Цивільний процес України (правова єдність) М. М. Ясинка 2014

 
Загальні положення
Цивільне процесуальне право як галузь в системі права України
Цивільний процес, як форма здійснення правосуддя у цивільних справах
Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права
Функції цивільного процесуального права України
Місце цивільного процесуального права в системі права України
Джерела (форми) цивільного процесуального права
Наука цивільного процесуального права
Поняття, мета та завдання цивільного судочинства
Види проваджень і стадій в цивільному судочинстві
Цивільно-процесуальна форма судових процесів
Принципи цивільного процесуального права
Поняття, значення і система принципів цивільного процесуального права
Організаційно-функціональні принципи цивільного судочинства
Здійснення правосуддя тільки судом
Рівність учасників процесу перед законом і судом
Принцип поєднання одноособового і колегіального розгляду і вирішення цивільних справ
Незалежність суддів і підпорядкування їх тільки законові
Державна мова судочинства
Гласність судового розгляду
Функціональні принципи цивільного судочинства
Принцип доступності судового захисту
Принцип усності
Принцип диспозитивності
Принцип змагальності
Принцип процесуальної рівноправності сторін
Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних правовідносин
Виникнення, зміна і припинення цивільних процесуальних правовідносин
Поняття та класифікація суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин
Зміст і об'єкт цивільних процесуальних правовідносин
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин та його правове положення
Склад суду.
Сторони в цивільному процесі
Поняття та основні ознаки сторін, їх процесуальні права та обов'язки
Цивільно-процесуальна співучасть
Заміна неналежного відповідача. залучення співвідповідачів
Цивільне процесуальне правонаступництво
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Суб'єкти звернення та підстави участі в цивільному процесі осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Форми участі в процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Процесуальний правовий статус органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Треті особи в цивільному процесі
Поняття та види третіх осіб
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Представники в цивільному процесі
Поняття процесуального представництва, його завдання та види
Особи, які можуть бути процесуальними представниками. вимоги, якими повинна відповідати особа, щоб вона могла набути статусу процесуального представника
Повноваження представника та документи, які підтверджують його статус у суді
Інші учасники цивільного процесу
Поняття "інших учасників" цивільного процесу
Особи, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу
Особи, які сприяють розгляду цивільних справ
Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ
Загальна характеристика цивільної юрисдикції
Поняття і види підвідомчості
Поняття і види судової юрисдикції. критерії розмежування судової юрисдикції
Юрисдикція загальних судів
Юрисдикція господарських судів
Юрисдикція адміністративних судів
Процесуальні наслідки порушення юрисдикції судів щодо розгляду цивільних справ
Підсудність цивільних справ та її види
Процесуальні наслідки порушення правил підсудності
Докази та доказування в цивільному процесі
Поняття доказів та засобів доказування в цивільному процесуальному праві
Доказування в цивільному процесі
Обов'язки доказування та подання доказів. Доказові фікції та доказові презумпції. Підстави звільнення від доказування
Забезпечення доказів
Поняття та види засобів доказування
Загальні положення про засоби доказування
Показання свідків
Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, допитаних як свідків
Письмові докази
Речові докази
Висновок експерта
Процесуальні строки
Поняття, види процесуальних строків та їх обчислення
Зупинення, поновлення, продовження та закінчення процесуальних строків
Зупинення процесуальних строків
Поновлення та продовження процесуальних строків
Закінчення процесуальних строків
Судові виклики і повідомлення
Поняття судових викликів і повідомлень
Зміст судових повісток та письмових повідомлень та порядок їх вручення
Судові витрати
Поняття та види судових витрат
Судовий збіір та особливості його сплати
Витрати, пов'язані з розглядом судової справи. Витрати на правову допомогу
Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Ціна позову
Відстрочка та розстрочка судових витрат, зменшення або звільнення від їх оплати
Особливості розподілу судових витрат між сторонами
Позовне провадження
Позов
Поняття позову, його види та елементи
Право на позов
Процесуальний порядок пред'явлення позову та відкриття провадження у справі
Сторони позовного провадження, їх процесуальні права та обов'язки
Поняття процесуальної співучасті та її види
Заміна неналежного відповідача та залучення в судовий процес співвідповідачів
Треті особи, їх види, процесуальні права та обов'язки
Об'єднання та роз'єднання позовів. зустрічний позов
Провадження у справі до судового розгляду
Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного процесу
Попереднє судове засідання і процесуальний порядок його проведення
Примирення сторін як основна мета попереднього судового засідання
Процесуальні дії суду з підготовки справи до судового розгляду
Уточнення позовних вимог або заперечень проти позову
Вирішення питання про склад осіб, які братимуть участь у справі
Визначення фактів, які необхідно встановити для вирішення спору
З'ясування кола доказів, які подані чи подаються кожною стороною
Витребування доказів
Забезпечення доказів
Направлення досудового доручення щодо збирання доказів
Огляд доказів за їх місцезнаходженням
Призначення експертизи
Залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу.
Вжиття заходів забезпечення позову
Судовий розгляд цивільної справи
Загальні поняття про судовий розгляд цивільної справи
Судове засідання як процесуальна форма судового розгляду цивільних справ
Підготовчий етап
Розгляд цивільної справи по суті (з'ясування обставин справи та перевірка їх доказами)
Судові дебати
Ухвалення та проголошення судового рішення
Ускладнення у ході судового розгляду цивільної справи
Оголошення перерви в судовому розгляді. Відкладення розгляду цивільної справи
Зупинення провадження у цивільній справі
Залишення заяви без розгляду
Закриття провадження у справі
Фіксування судового засідання. Судові протоколи
Судові рішення
Поняття та види судових рішень, порядок їх ухвалення
Зміст судових рішень. додаткове рішення суду. Виправлення та роз'яснення судових рішень
Підстави до негайного виконання судових рішень, їх відстрочка та розстрочка
Зміст заочного рішення. Його оскарження та перегляд
Зміст ухвал суду першої інстанції
Непозовні форми провадження
Окреме провадження
Окреме провадження як самостійна частина цивільного процесуального права: історико - правовий аспект
Поняття окремого провадження та його суб'єкти
Обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб, визнання їх недієздатними та поновлення їх цивільної дієздатності
Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
Усиновлення в судах загальної юрисдикції
Визнання особи безвісно відсутньою чи проголошення її померлою в справах окремого провадження
Встановлення фактів, що мають юридичне значення
Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
Захист інтересів особи при визнанні спадщини від умерлої
Надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку
Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу
Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних і фізичних осіб
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
Особливості судового розгляду деяких справ окремого провадження
надання неповнолітнім особам які не досягли шлюбного віку права на шлюб
характерні особливості справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей
про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя
встановлення факту батьківства та материнства
спростування недостовірної інформації щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб
Судові рішення та їх особливості у справах окремого провадження
Наказне провадження
Поняття наказного провадження
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
Судовий наказ, його зміст, строки та порядок оскарження
Набрання законної сили судового наказу та його видача стягувачу
Апеляційний перегляд судових рішень
Апеляційне провадження
Поняття, мета та завдання апеляційного провадження
Право на апеляційне оскарження та строки такого оскарження
Форма і зміст апеляційної скарги та порядок її подання
Приєднання, доповнення та зміна апеляційної скарги, відкладення її чи відмова від неї
Підготовка та призначення справи до розгляду апеляційним судом. Межі такого розгляду
Порядок розгляду справ апеляційним судом та строки такого розгляду
Повноваження апеляційного суду. Підстави для відхилення апеляційної скарги, ухвалення нового рішення або зміни судового рішення
Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал апеляційним судом
Зміст ухвали та рішення апеляційного суду
Касаційне провадження
Поняття, завдання та мета касаційного провадження
Право на касаційне оскарження та строки такого оскарження
Форма і зміст касаційної скарги та порядок її подання
Відкриття касаційного провадження
Підготовка справи та попередній розгляд
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
Повноваження суду касаційної інстанції
Рішення та ухвала суду касаційної інстанції
Перегляд судових рішень верховним судом України
Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України
Право, підстави та строки оскарження судових рішень
Вимоги, які ставляться до заяви про перегляд та порядок її подання
Порядок перевірки та вирішення питання про допуск заяви про перегляд судового рішення
Підготовка, порядок розгляду та вирішення справи про перегляд судового рішення Верховним Судом України
Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
Поняття та завдання стадії провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
Підстави та порядок звернення із заявою про перегляд судових рішень та ухвал у зв'язку з нововиявленими обставинами
Право, строки та порядок подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
Відкриття провадження за нововиявленими обставинами та розгляд таких заяв
Судовий прецедент
Становлення та розвиток судового прецеденту як джерела права
Особливості судової правотворчості в цивільному судочинстві України
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)
Порядок звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання судових рішень.
Поняття та види виконавчих документів. Давність виконання
Мирова угода у процесі виконання. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання
Порядок вирішення питання про поворот виконання
Судовий контроль за виконанням судових рішень
Загальні правила судового оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця
Особливості розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
Поняття, мета та завдання провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
Форма і зміст заяв про скасування рішень третейських судів
Підготовка, судовий розгляд та підстави скасування рішень третейських судів
Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове використання рішень третейських судів
Порядок видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейських судів та порядок її розгляду
Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішень третейських судів
Правове регулювання участі іноземців у цивільному процесі
Загальні положення міжнародного цивільного процесу
Поняття міжнародного цивільного процесу
Джерела міжнародного цивільного процесу
Визначення підсудності в міжнародному цивільному процесі
Загальні правила визначення підсудності
Визначення підсудності за законом
Визначення підсудності за домовленістю сторін
Виконання судових доручень як спосіб надання міжнародної правової допомоги
Судове доручення
Виконання судових доручень іноземних судів
Звернення судів України з дорученнями до іноземних судів
Держава Україна та міжнародні конвенції з питань цивільного процесу
Інші процедурні питання надання міжнародної правової допомоги
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Міжнародні договори України про питання щодо визнання та виконання рішень іноземних судів
Відновлення втраченого судового провадження
Зміст та призначення відновлення втраченого судового провадження
Відкриття провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження
Процесуальний порядок розгляду та вирішення заяви про відновлення втраченого судового провадження
Провадження у справах за участю іноземних осіб
Поняття міжнародного цивільного процесу
Право на судовий захист та правовий статус іноземних осіб в цивільному процесі України
Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб
Підготовка до судового розгляду та судовий розгляд цивільних справ за участю іноземних осіб
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы