у справі, чи за адресою, чітко визначеною у ч. 5 ст. 74 ЦПК; 3) у суду є підтвердження інформування учасників цивільного процесу (розписка, квитанція про відправлення телеграми тощо). (Див. рис. 7)

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы